Yhteystiedot

Ikäihmiset

Tavoitteena ikäihmisten palveluiden järjestämisessä on, että kaskislainen vanhusväestö tulevaisuudessakin säilyttää virkeän, positiivisen ja terveellisen elämänotteen ja selviää suurelta osin omatoimisesti ja oman tukiverkkonsa turvin.

Tätä päämäärää ajatellen eivät sosiaali- ja terveystoimi yksin pysty vastaamaan ikäihmisten odotuksiin ja tarpeisiin, vaan myös kaupungin muut hallintokunnat huomioivat entistä enemmän toiminnassaan ikäihmisten kasvavan määrän ja ottavat huomioon väestön ikääntymisen eri toimintoja ja palveluja kehittäessään sekä ympäristöä suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Ikääntymisen myötä ihmisen toimintakyky heikkenee, mikä johtaa elinympäristön supistumiseen, sosiaalisen roolin muutokseen ja avuntarpeen kasvuun. Vanhuksen selviytymistä kotona ei voi tarkastella vain fyysistä toimintakykyä arvioimalla, vaan siihen vaikuttaa olennaisesti hänen subjektiivinen kokemuksensa tilanteestaan.

Kuntoutus tulee nähdä laaja-alaisena arjen toimintojen sujumisen mahdollistajana. Kunnan tuottaman palvelutoiminnan lisäksi eri järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan järjestämät ryhmä- ja virkistystoiminnat ovat tärkeitä sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäjiä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen tarjonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että tarjonta tehdään ikäihmisiä houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi.

Eri toimijoiden yhteiset tavoitteet ovat:

  • Ikäihmisten kunnon, toimintakyvyn, omatoimisuuden, osallistumisen ja osallisuuden ylläpito
  • Ikääntyneiden kotona asumisen, kotihoidon ja itsenäisen selviytymisen tukeminen
  • Kuntouttava työote, avohuollon ensisijaisuus ja laatutietoisuus
  • Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
  • Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen, passivoitumisen ja tapaturmien ennaltaehkäisy –mitä se on: ”Ole vierellä, mutta älä tee puolesta!”
  • Saumaton palveluketju

Kaskisten sosiaalilautakunta on 23.8.2004 hyväksynyt Kaskisten kaupungin vanhuspoliittisen strategian esitettäväksi kh:lle / kv:lle hyväksyttäväksi ja vanhuspalvelujen kehittämisen ohjeeksi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2018

Varsinainen jäsen: 
Ritva Oksanen, pj. 040 7216559 kotisatama@netikka.fi
Seija Miettinen, vpj.0400 867645 seija.miettinen@pp6inet.fi
Meeri Sankala 050 3419039 aaro.sankala@gmail.com
Pirkko Mäenpää 0400 137707 maenpaapirkko@gmail.com
Ingrid Nykänen 050 5672771 erkki.nykanen@elisanet.fi
Helena Suominen 040 5306611 Pel:n ed. helena.suominen@nic.fi
Sonja Lapveteläinen, Kh:n ed.040 7287959 sonjalapvetelinen@gmail.com

Varajäsen:
Aaro Sankala 050 4390194 aaro.sankala@gmail.com
Eila Pohjanvesi 040 7535689 eila.pohjanvesi@anvianet.fi
Anneli Parkkonen 0400 965512 parkkonen.anne3@gmail.com
Katriina Turja 040 5940088 katrinaturja@gmail.com
Inger Björkqvist 050 59637827 ingerbjorkqvist@gmail.com
Lars Piira 040 4135111 Kh:n ed. lars.piira@netikka.fi
Mirja Högstrand 050 5864126 Pel:n edustaja mirja.hogstrand@pp.inet.fi
Anne Kotiranta 040-5042 534 sihteeri anne.kotiranta@kaskinen.fi
                                 050 3490531 Pel viranhaltijajäsen