Socialarbete

Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 18 § sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet.

Tjänsterna inom socialarbetet kan användas:

  • Då du behöver information om tjänster och förmåner
  • Vid konfliktsituationer i familjelivet
  • Då du behöver råd och hjälp i uppfostringsfrågor
  • Då det är aktuellt med uppgörande av underhållsbidrags- eller vårdavtal
  • Då barn, ungdomar eller familjer är i behov av hjälp
  • Då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd
  • Då du behöver hjälp med missbruksproblem

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

Socialvårdslagen 1301/2014

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet 35 §

Om en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), en socialkurator eller en anställd hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon styra personen till att söka socialservice eller om personen samtycker till det kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att stödbehovet kan bedömas. (35 § 1 mom.)

Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska de personer som avses i 1 mom. utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av socialvård trots sekretessbestämmelserna. (35 § 2 mom.)

Även någon annan än en person som avses i 1 mom. kan göra en anmälan trots sekretessbestämmelser som gäller honom eller henne. (35 § 3 mom.)

I 25 och 25 c § i barnskyddslagen finns bestämmelser om att göra en barnskyddsanmälan och en föregripande barnskyddsanmälan. Om den anmälningspliktiga personen i enlighet med 1–3 mom. utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten, behöver ingen barnskyddsanmälan göras på grundval av samma uppgifter. (35 § 4 mom.)

Vid anmälan om äldre personers servicebehov ska dessutom bestämmelserna i 25 § i äldreomsorgslagen följas. (35 § 5 mom.)

Kontakt/anmälan om en persons behov av socialvård 

Blanketten lämnas in per post eller på adressen:

Kaskö stad
Grundtrygghetsbyrån
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö