Förmåner enligt handikappservicelagen

Färdtjänst

En gravt handikappad person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivttrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter är berättigad till färdtjänst. Färdtjänst fås för arbete, studier, uträttande av ärenden och deltagande i rekreation. Färdtjänsten kan anlitas för resor inom Kaskö samt till närbelägna kommuner (Närpes, Östermark, Kristinestad).

Ändringsarbeten i bostad

Ersättning för ändringsarbeten i en bostad beviljas en person som är gravt handikappad och som har särskilt svårt att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom. Som ändringsarbeten i bostad ersätts sådana skäliga kostnader för ändringsarbeten i en bostad eller i bostadens närmaste omgivning som är nödvändiga på grund av ett handikapp samt kostnader för planering av ändringsarbeten.

Redskap och anordningar som hör till bostaden

En person som är gravt handikappad kan få redskap och anordningar som skall vara fast installerade i bostaden bekostade, till exempel lyftanordningar och larmanordningar. Kommunen köper i allmänhet redskapen och anordningarna, som sedan ställs till den gravt handikappade personens förfogande. Då de inte längre behövs skall de returneras till grundtrygghetsbyrån.

Tolktjänst

Tolktjänst beviljas åt personer med svåra hörsel-, syn- eller talskador. Tolktjänst kan anlitas för uträttande av ärenden, rekreation, arbete, studier, fritidsaktiviteter och deltagande i samhällelig verksamhet.

Personlig hjälpare

Ekonomiskt stöd för avlönande av en personlig hjälpare är avsett för en sådan handikappad som i stor utsträckning behöver en annan persons hjälp hemma med uppgifter som hör till det dagliga livet eller utanför hemmet för uträttande av ärenden, studier, fritidsaktiviteter, arbete och vid deltagande i samhällelig verksamhet i allmänhet. Den handikappade fungerar som arbetsgivare och avlönar själv sin personliga hjälpare. Stödet utbetalas till den handikappade och dessutom ersätts lagstadgade arbetsgivaravgifter samt försäkringar som är obligatoriska för arbetsgivare.

Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

Ekonomiskt stöd kan beviljas åt en person som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver redskap, maskiner eller anordningar för att kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet. Det ekonomiska stödet beviljas för andra hjälpmedel än sådana som används inom medicinsk rehabilitering. Då maskiner och anordningar bekostas skall det bedömas vilka olägenheter handikappet medför i det dagliga livet. Ersättningen uppgår till hälften av de faktiska kostnaderna för anskaffning av redskap, dock ersätts nödvändiga ändringsarbeten, som på grund av handikappet utförs på ett redskap, en maskin eller en anordning av standardmodell, i sin helhet i enlighet med de faktiska kostnaderna. Beroende på storleken på anslagen kan man också ersätta en mindre del än hälften av anskaffningspriset. Som ersättningsgrund används redskapets, maskinens eller anordningens anskaffningspris om priset är skäligt.

Anpassningsträning

Syftet med anpassningsträning är att främja den sociala funktionsdugligheten. Anpassningsträning ordnas i allmänhet av handikapp- och hälsovårdsorganisationer, som också ger närmare information om kurser.

Stöd för kostnader för specialkost

En förutsättning för stödet är ett regelbundet och långvarigt behov av specialkost och att personen inte får ersättning från FPA för anskaffning av preparatet. Då ersättningen fastställs beaktas kostnaderna för normal kost samt kostnaderna för specialnäringspreparatet. I dessa fall ersätts skillnaden.

Stöd för extra klädkostnader

Den handikappade kan beviljas ersättning för extra klädkostnader som föranleds av att kläderna på grund av handikappet eller sjukdomen slits snabbare än normalt eller av att han på grund av sitt handikapp inte kan använda konfektionskläder eller vanliga skodon. Skillnaden mellan vanliga och specialtillverkade kläder eller skodon ersätts.