Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 18 §:ssä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalityön palvelut ovat käytettävissäsi, kun
• tarvitset tietoa palveluista ja etuuksista
• perhe-elämässäsi on ristiriitatilanteita
• tarvitset neuvoa ja apua kasvatuskysymyksissä
• elatus- ja huoltosopimuksen teko on ajankohtaista
• lapsi, nuori tai perhe on avun tarpeessa
• taloudellinen tilanne on umpisolmussa
• tarvitset apua päihdeongelmissa

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1–3 momentissa säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta.

Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulain 25 §:ssä säädetään.

 

Yhteydenotto/ilmoitus henkilön sosiaalihuollon tarpeesta

Lomake lähetetään postitse tai osoitteeseen:

Kaskisten kaupunki
Perusturvatoimisto

Sulkukatu 12 B

64260 KASKINEN