VÄRE - projekt

RESURSSMARTA FÖRETAG MED LÅGT KOLDIOXIDUTSLÄPP I ÖSTADEN KASKÖ OCH DET OMGIVANDE EKONOMISKA OMRÅDET

 

Projektet har finansierats  avFinlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Finansieringsmyndigheten är Pirkanmaa förbund.

 

Projektadmininstration: Kaskö stad

Projekttid: 1.5.2021 – 30.4.2022

 
Målgrupp: Företag i Kaskö och kustregionen i Sydbotten, Sydbottens ekonomiska region (Storå, Bötom, Östermark, Kauhajoki) samt företagen i Österbotten och Södra Österbottens landskap, speciellt företag inom träförädlingsindustrin och skogsteknologin.

Sammandrag av projektet:
 
Resurssmarta företag med lågt koldioxidutsläpp i östaden Kaskö och det omgivande ekonomiska området -projektet är ett utvecklingsprojekt riktat till sm-företag, där målet är att sporra och främja företag inom skogs- och träförädlingsindustrin i området, samt sm-företag som verkar inom branschen, till att starta åtgärder som strävar till lågt koldioxidutsläpp.
 
Målet med projektet är att nå företagen och öka företagens positiva attityd och aktivering för att sträva till att uppnå koldioxidsnåla lösningar. Företagens beredskap att utarbeta egna koldioxidsnåla färdplaner ökas och förutsättningar för att minska företagens egna koldioxidavtryck skapas. Därtill ökas kunskapen om konkreta åtgärder, med vilka företaget kan främja sina egna målsättningar för koldioxidsnålhet och minskandet av koldioxidutsläpp.
 
Projektet har dessutom som mål att öka nyttjandet av Kaskö stads och företagens egna materialflöden som energikälla och öka energisjälvhushållningen i området. I projektet aktiveras företagen att fungera tillsammans i verksamheter som strävar till koldioxidsnålhet, att uppskatta och känna igen möjligheterna till samarbete samt främja skapandet av synergi mellan olika företag och möjligtvis olika branscher.
 
Målsättningen för projektet är att samla ihop högskolor och företag så att den kunskap och forskning som finns tillgänglig gällande koldioxidsnåla lösningar, samt företagens behov och flashalsarna i åtgärder som strävar till koldioxidsnåla förverkliganden, möts upp. Åtgärder i projektet är information till och kontakt med målgruppens företag genom utökning av projektkommunikationen i olika former, information om projektets målsättningar och om betydelsen av koldioxidsnåla åtgärder i företag och i samhället. Projektet arrangerar ett kick off -start- och motiveringsevenemang för företag.
 
I branschexperternas anföranden är temat fördelarna med utvecklandet av en koldioxidsnål affärsverksamhet samt metoder för värdeskapande. I tillfället introduceras projektets samarbetsparter, dvs Vasa universitet och Vaasan AMK (finskspråkiga yrkeshögskolan). I tillfället presenteras regionala och lokala företagsexempel som är ledande i sin strävan till koldioxisnålhet. Projektet arrangerar även en serie workshoppar och en inkluderande innovationsworkshop för att öka företagens beredskap i utarbetandet av egna koldioxidsnåla färdkartor och för minskandet av koldioxidavtryck. Avsikten med evenemangen är att öppna möjligheterna för olika branschers koldioxidsnåla åtgärder.

Projektet samlar ihop företag som i de tidigare nämnda workshoppen tagit fram likasinnade mål och åtgärdsplaner och främjar utredandet av källor till finansiering samt tillgängligheten till behövliga högskolor och experter, som behövs i samarbetet för förverkligandet av företagens gemensamma projekt.
 
Inom projektet skapas dessutom ett nätverk/verksamhetsmodell tillsammans med områdets högskolor, som underlättar företagens möjligheter att hitta studeranden som ska avlägga sin arbetspraktik, utarbetar kursens övningsarbeten och examensarbeten för företagens behov.

Projektets resultat mynnar i ett ökat intresse och en positiv attityd från företagen sida gällande koldioxidsnålhet. Företagen inser betydelsen av fördelarna med åtgärder som strävar till koldioxidsnåla lösningar för sitt företag och samhället. Företagens beredskap att utarbeta egna koldioxidsnåla färdkartor och sänka sina koldioxidavtryck förbättras. Företagen skapas bättre beredskaper att samla bakgrundsinformation som krävs för uträkning av koldioxidavtryck och får en uppfattning om faktorer som påverkar uträkningen av det egna företagets koldioxidavtryck. Resultatet av inkluderande workshoppar skapar identifierbara utvecklingsvägar, aktiveringsbara utvecklingsåtgärder och potentiella projektutkast för företagen.
                                                                                               
Resultatet av projektet ökar och stärker samarbetet mellan företagen. Därtill ökas samarbetet mellan högskolorna och företagen. Genom samarbetet kan företagen bättre nyttja den i högskolorna redan befintliga informationen och kunnandet gällande effektivering av koldioxidsnålhet.
 

VÄRE -projektets mål:

Mål 1:

Att nå företagen och öka företagens positiva attityd och aktivering gentemot strävan till att nå koldioxidsnålhet.

Mål 2:

Att öka företagens beredskap att utarbeta egna koldioxidsnåla färdkartor och medvetenheten om konkreta åtgärder, som företaget kan använda till att främja egna koldioxidsnåla och utsläppsminskande mål.

Mål 3:

Att öka utnyttjandet av Kaskö stads och företagens egna materialflöden som energikälla och öka energisjälvförsörjningen i området.

Mål 4:

Målet med projektet är att aktivera företagen att fungera tillsammans i funktioner som strävar till koldioxidsnålhet, utvärdera och identifiera möjligheterna för samarbetes samt främja skapandet av olika synergieffekter mellan olika företag och möjligtvis mellan olika branscher.

Mål 5:

Målsättningen för projektet är att samla ihop högskolor och företag så att den befintliga kunskap och forskning som finns om koldioxidsnåla lösningar och företagens behov, och därtill flashalsarna i åtgärder som strävar till koldioxidsnåla förverkliganden, möts upp.

Mål 6:

Projektets mål är att hjälpa företag att minska sitt koldioxidavtryck.

 
Mer information om projektet:
 
projektleadare Johanna Peltoniemi
+358 50 400 0867