Förutredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

På denna sida informeras om skeden i förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer. Kaskö stadsfullmäktige har 19.12.2017, § 264 beslutit inleda en förutredning av en kommunsammanslagning med Närpes stad.

I ledningsgruppen för förutredningen representeras Kaskö stad av stadsfullmäktigeordförande Kari Häggblom, stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs, Erkki Nykänen, Mirja Högstrand, Lars Piira, Jukka Salo, stadsdirektör Minna Nikander och förvaltningschef Margit Kaseva.

PRESSMEDDELANDE  21.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                            

Förhandlingar om samgång avancerar

Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer sammanträdde i Närpes på onsdagskvällen. Mötet var det tionde i ordningen.

- Förhandlingarna om samgång avancerar för varje sammanträde och arbetet fortsätter i rask takt under våren. Ambitionen är att utredningen ska vara klar innan sommaren så att städernas fullmäktigeförsamlingar har ett samgångsavtal att ta ställning till, säger Närpes stads fullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

På onsdagens möte behandlades bland annat organiseringen av bildning, kultur och fritid. Avsikten är att inom bildningssektorn ha en gemensam tjänstemannaavdelning medan den politiska styrningen fördelas över två nämnder.

Skötseln av den gemensamma social- och hälsovården behandlades för första gången av ledningsgruppen. Utredaren Göran Honga konstaterade att regeringens social- och hälsovårdsreform inte ser ut att förverkligas och att frågan om hur social- och hälsovården ska organiseras i framtiden är oklar.

Vikten av  goda språkkunskaper inom vården framfördes av representanter från båda städerna. Från Kaskös sida framhölls också de investeringsbehov som finns. Serviceboendet Mariahemmet i Kaskö finns till exempel i en byggnad som är cirka 30 år gammal.

- Framtida vårdbehov, placering av klienter enligt vårdtyngd och behovet av olika typer av kompetens på de olika vårdenheterna är exempel på frågor som behöver beaktas i samband med planeringen av en gemensam vårdsektor, säger Kaskö stads stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 6.3.2019 kl. 17.00 i Kaskö.

Tilläggsinformation:

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund, tel. 050 358 4684
Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040 50 23 446
Utredare Göran Honga, tel. 044 5939 168

 

Ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer kom överens om en ny tidtabell och om den nya stadens förtroendemannaorganisation

Vid den gemensamma ledningsgruppens för utredning av en kommunsamman-slagning av Kaskö och Närpes städer möte igår kom man överens om att utrednings-arbetet fortsätter till mitten av nästa år. Vecka 25 fattas beslut om fusionsförslaget i respektive stads fullmäktige. Med anledning av den nya tidtabellen och i det fall att kommunfusionen förverkligas, inleder den nya staden sin existens senare än planerat, dvs. från början av år 2021.

Vid gårdagens (5.11.2019) möte kom man överens om följande gällande den nya stadens förtroendemannaorganisation: under åren 2021-2025 skulle stadsfullmäktige bestå av 35 ledamöter, stadsstyrelsen och nämnderna av 13 medlemmar, förutom revisionsnämnden, som skulle ha 5 medlemmar. Om nämndernas uppgifter görs närmare överenskommelse i fusionsavtalet.

Om fullmäktigesamlingarna besluter om kommunfusion i medlet av juni, fortsätter en sammanslagningsstyrelse, med 12 medlemmar, beredningen av fusionen. Till sammanslagningsstyrelsen utser respektive stad stadsfullmäktiges och -styrelsens ordförande samt fyra andra representanter.

I början av nästa år samlas den gemensamma ledningsgruppen för att i rask takt behandla den gemensamma stadens servicestruktur sektorvis. Följande gång samlas man 9.1.2018 kl. 17.00 i Närpes.

Tilläggsinformation: Kommunfusionsutredare, sjukhusrådet Göran Honga, tel.044-593 9168.
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760, förnamn.efternamn@narpes.fi,
Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Den andra fasen av utredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer inleddes

Den andra fasen av utredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer inleddes med den gemensamma ledningsgruppens möte 18.9.2018 på stadshuset i Kaskö. Den gemensamma ledningsgruppen fungerar som styrgrupp för utredningen av en sammanslagning. I fortsättningen samlas ledningsgruppen turvis i Kaskö och Närpes.

Som fusionsutredare fortsätter sjukhusrådet Göran Honga. Vid gårdagens möte presenterade Honga fusionsutredningens organiseringsmodell och tidtabell. Servicestrukturutredningen bereds av ledande tjänsteinnehavare inom de olika sektorerna. Avsikten är att utredningen slutförs före början av december månad och att fullmäktigesamlingarna i de båda städerna fattar beslut om fusion senast i mars nästa år i enlighet med den överenskomna tidtabellen. Om kommunfusionen förverkligas inleder den nya staden sin existens 1.1.2020.

Den gemensamma ledningsgruppen diskuterade vid sitt första möte bl.a. om den gemensamma nya stadens personalpolitiska linjedragningar. Det gemensamma önskemålet var att personalen garanteras fem års anställningsskydd och att språkkunskapskrav som ställs på personalen inte ska gälla personer som redan innehar en tjänst eller befattning. För att bereda den nya stadens personalpolitiska linjedragningar beslöts att tillsätta en gemensam personalgrupp, som består av representanter för fackförbund som representerar arbetstagarna samt av arbetsgivarsidans representanter.

Under fusionsutredningen kommer man att ordna tillfällen för hörande av kommuninvånarna i Kaskö och Närpes. Information om hur fusionsutredningen framskrider läggs ut på de båda städernas hemsidor.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång 15.10.2018 kl. 17.00 i Närpes.

Information till kommuninvånarna

Info- och diskussionsmöte för kommuninvånarna om förutredningen av kommunsammanslagning 11.6. kl. 18 på Bladhska gården.

Välkommen att lyssna på och diskutera om förutredningen av kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer.

På plats utredningsman Göran Honga, stadsfullmäktigeordförande Kari Häggblom och stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs samt medlemmar i stadens ledningsgrupp.

Kaffeservering!

Pressmeddelande 14.2.2018:

Göran Honga utreder fusion av Kaskö och Närpes

Sjukhusrådet Göran Honga har utsetts till oberoende utredare för utredningen om en samgång mellan Kaskö och Närpes.

I uppdraget som utredare ingår att på olika sätt bistå städernas gemensamma ledningsgrupp och beredningsarbetsgrupper i processen. Utredningsmannen deltar bland annat som moderator i möten och sammanställer de rapporter som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

- Göran Honga var den gemensamma ledningsgruppens första val och från både Kaskös och Närpes sida är vi mycket nöjda med att han accepterat att ta sig an uppgiften som utredare, säger Kaskös stadsdirektör Minna Nikander.

Honga är emeritus stadsdirektör, emeritus sjukvårdsdistrikts direktör och för detta statlig utredningsman för kommunreformen.

- Med sin långa och breda erfarenhet av såväl utredningar som arbete inom den offentliga sektorn är Göran Honga synnerligen lämplig för uppgiften. Vår uppfattning är att han kan bidra till en konstruktiv och saklig utredning, Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist.

Göran Honga tackar Kaskö stads politiker för att de är framsynta och vill göra en utredning och Närpes stads politiker för att de ställt sig välvilliga till att genomföra utredningen.

- Inledningsvis handlar arbetet om att tillsammans med beredningens arbetsgrupper genomföra en nulägesanalys. Det faktauppgifter som tas fram kan bli en plattform för de politiska diskussioner som sedan följer. Jag ser fram emot att medverka i utredningen tillsammans med förtroendevalda, tjänstemän och allmänheten i Kaskö och Närpes, säger Göran Honga.

Göran Honga inleder uppdraget som utredare med omedelbar verkan.  

Förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer inleddes

Förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes inleddes med ledningsgruppens möte 30.1.2018 på stadshuset i Kaskö. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Kaskö valdes stadsstyrelsens i Kaskö ordförande Carl-Gustav Mangs och till sekreterare förvaltningschef Margit Kaseva. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Närpes valdes stadsfullmäktiges ordförande i Närpes Mikaela Björklund och till sekreterare förvaltningsdirektör Björn Häggblom. Den gemensamma ledningsgruppen samlas turvis i Kaskö och Närpes.

Den gemensamma ledningsgruppen konstaterade vid sitt första möte att den nu inledda förutredningen av en kommunsammanslagning grundar sig på de två städernas uppriktiga och öppna önskan, som utgör en gynnsam grund för ett fortsatt utredningsarbete. Ledningsgruppen beslöt tillsätta fyra gemensamma, närmast av tjänsteinnehavare sammansatta arbetsgrupper för beredning av förutredningen av en kommunsammanslagning. Beredningsgrupperna är följande: förvaltnings-, ekonomi-, personal- och koncernarbetsgrupp; arbetsgrupp för social- och hälsovårdstjänster; bildnings- och undervisningsarbetsgrupp samt arbetsgrupp för tekniska tjänster. Medlemmarna i beredningsgrupperna utses vid stadsstyrelsernas nästa sammanträde i de båda städerna. Under utredningsprocessen uppgör beredningsgrupperna en mellanrapport om sitt arbete samt senare en slutrapport. Vid behov deltar också andra sakkunniga i beredningsgruppernas arbete.

Den gemensamma ledningsgruppen fungerar som styrgrupp för förutredningen av en kommunsammanslagning. En utomstående utredare anställs för att leda förutredningen för en kommunsammanslagning och hens uppgift är att uppgöra en slutrapport om hela förutredningen. Förutredningen för en kommunsammanslagning tar uppskattningsvis totalt ca ett år i anspråk.

Under förutredningen av en kommunsammanslagning kommer man att ordna kommuntillfällen i Kaskö och Närpes. Information om hur förutredningen framskrider läggs ut på de båda städernas hemsidor.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång på vändagen 14.2.2018 kl. 18.00 i Närpes.

Tilläggsinformation:

Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780,
rnamn.efternamn@kaskinen.fi
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760, förnamn.efternamn@narpes.fi