Talousarviot ja tilinpäätökset

Talousarvio

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen sisältö

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, toimintakertomus sekä talousarvion toteutumisvertailu. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain säädösten soveltamisesta.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnan-hallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tähän tarvittavat lisätiedot tulee antaa tuloslaskelman ja taseen liitteissä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomukseen tulee sisältyä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomukseen tulee myös sisältyä olennaisia kunnan taloutta ja konsernitasetta koskevia asioita, joita ei ilmoiteta tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain 70 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen valtuustolle antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilinpäätös 2010

Tilinpäätös 2011

Tilinpäätös 2012

Tilinpäätös 2013

Tilinpäätös 2014

Tilinpäätös 2015

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2018

Talouden tasapainottamisohjelma
FCG Konsultointi Oy on valmistellut toimeksiantona luonnoksen Kaskisten kaupungin talouden tasapainottamiseksi siten, että kaupungin tilinpäätös olisi kolmen vuoden kuluttua ylijäämäinen. Työtä on johtanut ja valvonut poliittinen ohjausryhmä. KH:n 18.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti ohjausryhmä käy vielä tarkasti läpi FCG:n valmisteleman luonnoksen talouden tasapainottamiseksi ja päättää, mitä asiakokonaisuuksia siitä kaupungin johtoryhmä selvittää lopullista talouden tasapainottamisohjelmaa varten. Kaupunginvaltuusto päättää talouden tasapainottamisohjelmasta 31.3.2021 pidettävässä kokouksessaan