Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaoston avustukset

Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut

TOIMINTA-AJATUS 
Sivistystoimi tarjoaa asukkaille laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen ja muut sivistystoimen palvelut paikallisen, kansallisen ja kansain-välisen yhteystyön avulla. Hyvä perusopetus luo perustan sekä toisen asteen että muulle jatkokou-lutukselle hyödyntäen avoimia oppimisympäristöjä.
Strategiset painopistealueet/kriittiset menestystekijät ovat sellaisia sivistystoimen asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä, jotta tavoitetila saavutetaan.

Tavoitteet ja visio 
Sivistystoimen toiminnoista sekä tavoitteista suurin osa on laadullisia - niille on erittäin ongelmallista laatia selkeitä, verrattavissa olevia ja arviointikelpoisia mittareita. Kaskisissa asuu tasapainoisia, itsetuntoisia, aktiivisia ja itseään kehittä-viä ihmisiä. Kulttuuritoiminta on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perusta. Alueen luonto ja elävä kulttuuriperinne ovat omaleimaisia ja niitä suojellaan ja kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukai-sesti. Kaupungissa huolehditaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista

Painopistealueet: 
1. Hyvä ja kasvatuksellisia näkökohtia painottava perusopetus
2. Elinikäinen oppiminen
3. Hyvä ja toimiva yhteistyö
4. Toimivat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 
5. Kannustava henkilöstöpolitiikka
6. Hyvä imago

Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaoston avustukset

Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto jakaa avustuksia Kaskislaisille yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Avustukset voivat olla toiminta- tai kohdeavustuksia. Se voi myös tukea tänä vuonna järjestettäviä yksittäisiä tapahtumia ja tempauksia, jotka rikastuttavat kaupunkilaisten elämää. Avustusten hakuaika on maaliskuu. Hakulomakkeita saa kirjastosta tai kaupungintalolta ja hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00. Lomakkeet voi myös ladata alla olevasta linkistä. Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kaskisten sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.

Lomakkeet:


Linkki Opetushallitukseen:  Opetushallitus
ja Opetusministeriöön: Opetusministeriö
sekä lääninhallitukseen: Lääninhallitus