Vierasvenesataman hoitaja Gästhamnsskötare

Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick. Gästhamnens månadshyra är 100 euro. Hyran betalas för juni-augusti (3 månader). Hyresgästen svarar för gästhamnens driftskostnader (bl.a. vatten/avloppsvatten, avfallshantering, energi, el) samt reparations- och underhållsarbeten betingade av normalt bruk. Hyresgästen svarar också för extra inredning av utrymmen samt för maskin-, anläggnings- o.a. investeringar som verksamheten kräver samt för till dem anslutna reparationer och service samt för underhåll av området och för omgivningens snygghet. Hyresgästen svarar också för försäkringar, myndighetstillstånd och -inspektioner i anslutning till verksamheten. Anbudsgivaren kan bekanta sig med objektet före inlämnande av anbud. Som kontaktpersoner fungerar förvaltningsdirektör Margit Kaseva, 040 8617251 och tekniska direktören Jarmo Latikka. Om hyresavtalets längd överenskoms skilt. Den nya aktören ska börja senast 1.5.2019 eller enligt avtal. Öppethållningstider minst juni-augusti. Hyresgästen kan inte överföra hyresavtalets hyresrätt till tredje part. Gästhamnen ska användas i första hand för gästhamnsverksamhet. Ömsesidig uppsägningstid för båda parter är senast vid utgången av oktober månad innevarande år och gäller följande år. Hyresavtalet mellan parterna uppgörs före inledning av verksamheten. Staden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om överenskomna öppethållningstider inte följs eller om skötseln av gästhamnen försummas. När säsongen är slut förbinder sig hyresgästen att ge staden statistik som förts över antalet båtgäster som övernattat i gästhamnen. Anbud ska inlämnas senast 28.2.2019 kl. 15 under adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, märke Gästhamnen. Kaskö stad förbehåller sig rätt att godkänna eller avslå anbuden.