Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on taata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, monipuoliseen ja harmooniseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Aikainen tuki sekä ehkäisevä lastensuojelu ovat erittäin tärkeitä. 

Ottamalla käyttöön erilaisia toimenpiteitä, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistään todellisen lastensuojelun tarve. Ehkäisevän lastensuojelun piirissä tarjotaan tukea aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään ongelmien syntymiseltä tai että ne pahenisivat. Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten ja nuorten kehitystä, kasvua ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuuutta.  Eri toimijoilla, kuten neuvolalla, päivähoidolla ja koululla, on tärkeä osa ehkäisevässä työssä.

Lastensuojelu ja elatusasiat

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin ja sen tehtävänä on turvata lasten oikeudet, esim. lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, erityiseen suojeluun ja huolenpitoon, lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin ja tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa. Tavoitteena on tukea perhettä lapsen omassa kasvuympäristössä. Silloin, kun lapsen elinolosuhteet jostain syystä vaarantuvat, on lapselle taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella.

Lastenvalvoja hoitaa isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyviä asioita, sekä vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia ja elatussopimuksia. Lastenvalvoja antaa neuvoja ja ohjausta lapsen saaneille avopareille ja eroamassa oleville avo/aviopareille, joilla on alaikäisiä lapsia. Lastenvalvoja työskentelee yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastensuojelu

Sosiaalityöntekijä,  yhteys kaupungin vaihteen kautta puh. 06-2207 711

Lastensuojelu jakaantuu perhe- ja yksilökohtaiseen lastensuojeluun sekä ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, jota tehdään yhteistyössä päivähoidon, koulun ja muiden lasten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Lastensuojelun menetelmiä ovat avohuollon tukitoimet, kuten ohjaus ja kotikäynnit, päivähoitopaikan tai kotipalvelun järjestäminen. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tukihenkilö tai -perhe nuorelle, ja tarvittaessa sijoitetaan lapsi hoitoon kodin ulkopuolelle sekä valvotaan sijoitettujen lasten olosuhteita. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Avohuolto lastensuojelussa

Sen jälkeen, kun päätös lastensuojelun tarpeesta tai muista kiirellisistä lastensuojelutoimenpiteistä otetaan, tullaan lastensuojelun avohuollon pariin. Jos lapsen etuuksista vastaavan sosiaalityöntekijän mielestä lapsi tarvitsee lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä, niin silloin asiakassuhde jatkuu.

Lastensuojelun tukitoimenpiteet

Lapsen ollessa asiakkaana lastesuojelun avohuollon piirissä, on lapsella oltava voimassa oleva asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan tulee sisältyä tavoitteita, kuten esimerkiksi lapsen ja perheen palvelutarpeet, tuet ja muut toimenpiteet joiden tarkoituksena on vastata tukitarpeita sekä aikaraami, jonka puitteissa tavoitteisiin päästään. 

Tukitoimenpiteiden tavoitteena on tukea ja edistää lapsen positiivista kehitystä, sekä vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kykyä kasvattaa lasta. Eri toimenpiteet voivat koostua päivähoidosta, kotipalvelusta, taloudellisesta tuesta, tuetusta asumisesta, toimeentulotuesta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tukea voidaan antaa myös, kun on kyseessä koulunkäynti, ammatin hankinta, työelämään sijoittuminen, vapaa-ajan aktiviteetit, sosiaalinen kanssakäyminen ja muut ongelmatilanteet. Tukitoimenpiteisiin kuuluu perhetyö, hoito- ja terapiapalvelu sekä loma- ja virkistystoiminta.
Lastensuojelun avohuoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteys kaupungin vaihteen kautta: 06-2207711

Kiireellinen sijoitus

Tapauksissa, joissa lapsi on välittömässä vaarassa, muulla tavoin kiireellisen sijoituksen tai kodin ulkopuolisen hoidon tarpeessa, voidaan lapsi sijoittaa kiireellisesti.  Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee viranhaltija ja kiireellinen sijoitus voi olla korkeintaan 30 päivän mittainen. Toisaalta voi kiireellinen sijoitus ilman erityistä päätöstä olla pidempi kuin 30 päivää, edellyttäen että viranhaltija 30 päivän sisällä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tekee huostaanottohakemuksen hallinto-oikeuteen. Tämä koskee myös lasten huostaanottotapauksia, jotka on jo jätetty hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, kun tehdään päätös kiireellisestä sijoituksesta.

Jos 30 päivää ei ole riittävän pitkä aika huostaanoton tarpeen selvittämiseksi, voi viranhaltija tehdä päätöksen. että lapsen kiireellinen sijoitus pidennetään korkeintaan 30 päivällä. 

Lastensuojelutarpeen selvitys

Selvitykseen lastensuojelun tarpeesta täytyy sisältyä arviointi lapsen kasvuolosuhteista, huoltajien tai muiden henkilöiden mahdollisuuksista huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarpeellisuudesta. Selvitys lapsen tilanteesta on tehtävä 3 kuukauden kuluessa ja se on tehtävä lapsen asioita hoitavan sosiaalityöntekijän toimesta. Kaskisten kaupungin sosiaalityöntekijän tavoittaa kaupungin vaihteen kautta: 06-220 7711

Huostaanotto ja kodin ulkopuolinen hoito

Silloin, kun lapsen kehitys ja hyvinvointi ovat vakavasti uhattuina ja avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä tai toteuttamiskelpoisia, voidaan lapsi huostaanottaa. Lapsen huostaanotto toimenpiteenä on viimeinen keino ja voidaan tietyissä tapauksissa tehdä ilman vanhempien suostumusta. Huostaanotetut lapset sijoitetaan joko sijaisperheeseen tai lastensuojeluyksikköön. 

Kodin ulkopuolinen hoito tarkoittaa, että lapsen kasvatus ja hoito hoidetaan kodin ulkopuolella. Silloin, kun lapsi tai nuori on äkillisessä tilanteessa, on hänet sijoitettava joko laitos- tai perhehoitoon. Perhehoito tarkoittaa, että lapsen tai nuoren kasvatus, hoito ja muu huolehtiminen, joka on ympärivuorokautista, järjestetään kodin ulkopuolella yksityiskodissa.

Jälkihuolto lastensuojelun piirissä

Kun lapsen huostaanotto loppuu, on lapsella oikeus jälkihuoltoon lastensuojelun piirissä. Jälkihuolto on lakisääteistä ja kestää pisimmillään siihen asti, kun lapsi täyttää 21 vuotta. 

Jälkihuoltoon kuuluu kaikki se apu ja tuki, mitä nuori tarvitsee pärjätäkseen itsenäisesti tulevaisuudessa. Tähän sisältyy avustaminen työn, asunnon ja  harrastusten hankinnassa, ihmissuhteiden ylläpito, henkinen ja taloudellinen tuki sekä koulunkäynnin tukeminen. 

Jälkihuollon piirissä oleva sosiaalityö toteutetaan suunnitelmallisesti ja perustuu hoitosuunnitelmaan. Tavallisesti hoitosuunnitelma tehdään nuoren ja hänen henkilökohtaisen sosiaalityöntekijänsä toimesta, mutta myös vanhemmat, nuoren huoltajat tai muut henkilöt, jotka kuuluvat nuoren tukiverkostoon, voivat osallistua sen tekemiseen.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä, jos ollaan huolissaan lapsesta ja epäillään lapsen olevan kaltoin kohdeltu, vaarassa tai jätetty heitteille. Lastensuojeluilmoitukset ovat olennainen osa, jotta lasta ja vanhempia voidaan tukea niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, joka huomioi lapsen tai nuoren olevan olevan avun tarpeessa. Luottamushenkilöt, viranomaiset ja terveys- ja hoitoalan ammattilaiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen salassapitosäännöistä huolimatta. 

Jokainen lastensuojeluilmoitus tutkitaan ja toimitaan tarpeen vaatimalla tavalla. Asiakkuus alkaa tavallisesti huoltotarpeen arvioinnilla, jonka sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen ja muiden yhteistyöhenkilöiden kanssa, jolloin arvoioidaan perheen tarvitsema tuki ja apu.  Lapsi- ja perhekeskeiseen lastensuojeluun sisältyy erilaisia lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden muotoja, kuten esimerkiksi perhetyö, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, kodin ulkopuolisen hoidon järjestäminen sekä jälkihuolto. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on otettava yhteys perusturvatoimistoon, joko kaupungin vaihteen kautta numeroon 06-220 7711 tai kirjallisesti  täyttämällä ilmoituslomake.

Kunnan on taattava lakisääteisen kiireellisen sosiaalihuollon järjestäminen siten, että  asukkaiden oikeus kiireelliseen ja tarvittavaan sosiaalihuoltoon kriisi- ja hätätapauksissa on turvattu ympärivuorokautisesti. Virka-aikana klo 8.00 - 16.00 kiireelliset  asiat hoidetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Virka-ajan ulkopuolella klo 16.00 - 08.00 ja viikonloppuisin hoidetaan sosiaalipäivystys Vaasassa numerossa 06 - 325 2347 tai 112

Kiireellistä sosiaalihuoltoa voidaan tarvita esimerkiksi:

  • lastensuojelussa, jos lapsi esimerkiksi jää ilman huolenpitoa tai hoitoa huoltajan ollessa kykenemätön huolehtimaan lapsesta
  • perhekriisissä

     

https://thl.fi/documents/647345/1832704/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa.pdf/0586b661-649d-4b43-baec-03ebd1f4cf80