Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Koulumme pelisäännöt muokataan vastaamaan 1.-6.luokkaisen koulun tarpeita yhteistyössä oppilaiden, kotien ja henkilöstön kanssa. Ne ovat ohjeistuksena kaikelle oppilaiden toiminnalle koulussamme.

I. Tavoitteet

Järjestyssäännöt ovat toimintaohjeita.

Järjestyssäännöillä pyritään takaamaan turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys. Järjestyssäännöt edellyttävät jokaiselta vastuullista toimintaa.

II. Koulualue, kouluaika

1. Koulualueen muodostavat peruskoulun yläasteen koulurakennukset sekä niiden piha-alueet.

2. Kouluajaksi lasketaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä koulumatkoineen.

3. Koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia ovat koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, illanvietot, tutustumiskäynnit tms.

4. Kouluaika vietetään koulualueella.

III. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

1. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.

2. Välituntialue on koulun alue. Oppilailla ei ole oikeutta poistua heille osoitetulta välituntialueelta ilman opettajan lupaa..

3. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä lähimmälle opettajalle.

4. Jokaiseen oppiaineeseen määrätään järjestäjä, joka huolehtii luokan siisteydestä ja muista opettajan hänelle osoittamista tehtävistä.

IV. Poissaolot ja myöhästymiset

1. Tunnilta myöhästyneeksi katsotaan oppilaat, jotka saapuvat opetustilanteen alettua.

2. Hyväksyttävästä syystä voi luvan koulusta poissaoloon antaa luokanopettaja enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi aikaa.

3. Jos oppilas joutuu olemaan poissa koulusta sairauden takia enemmän kuin kaksi päivää, tulee huoltajan ilmoittaa tästä luokanvalvojalle.

4. Kaikista poissaoloista oppilaan on annettava viipymättä huoltajan varmentama selvitys.

V. Koulun omaisuuden käsittely ja tilojen käyttö

1. Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti tai huolimattomasti ja vallattomalla käytöksellään, hän on korvausvelvollinen. Vahingosta on ilmoitettava rehtorille tai opettajalle.

2. Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että koulun tilat ja koulualue säilyvät siisteinä ja viihtyisinä. Roskat laitetaan roskakoreihin.

3. Välitunnilla tulee käyttäytyä rauhallisesti ja asiallisesti. Lumipallojen ja kivien heittely on kielletty.

4. Ulkojalkineet ja -vaatteet riisutaan sisään mentäessä. On suositeltavaa käyttää sisäjalkineita.

VI. Työrauha

1. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä noudattamalla edistää koulun työrauhaa.

2. Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, voi opettaja nuhdella tai ojentaa häntä.

3. Koulun ojentamiskeinoja ovat nuhtelu, luokasta poistaminen, enintään kahden tunnin jälki-istunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus sekä sivistyslautakunnan päättämä erottaminen.

4. Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan tekemään johdollaan kyseisiä tehtäviä tunnin ajaksi kerrallaan.

VII. Kouluruokailu

1. Kouluruokailu on osa koulun kasvatustyötä ja siihen osallistuvat kaikki oppilaat.

2. Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti.

3. Ulkovaatteissa ei mennä ruokailuun.

Muilta osin ruokailussa toimitaan keittiö- ja kouluhenkilökunnan ohjeiden mukaan.

VIII. Koulumatkat

1. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä.

2. Polkupyörät ja muut kulkuvälineet sijoitetaan niille varatuille paikoille. Niiden käyttö välituntien aikana on kielletty.

3. Linja-autoissa on noudatettava kuljettajan antamia ohjeita ja hyviä tapoja.

4. Koulumatkat lasketaan kuuluviksi kouluaikaan, jolloin ovat voimassa koulun yleiset käyttäytymis- ja järjestyssäännöt.

IX. Koulun puitteissa tapahtuva vapaa-ajan toiminta

1. Oppilaat voivat käyttää koulun tiloja vapaa-ajan harrastuksiin siten kun koulun tilat sekä niitä ja tarvittavan henkilökunnan työaikaa koskevat säännökset ja määräykset sallivat.

2. Vapaa-ajan toiminnan tulee tapahtua koulun järjestys- ja muita sääntöjä soveltuvin osin noudattaen.

3. Tilaisuuden järjestäjät vastaavat omasta tilaisuudestaan ja nimeävät järjestyssäännöt.

X. Muita määräyksiä

1. Tupakointi, tupakkatuotteiden ja tupakkavälineiden tuominen kouluun ja hallussapito kouluaikana on kielletty.

2. Liikuntatunneilla käytetään asianmukaista urheiluasua.

3. Liikuntatunnin jälkeen on peseydyttävä ellei opettaja toisin ilmoita.

4. Erikoisluokissa noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.

5. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan olevia lakeja, asetuksia ja opetushallituksen antamia ohjeita ja säännöksiä, sekä muita koulun antamia ohjeita.