Befriande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Bästa vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken. Bildningsnämnden har på mötet 19.3. beslutat, att under corona-epidemitiden uppbärs inte klientavgifter inom småbarnspedagogiken, ifall vårdnadshavarna ordnar med dagvården själva. Bildningsnämndens beslut som info åt er:

BIN 14 §    Befriande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken under corona-epidemin.lientavgifter inom småbarnspedagogiken följer lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016. Enligt lagens 4 § kan avgiften tas ut för högst 11 kalendermånader. I Kaskö har detta tillämpats så, att barnets försörjare har kunnat meddela om barnets semester 2 veckor på förhand, och varje hel frånvarotid som antecknats som semester har godkänts som en avgiftsfri vecka. Kommunen har också beviljat avgiftsfria veckor över i lagen påkallade 4 veckor, om försörjaren har haft möjlighet att ordna en längre semestertid för sitt barn. Genom detta har försörjare uppmuntrats att ge sina barn semester från småbarnspedagogiken samt gjort det möjligt för ordnande av personalens semestrar utan utomstående vikarier.

Med anledning av corona-epidemin har UKM meddelat vid Statsrådets infotillfälle 18.3., att ministeriet rekommenderar befrielse från avgifter för småbarnpedagogik för den tid när vården av ett barn som deltar i småbarnspedagogiken ordnats på något annat sätt av försörjaren. Enligt lagstiftningen hör det till kommunen att avgöra frågan.

Beslutsförslag:

Bildningsnämnden besluter att uppta ärendet till behandling som extra ärende och besluter att, under det rådande undantagstillståndet på grund av corona-pandemin, inte ta ut avgifter för småbarnspedagogik för de hela veckor då barnet enligt förhandsanmälan är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela veckor. Två veckors förhandsanmälningstid tillämpas inte. Om barnet är sjukt tillämpas 9 § i L om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Efter undantagstillståndet träder åter i kraft den praxis, att barnets semestertider ska meddelas två veckor på förhand för att få en avgiftsfri vecka. Om detta meddelas skilt till försörjare av barn som deltar i småbarnspedagogiken. 

Bildningsnämnden

beslöt godkänna beslutsförslaget.