Vammaispalvelulain mukaiset etuudet

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalvelua voi käyttää Kaskisissa ja lähikuntiin (Närpiö, Teuva, Kristiinankaupunki) suuntautuvilla matkoilla.

Asunnon muutostyöt

Korvausta asunnon muutostöihin myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömien muutostöiden kohtuulliset kustannukset asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä sekä muutostöiden suunnittelusta aiheutuneet kustannukset.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, esimerkiksi nostolaite, hälytyslaitteet. Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kunnan omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi. Niiden käydessä tarpeettomiksi ne on palautettava sosiaalitoimistoon.

Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelua myönnetään vaikeasti kuulo-, näkö- tai puhevammaiselle henkilölle. Tulkkipalvelua voi käyttää asioimiseen, virkistykseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Henkilökohtainen avustaja

Taloudellinen tuki henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen on tarkoitettu sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Vammainen henkilö palkkaa itse avustajansa ja toimii työnantajana. Tuki maksetaan vammaiselle henkilölle ja lisäksi korvataan työnantajalle kuuluvat lakisääteiset työantajamaksut ja pakolliset vakuutukset.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Taloudellista tukea voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Taloudellinen tuki kohdistuu muihin kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluviin apuvälineisiin. Koneita ja laitteita kustannettaessa tulee arvioitavaksi vammaisuuden aiheuttamat haitat jokapäiväisessä elämässä. Korvauksen määrä on puolet välineiden hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuitenkin niin, että mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen ja laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman edellyttämiä muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan todellisten kustannusten mukaisesti. Määrärahojen määrän perusteella voidaan myös korvata pienempi osa kuin puolet hankintahinnasta. Korvausperusteena käytetään kohtuuhintaisen välineen, koneen ja laitteen hankintahintaa.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennuksen järjestäjinä toimivat tavallisimmin vammais- ja terveydenhuoltojärjestöt, joilta saa lisätietoa kursseista.

Tuki erityisravintokustannuksiin

Edellytyksenä on erityisravinnon säännöllinen ja pitkäaikainen tarve ja se, ettei henkilö saa valmisteen hankintaan Kelan korvausta. Korvausta määriteltäessä huomioidaan tavallisesta ravinnosta aiheutuvat kulut ja erityisvalmisteen aiheuttamat kulut. Näissä tapauksissa korvataan erotus.

Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Korvattavaksi tulee tavallisen ja erityisvalmisteisen vaatteen tai kenkien välinen erotus.