Serviceboende och anstaltsvård

Serviceboende

Serviceboende är avsett för gravt handikappade som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor. Serviceboende beviljas inte om personen är i behov av anstaltsvård.

Till serviceboendet hör bostad som är lämplig för den gravt handikappade samt individuellt anpassade tjänster i anslutning till boendet. Bostaden kan finnas i ett servicehus eller så kan serviceboendet ordnas i den handikappades eget hem.

mariakoti@kaskinen.fi

Anstaltsvård

Med anstaltsvård avses ordnande av vård, uppehälle och rehabiliterande verksamhet vid de verksamhetsenheter inom socialvården som ger kontinuerlig vård.

Anstaltsvård ges den som är i behov av sådan hjälp, vård eller annan omvårdnad som inte kan ordnas eller som det inte är ändamålsenligt att ordna i hans eget hem genom utnyttjande av någon annan socialservice.

 

http://www.eskoonpalvelukeskus.fi

http://www.Karkulla.fi