Val

 

 

Vid kommunalvalet som förrättas i Kaskö stad 18.4.2021 skall väljas 17 ledamöter i stadsfullmäktige.

De för centralvalnämnden avsedda kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen skall inlämnas till centralvalnämndens sekreterare, address Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, senast tisdagen 9.3.2021 kl. 16.

 

KOMMUNALVALET 2021 I KASKÖ STAD

Valförrättningen

Sker i stadshuset söndagen 18.4.2021 kl. 9.00-20.00

Kom ihåg att ta med id-kort.

Förhandsröstningen

sker i stadshuset i Kaskö 7.-13.4.2021 enligt följande:

                                           Kl.:

On 7.4.2021                        14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

To 8.4.2021                        14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

Fre 9.4.2021                        14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

 

Lö 10.4.2021                      11.00-16.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 11.00-12.00

Sö 11.4.2021                      11.00-16.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 11.00-12.00

 

 

Må 12.4.2021                     14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

Ti 13.4.2021                       14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

 

Hemmaröstning

Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast dagen före förhandsröstningen 6.4.2021 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 06-2207711. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

 

Valreklam utomhus

Valaffischeringen utomhus vid kommunalvalet 2021 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 31.3.2021.

På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.

Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus, placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna.

Valannonsering är förbjuden i stadens övriga fastigheter. Om valaffischer eller därtill hörande konstruktioner utan tillstånd placerats på sådan plats kan tekniska avdelningen ålägga den som satt upp affischen att avlägsna den eller, om affischuppsättaren är okänd, själv avlägsna den. Beslutet gäller även broar, broräcken, hållplatser, trafikmärken och belysningsstolpar.

 

Kaskö 20.1.2021

CENTRALVALNÄMNDEN

Margit Kaseva, sekreterare, tel. 040-8617251