Kaskö Hälsocentralen informerar 22.7.2020

Testning av coronavirusprover i Finland

 • Med hjälp av virustestning och smittspårning i sjukdomens akuta skede kan man förhindra att coronavirussjukdomen sprids, skydda riskgrupper samt trygga den kritiska personalens tillräcklighet och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Dessutom skapas en så noggrann lägesbild som möjligt av epidemins förlopp och läget i Finland.
 • Målet är att testa alla som misstänks ha smittats av coronaviruset och är i den akuta fasen.
 • Sök dig till test om du har symtom som tyder på coronavirussmitta. THL rekommenderar att man testar för coronavirus med låg tröskel.

 

 

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom. 
Coronavirussjukdomens riskgrupper (på finska)  

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré.

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Typiska symtom för det nya coronaviruset finns även i texten.

Du kan inte utifrån symptomen avgöra om luftvägsinfektionen orsakats av coronavirus eller av ett annat virus eller en bakterie.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen eller kontakta hälso- och sjukvården.
Omaolo-servicen

Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning och kontaktspårning görs för att förhindra spridning av epidemin.