Kontaktuppgifter

Äldreomsorg

Målsättningen för äldreomsorgen i Kaskö är att äldre personer skall ha ett piggt, positivt och sunt grepp om livet även i framtiden och att de till stor del skall klara sig på egen hand med hjälp av sina stödnätverk.

Med tanke på denna målsättning kan inte social- och hälsovårdsväsendet ensamt svara mot den äldre befolkningens förväntningar och behov, utan även stadens övriga förvaltning beaktar i allt högre grad den växande andelen äldre i sin verksamhet och tar hänsyn till den åldrande befolkningen i utvecklandet av funktioner och tjänster samt inom miljöplaneringen och byggverksamheten.

Då man åldras försämras funktionsförmågan, vilket leder till att livsmiljön krymper, de sociala rollerna förändras och hjälpbehovet ökar. Då man skall bedöma huruvida en äldre person klarar sig själv hemma räcker det inte med att se till den fysiska funktionsförmågan, utan på detta inverkar också i hög grad personens subjektiva uppfattning om den egna situationen.

Rehabilitering skall ses som en verksamhet som på ett övergripande sätt gör det möjligt för en person att klara av vardagsaktiviteter. Förutom den verksamhet som ordnas inom ramarna för den kommunala servicen är grupp- och rekreationsaktiviteter som ordnas av olika organisationer, föreningar och församlingar viktiga för upprätthållandet av den sociala och psykiska funktionsförmågan.

I kultur- och fritidsutbudet fästs uppmärksamhet vid att utbudet görs attraktivt och lättillgängligt för äldre personer.

De olika aktörerna har följande gemensamma målsättningar:

  • Att upprätthålla äldre personers hälsa, funktionsförmåga, självständighet, engagemang och delaktighet
  • Att stöda hemvården och de äldre så att de kan bo kvar hemma och klara sig själva
  • Ett rehabiliterande arbetssätt, prioritering av öppenvård och kvalitetsmedvetenhet
  • En kundorienterad servicekultur
  • Att främja och upprätthålla funktionsförmågan samt att förebygga passivisering och olycksfall: ”Var tillgänglig, men uppmuntra till egen aktivitet!"
  • En obruten servicekedja
  • Socialnämnden i Kaskö godkände 23.8.2004 Kaskö stads äldrepolitiska strategi och har lagt fram den för godkännande av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Strategin skall ange riktningen för utvecklandet av äldreservicen.

Äldre- och handikappsrådet 2018

Ritva Oksanen ordf. 040 7216559 kotisatama@netikka.fi
Seija Miettinen viceordf. 0400 867645 seija.miettinen@pp6inet.fi
Meeri Sankala 050 3419039 aaro.sankala@gmail.com
Pirkko Mäenpää 0400 137707 maenpaapirkko@gmail.com
Ingrid Nykänen 050 5672771 erkki.nykanen@elisanet.fi
Helena Suominen 040 5306611 Grn repr.. helena.suominen@nic.fi
Sonja Lapveteläinen 040 7287959 Ss repr. sonjalapvetelinen@gmail.com

Aaro Sankala 050 4390194 aaro.sankala@gmail.com
Eila Pohjanvesi 040 7535689 eila.pohjanvesi@anvianet.fi
Anneli Parkkonen 0400 965512 parkkonen.anne3@gmail.com
Katriina Turja 040 5940088 katrinaturja@gmail.com
Inger Björkqvist 050 59637827 ingerbjorkqvist@gmail.com
Lars Piira 040 4135111 Ss repr.. lars.piira@netikka.fi
Mirja Högstrand 050 5864126 Grn repr. mirja.hogstrand@pp.inet.fi
Anne Kotiranta 040-5042 534 sekreterare anne.kotiranta@kaskinen.fi
                                 050 3490531 Grn tjänsteinnehavarmedlem