VÄRE - hanke

VÄHÄHIILISET JA RESURSSIVIISAAT YRITYKSET KASKISTEN SAARIKAUPUNGISSA JA SITÄ YMPÄRÖIVÄLLÄ TALOUSALUEELLA

 

Hanketta on rahoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Pirkanmaan liitto
 
Hankkeen hallinnoija: Kaskisten kaupunki
 
 
Hankeaika: 1.5.2021 – 30.4.2022
 
Kohderyhmä: Kaskisissa ja muualla Suupohjan rannikkoseudulla, Suupohjan seutukunnassa (Isojoki, Karijoki, Teuva, Kauhajoki) ja Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevat yritykset, erityisesti puunjalostusteollisuuden ja metsäteknologia-alan yritykset.
 
Tiivistelmä hankkeesta:
Vähähiiliset ja resurssiviisaat yritykset Kaskisten saarikaupungissa ja sitä ympäröivällä talousalueella – hanke on pk-yrityksille suunnattu kehittämishanke, jossa tavoitteena on kannustaa ja edistää alueella sijaitsevien metsä- ja puujalostusteollisuuden alan yrityksiä ja kyseistä toimialaa palvelevia pk-yrityksiä käynnistämään vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa yritykset ja lisätä yritysten myönteistä asennetta ja aktivoitumista vähähiilisyyden tavoittelemiseksi. Lisätään yrityksien valmiuksia laatia omia hiilitiekarttoja ja luodaan edellytyksiä yritysten oman hiilijalanjälkien laskemiseen. Lisäksi hankkeessa jaetaan tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena lisätä Kaskisten kaupungin ja yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä energian lähteenä ja lisätä energia omavaraisuutta alueella. Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä toimimaan yhdessä vähähiilisyyteen tähtäävissä toimissa, arvioimaan ja tunnistamaan yhteistyön mahdollisuudet sekä edistämään eri yritysten ja mahdollisesti eri toimialojen välisen synergian syntymistä. Hankkeen tavoitteena on törmäyttää korkeakoulut sekä yritykset niin, että korkeakouluissa tutkitun ja olemassa olevan vähähiilisyyteen liittyvän tieto ja yritysten tarpeet sekä pullonkaulat vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen kohtaavat.
 
Hankkeen toimenpiteinä tiedotetaan ja kontaktoidaan kohderyhmän yrityksiä lisäämällä erilaista viestintää hankkeesta, sen tavoitteista ja vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden merkityksestä yrityksille ja yhteiskunnalle. Hankkeessa järjestetään kick off -aloitus- ja motivointitilaisuus yrityksille. Alan asiantuntijoiden puheenvuoroissa teemana vähähiilisen liiketoiminnan kehittämisen hyödyt ja arvonluonnin keinot. Tilaisuudessa esitellään hankkeen yhteistyökumppanit eli Vaasan Yliopiston ja Vaasan AMK. Tilaisuudessa esitellään alueellisia ja paikallisia johtavia vähähiilisyyteen tähtääviä yritysesimerkkejä. Hankkeessa Järjestetään yrityksille työpajasarja ja osallistava innovaatiotyöpaja, joiden avulla lisätään yritysten valmiuksia omien hiilitiekarttojen laatimiseksi ja hiilijalanjälkien laskemiseksi. Tilaisuuksien tarkoituksena on avata eri toimialojen vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden mahdollisuudet.
 
Hanke kokoaa yhteen yrityksiä, joilla on edellä mainituissa työpajoissa esille tulleita samanlaisia tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmia, edesauttaa yritysten yhteistyössä toteutettavien hankkeiden rahoitukseen tarvittavien lähteiden ja toteutuksessa tarvittavien korkeakoulujen sekä asiantuntijoiden saatavuuden selvittämisessä. Lisäksi hankkeessa luodaan verkosto/toimintamalli alueen korkeakoulujen kanssa, jotta yritysten mahdollisuus löytää opiskelijoita suorittamaan työharjoittelujaksoja, laatimaan kurssien harjoitustöitä ja opinnäytetöitään yritysten tarpeisiin helpottuu.
 
Hankkeen tuloksena yritysten kiinnostus ja myönteinen asenne hiilineutraalisuuteen lisääntyvät. Yritykset ymmärtävät vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden tuomien hyötyjen merkityksen yritykselleen ja yhteiskunnalle. Yritysten valmiudet laatia omia hiilitiekarttoja ja laskea hiilijalanjälkiä paranevat. Yrityksille syntyy paremmat valmiudet kerätä hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavaa taustatietoa ja saavat käsityksen oman yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan vaikuttavista tekijöistä. Osallistavien työpajojen tuloksena yrityksille syntyy tunnistetut kehityspolut, aktivoitavat kehitystoimenpiteet ja potentiaaliset hankeaihiot. Hankkeen tuloksena yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja tiivistyy. Lisäksi korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyy. Yhteistyön myötä yritykset pystyvät paremmin hyödyntämään korkeakouluilla jo olevaa vähähiilisyyden tehostamiseen liittyvää tietoa ja osaamista.
 

VÄRE - hankkeen tavoitteet:

Tavoite 1:

Saavuttaa yritykset ja lisätä yritysten myönteistä asennetta ja aktivoitumista vähähiilisyyden tavoittelemiseksi.

Tavoite 2:

Lisätään yrityksien valmiuksia laatia omia hiilitiekarttoja ja tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan.

Tavoite 3:

Lisätä Kaskisten kaupungin ja yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä energian lähteenä ja lisätä energia omavaraisuutta alueella.

Tavoite 4:

Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrityksiä toimimaan yhdessä vähähiilisyyteen tähtäävissä toimissa, arvioimaan ja tunnistamaan yhteistyön mahdollisuudet sekä edistää eri yritysten ja mahdollisesti eri toimialojen välisen synergian syntymistä.

Tavoite 5:

Hankkeen tavoitteena on törmäyttää korkeakoulut sekä yritykset niin, että korkeakouluissa tutkitun ja olemassa olevan vähähiilisyyteen liittyvän tieto ja yritysten tarpeet ja pullonkaulat vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen kohtaavat.

Tavoite 6:

Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä laskemaan hiilijalanjälkiään.

 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Johanna Peltoniemi
+358 50 400 0867