Vastaukset kysykmyksiin terveyskeskuslääkäripalvelusta

Vastaukset HILMASSA 7.4.2020 asti avoinna olevaan Terveyskeskuslääkäripalvelun kilpailutuksesta tulleisiin kysymyksiin:

 

TARJOUSPYYNTÖ: • Tarjouksessa pyydetään hinta/kk. Lasketaanko tarjottavan lääkärin palvelun hinta: 2 x 8 tuntia lähivastaanottona ja 2 x 8 tuntia etävastanotolla? Varmistuksena, tarjouspyynnössä kyse yhden yleislääkärin hinnasta?

 

Vastaus: Tarjouksessa pyydetään kk/ hintaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelun ostajalla on käytettävissään lääkäri kl. 8.15-16 kahtena päivänä fyysisesti terveyskeskuksessa sekä kahtena päivänä kl.8.15-16 ns. etävastaanoton välityksellä. Lääkäri tekee tällöin työtä niin, että potilas tulee vastaanotolle terveyskeskukseen ja lääkäri tapaa häntä, joko videolähetteisesti tai joissakin tapauksissa puhelimitse. Etänä voidaan myös hoitaa reseptien uusinnat ja hoitajien konsultaatiot. Käytännössä lääkärin ei tarvitse olla yksi ja sama lääkäri kaikkina päivinä vaan tämä on palvelun tarjoajan päätettävissä.

 

ETÄPALVELUT • Tuotetaanko etäpalvelut tilaajan olemassa olevilla toimintamalleilla/ohjelmistoilla?  • Käsittääkö tämä video- ja chat-vastaanotot?   • Vai onko tavoitteena kehittää toimintamalli palveluntarjoajan kanssa?  • Kuka vastaa laitekannasta ja ohjelmistoista?

 

Vastaus: Etäpalvelut on tarkoitus tuottaa tilaajan olemassa olevalla ohjelmistolla ja toimintamallilla. Terveyskeskuksessa on käytössä Effica-lifecare järjestelmä. Tilaaja vastaa laitekannasta ja ohjelmistosta. Palveluntarjoajan kanssa voidaan tietysti neuvotella jos etävastaanottoratkaisuun on tarjota tuottajalla jokin oma ratkaisu, mutta asiakkaan kirjaukset tulee tehdä Effica-lifecare järjestelmään, jota kautta ne siirtyvät KANTAan.

 

HINTALOMAKE • Hintalomakkeessa mainittu lääkärikäyntien arvioitu määrä Liite 1 puuttuu. • Mitä tarkoitetaan hinnan yhteydessä painoarvolla, joka on mainittu olevan 12.sta? • Hintalomakkeessa mainitaan hintaerittely, tuleeko tämä toimittaa hintalomakkeen lisäksi? • Hintalomakkeessa mainitaan yleishinnasto, tuleeko tämä toimittaa hintalomakkeen lisäksi? ja mitä tarkoitetaan palveluiden osalta, jota ei ole eritelty hintaliitteessä?

• Mitä liitteitä kilpailutukseen osallistuessa palautetaan? Tarjouspyynnössä mainitaan ainoastaan Hintalomake • Kohdassa 8 mainitaan palvelukuvaus ja soveltuvuusvaatimukset, joita ei kuitenkaan tehdä. Riittääkö tarjouspyynnössä hintalomakkeen lisäksi vapaamuotoinen tarjouskirje?

 

Hintalomakkeessa on virhe ja painokerrointa 12 ei huomioda ja Liite 1 puuttuu. Muita palveluita ei tarvitse ilmoittaa. Halutessaan palveluntarjoaja voi ilmoittaa mahdollisuudesta tarjota tämän tarjouspyynnön lisäksi muita palveluita, mutta ne eivät sisälly tämän tarjouspyynnön sisältöön.

Lääkärikäyntien määrä vuodessa on arviolta 1600 käyntiä. Kaikki tarjoukset jotka vastaavat tarjouspyynnössä esitettyihin vaateisiin huomiodaan ja halvin hinta on se, joka voittaa. Eli palvelun kokonaishinta sisältäen 2 lähilääkäripäivää sekä 2 digietäpäivää) Huomionarvoista on se, että lääkäri täyttää vaateet kielitaidosta (suomi/ruotsi), sillä kuntamme on kaksikielinen. Lisäksi terveyskeskuslääkärintyö sisältää virka-aikaisen päivystystyön vastaanottotyön ohella myös neuvola-sekä kouluterveydenhuollon päivät. Neuvola-ja kouluterveydenhuollon päiviä on 2 päivää lukukaudessa eli 4 päivää vuodessa. Neuvola-ja koluterveydenhuollon tarkastukset kootaan näille päiville. Terveyskeskuslääkärin työllä tarkoitetaan STM:n ohjeistamaa terveyskeskustyötä, josta säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Tarjouspyynnön jättäjää pyydetään liittämään tarjouskirjeeseen vapaamuotoinen kuvaus soveltuvuudesta tehtävään sekä palvelun tuottamiseen. Tälläisiä asioita voisivat olla lääkärin/ lääkäreiden työkokemus ja osaaminen sekä kielitaitovaatimuksen täyttäminen. Hintalomakkeessa ei tarvitse mainita muuta kuin hinta ja sen sisältö.

 

SOPIMUSLUONNOS • Sopimusluonnoksessa viitataan useammassa kohdassa palvelunkuvaukseen, tämä liite puuttuu. Esimerkiksi kohdassa 11.1, mitä raportointi tarkoittaa?

• Kohta 13.3 asiakaspalautejärjestelmää ei mainita tarjouspyynnössä. Mitä asiakaspalautejärjestelmällä tarkoitetaan? Ja onko tilaajalla jo ennestään käytössä jokin?

• Kohta 13.4. vasteaikojen seurantaa ei mainita tarjouspyynnössä • Kohta 15.2, Sopimusluonnos on ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa, lähivastaanotoksi velvollisuudeksi mainitaan esimerkiksi 3 päivää. • Kohta 22.1 ja 22.2, eikö lähtökohtana ole, että Palveluntuottajan ostopalvelulääkäri käyttää tilaajan potilastietojärjestelmiä ja ohjelmistoja? Potilastietojen siirtoja ei tässä tapauksessa tapahdu? Onko siis kyseiseen tarjouspyyntöön liittyvä seikka?

 

Sopimusluonnoksessa on virheellisesti jäänyt tekstiä edellisestä kilpailutuksesta, jossa oli mukana työterveyshuollon kilpailutus. Sopimusluonnos on näin ollen myös virheellinen. Erityistä raportointia ei tarvitse suorittaa.Tarjouspyyntö on se, jonka mukaan tarjous tulee jättää. Potilastietojen siirtoja ei tapahdu vaan käytetään tilaajan potilastietojärjestelmää. Palveluntarjoaja toimittaa vain lääkärin 2 lähipäivää sekä 2 etäpäivää. kl. 8.15-16 välillä ja kertoo hinnan tälle palvelulle. Lääkärin tulee kokemuksensa ja osaamisensa kanssa sopia tehtävään tarvittavaan terveyskeskuslääkärin kiireettömän vastaanoton sekä virka-aikaisen päivystysvastaanoton tehtäviin.

Varsinaista asiakaspalautejärjestelmää ei ole käytössä, vaan asiakaspalautteita kerätään satunnaisin otoksin.

Terveyskeskuspalvelun tuottamisen vasteaikana pidetään lakisääteisen kiireettömän hoidon toteutumista 12 viikon kuluessa hoidontarpeen arvioinnista.