Vårdnads- och umgängesavtal

Vårdnads- och umgängesavtal

Barnatillsyningsmannen nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

Om ett barn föds utom äktenskapet är modern automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om båda föräldrarna vill vara vårdnadshavare, det vill säga tillsammans fatta beslut som gäller barnet, kan man redan i samband med faderskapsutredningen upprätta ett avtal om gemensam omvårdnad, som ger båda föräldrarna rätt att vara vårdnadshavare för barnet. Om modern efter barnets födelse ingår äktenskap med den man som har erkänt sitt faderskap blir de båda vårdnadshavare för barnet.

Om barnet bor hos den ena av sina föräldrar skall ärenden som angår vårdnaden om barnet och umgängesrätt avgöras framför allt enligt vad som är bäst för barnet. Detta regleras i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Syftet är att trygga barnets ställning och kontakt med båda föräldrarna i en skilsmässosituation. Om föräldrarna är ense om umgänget räcker det med att de upprättar ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden. Umgängesavtalet kan också vara mera detaljerat och innehålla tidpunkterna för när barnet skall träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. En domstol kan också avgöra om umgängesrätten.

Avtalet, liksom också domstolsbeslutet, kan ändras genom ett nytt, gemensamt avtal eller, om samförstånd inte nås gällande det nya avtalet, genom ett domstolsbeslut.

Underhållsavtal

Barnatillsyningsmannen nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

Enligt lagen om underhåll för barn äger barn rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning som barnet behöver samt härav föranledda kostnader.

Föräldrarna svarar för barnets underhåll. Om barnet och föräldrarna bor i samma hushåll sörjer föräldrarna för barnets underhåll genom att delta ekonomiskt i familjens levnadskostnader, men också genom att på annat sätt tillgodose barnets dagliga behov.

Barnet har rätt till ett tillräckligt underhåll av föräldrarna med hänsyn till deras betalningsförmåga.

Underhållsansvaret för den förälder som bor separat fastställs genom ett underhållsavtal som godkänns av socialnämnden eller genom beslut av domstol. Avtalet fastställs om dess innehåll är i enlighet med lagen om underhåll för barn och avtalet har uppgjorts i stadgad form. Avtalet kan uppgöras på barnatillsyningsmannens mottagning, varvid tid skall bokas för en diskussion om innehållet i underhållsavtalet. Innan socialnämnden fastställer avtalet skall den särskilt pröva huruvida avtalet kan anses skäligt med hänsyn till barnets rätt att erhålla tillräckligt underhåll, föräldrarnas betalningsförmåga samt övriga omständigheter som påverkar saken.

Om ett avtal inte kan åstadkommas eller om socialnämnden anser att det är oskäligt hänvisas föräldrarna att låta fastställa underhållsbidraget i domstol.

Underhållsavtalet fastställs tills barnet fyller 18 år. När det gäller barnets utbildning är dock föräldrarna underhållsskyldiga även efter det att barnet har fyllt 18 år, om detta prövas skäligt.

Avtal om underhållsbidrag, vårdnad och umgängesrätt som har fastställts av socialnämnden kan verkställas såsom laga kraft vunnen dom, det vill säga de är giltiga på samma sätt som domstolsbeslut.

Underhållsstöd

Underhållsstöd betalas till ett barn under 18 år bland annat om:

  • den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidrag
  • faderskapet beträffande ett barn utom äktenskap inte har fastställts
  • det inte har fastställts något underhållsbidrag på grund av den underhållsskyldiges bristande betalningsförmåga
  • underhållsbidragets belopp av ovan nämnda orsak har fastställts till ett mindre belopp än beloppet för underhållsstöd

Stödet söks från FPA. Till ansökan bifogas underhållsavtalet i original eller rättens beslut.