Barnskydd

Barnskyddets syfte är att garantera barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en mångsidig och harmonisk utveckling samt särskilt skydd. Tidigt stöd och förebyggande barnskydd är mycket viktiga.

Genom att vidta olika åtgärder för att främja barns och ungdomars välfärd, förebygger man behovet av egentligt barnskydd. Inom det förebyggande barnskyddet erbjuder man stöd i ett tidigt skede för att undvika att ett problem uppstår eller förvärras. Det förebyggande barnskyddet är till för att främja och trygga barns och ungas utveckling, uppväxt och välfärd samt att stöda föräldraskapet. Olika aktörer såsom rådgivningen, dagvården och skolan innehar viktiga roller i det förebyggande arbetet.

Barnskydd och underhållsärenden

Barnskyddet regleras av barnskyddslagen och dess uppgift är att trygga barns rättigheter, till exempel barns rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt särskilt skydd och omsorg, i enlighet med barnets individuella behov och önskemål.

Syftet med barnskyddet är att garantera barnets rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja vårdnadshavarna med barnuppfostran. Målet är att stödja familjen i barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt utom hemmet.

Barnatillsyningsmannen sköter utredningar om faderskap och tar emot erkännanden om faderskap samt fastställer avtal gällande vårdnad av barn och umgängesrätt samt underhållsavtal. Barnatillsyningsmannen ger råd och vägledning åt sambopar som har fått barn och sambopar/äkta makar som skall skiljas och har minderåriga barn. Barnatillsyningsmannen samarbetar med socialarbetaren.

Barnskydd

Socialarbetaren nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

Barnskyddet delas in i familje- och individinriktat barnskydd samt förebyggande barnskydd, som genomförs i samarbete med dagvården, skolan och andra grupper som arbetar med barn.

Barnskyddets verksamhetsformer är stödåtgärder inom den öppna vården såsom vägledning och hembesök samt ordnande av dagvårdplats eller hemservice. I mån av möjlighet ordnas stödpersoner eller stödfamiljer för unga personer och vid behov placeras barnet i vård utom hemmet samt övervakas förhållandena för barn som har placerats i vård utom hemmet. Socialarbetaren deltar i elevvårdsgruppens verksamhet.

Öppenvård inom barnskyddet

Efter att ett beslut fattas om en utredning av behovet av barnskydd eller om andra barnskyddsåtgärder av brådskande slag vidtas, inleds en klientrelation inom barnskyddets öppenvård. Om socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter anser att barnet är i behov av stödåtgärder inom öppenvården för barnskyddet, fortsätter klientrelationen.

Barnskyddets stödåtgärder

Medan barnet är klient inom öppenvården för barnskydd, bör barnet ha en ikraftvarande klientplan. Klientplanen ska innehålla målsättningar, som exempelvis barnets och familjens behov av service, stöd och andra åtgärder med syftet att möta stödbehovet samt en tidsram inom vilka målsättningarna ska uppnås.

Målet med stödåtgärderna är att stödja och gynna ett barns positiva utveckling, samt stärka förmågan hos föräldrarna, vårdnadshavarna och personer som är ansvariga för barnets uppfostran, att fostra barnet. De olika stödåtgärderna kan bestå av dagvård, hemservice, ekonomiskt stöd, stöd kring boendet, utkomststöd samt förebyggande utkomststöd. Stöd kan även ges vid frågor kring skolgång, anskaffning av yrke, placering på arbetsmarknaden, fritidsintressen, sociala relationer och andra problemsituationer. I stödåtgärderna ingår familjearbete, vård- och terapiservice samt semester- och rekreationsverksamhet.

Vid frågor kring barnskyddets öppenvård, kontakta kommunens socialarbetare via stadens växel: 06-2207711

Brådskande placering

Ifall ett barn är i omedelbar fara, i övrigt behov av brådskande placering eller vård utom hemmet, kan barnet placeras brådskande. Ett beslut om brådskande placering fattas av en tjänsteinnehavare och den brådskande placeringen kan fortgå i högst 30 dagar. Däremot kan en brådskande placering utan särskilt beslut fortlöpa över 30 dagar, förutsatt att tjänsteinnehavaren inom 30 dagar efter inledandet av den brådskande placeringen utför en ansökan om omhändertagande till förvaltningsdomsstolen. Detta gäller även om ett ärende som berör omhändertagande av barnet redan är överlämnat till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen då man fattar beslut om brådskande placering.

Om 30 dagar inte är en tillräckligt lång tid för att behovet av omhändertagande ska kunna utredas, kan tjänsteinnehavaren fatta beslut om att den brådskande placeringen av barnet ska förlängas med högst 30 dagar.

Utredning av barnskyddsbehov

Utredningen över barnskyddsbehovet bör innehålla en bedömning av barnets uppväxtförhållanden, vårdnadshavarnas eller övriga personers möjligheter att ta hand om barnets uppfostran och vård samt behov av barnskyddsåtgärder. En utredning över barnets situation bör ske inom 3 månader och bör utföras av socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter. Kaskö stads socialarbetare nås via stadens växel på numret: 06-2207711.

Omhändertagande och vård utom hemmet

Då barnets utveckling och välmående är allvarligt hotade och öppenvårdens stödåtgärder inte är tillräckliga eller genomförbara, kan barnet omhändertas. Åtgärden att omhänderta ett barn är en sista utväg och kan i vissa fall utföras utan samtycke från föräldrarna. Vid ett omhändertagande placeras barnet i en fosterfamilj eller på en barnskyddsenhet.

Vård utom hemmet innebär att barnets fostran och vård ordnas utom hemmet. Då ett barn eller en ungdom befinner sig i en akut situation måste han/hon placeras i antingen institutionsvård eller familjevård. Familjevård innebär att ett barns eller en ungdoms fostran, vård och övrig omvårdnad som sker dygnet runt anordnas utanför hemmet i ett privathem.

Eftervård inom barnskyddet

När man avslutar omhändertagande av ett barn, berättigas barnet till eftervård inom barnskyddet. Eftervården hör till den lagstadgade servicen och gäller som längst fram tills barnet fyllt 21 år.

Till eftervården hör all den hjälp och stöd som den unga är i behov av för att framöver kunna klara sig självständigt. Detta innefattar hjälp med anskaffning av jobb, bostad och fritidsintressen, upprätthållande av mänskliga relationer, psykiskt och ekonomiskt stöd samt stöd i skolgången.

Socialarbetet som sker inom eftervården genomförs planmässigt och är baserat på en vårdplan. Vanligtvis utarbetas vårdplanen av den unga och dennes socialarbetare, men även föräldrarna, vårdnadshavaren till den unga eller övriga personer som ingår i den ungas stödnätverk kan delta.

Barnskyddsanmälan

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en mångsidig och harmonisk utveckling samt särskilt skydd. Inom barnskyddet garanterar man barnets rättigheter genom att stödja vårdnadshavarna med uppfostran och påverka miljön som barnet växer upp i. Målsättningen är att stödja familjen i barnets egna uppväxtmiljö. Ifall barnets rättigheter inte tryggas i hemmet och dess levnadsförhållanden äventyras, bör barnet garanteras så god vård som möjligt utom hemmet.

En barnskyddsanmälan kan göras om man är orolig över barnet och misstänker att barnet utsätts för misskötsel, fara eller försummelse. Barnskyddsanmälningar är av essentiell betydelse för att barnet och föräldrarna skall kunna stödjas i ett så tidigt skede som möjligt. En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som observerar att ett barn eller en ungdom kan vara i behov av hjälp. Personer som innehar förtroendeuppdrag, myndigheter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan oavsett sekretessbestämmelserna.

Varje barnskyddsanmälan som inkommer utreds och åtgärder vidtas vid behov. Klientskapet inleds vanligen genom att bedöma servicebehovet, vilket utförs genom att socialarbetaren gemensamt med familjen och övriga samarbetspartner bedömer behovet av stöd och hjälp hos familjen. I det barn- och familjeinriktade barnskyddet ingår olika former av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård, som exempelvis familjearbete, brådskande placering, omhändertagande, ordnande av vård utom hemmet samt eftervård.

För att göra en barnskyddsanmälan bör man ta kontakt med grundtrygghetsbyrån antingen genom stadens växel på nummern: 06-2207711 eller skriftligt genom att fylla i blanketten.

Kommunen bör enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att invånarna har rätt till brådskande och nödvändig socialservice i kris- och nödsituationer under hela dygnet. Under arbetstid kl. 8.00 – 16.00 sköts brådskande ärenden av kommunens socialbyrå. Efter tjänstetid mellan kl. 16.00 – 08.00 och under veckoslut sköts socialjouren från Vasa på numret: 06-325 2347 eller 112.

Socialservice av brådskande slag kan behövas, exempelvis vid:

  • Barnskydd, exempelvis om barn blir utan omsorg eller vårdnad på grund av vårdnadshavarens bristande oförmåga att ta hand om barnet

  • En familjekris