Tietosuoja ja rekisteröidyn informointi

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely Kaskisten kaupungissa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa, joka koskee myös kaupunkia. Koska kyseessä on kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettava asetus, tulee se yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojasääntelyä. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Henkilötietojen käsittely Kaskisten kaupungissa

Kaskisten kaupunki käsittelee henkilötietoja lain- ja asianmukaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen säännöksiä, sekä tämän rinnalla kansallisten henkilötietojen turvallista käsittelyä koskevia ja säädettyjä lakeja noudattaen. Kaupungin henkilötietorekisterejä, tai mitä sen hallussa olevaa henkilötietoja sisältävää materiaalia käsitellään, tarvitaan kaupungin palvelujen tuottamiseen ja hoitamiseen sekä näiden nimenomaisten velvollisuuksien suorittamiseen. Jokainen henkilötietoja käsittelevä toimenpide sisältää vain sellaista tietoa, joka on vain ehdottomasti välttämätöntä kyseiseen tarkoitukseen. Rekisterit sisältävät lähinnä henkilötietoja kuten nimiä, henkilötunnuksia, osoitetietoja, puhelinnumeroita ja sähköisiä osoitetietoja.

Rekisteröidyn henkilön tulee tietosuoja-asetuksen mukaan saada pyynnöstä tietää mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu kaupungin rekistereihin ja millä lainmukaisella perustella hänen tietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Lomakkeen palautusosoite: Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.

Kuinka Kaskisten kaupunki käsittelee sinun henkilötietojasi?

Tietosuoja-asetuksen päämääränä on ehkäistä, että henkilön yksilöllisyyttä ei loukattaisi epätarkan ja virheellisen käsittelyn johdosta. Yksilön henkilötietoja käsitellään vain, jos siihen on oikeudellinen peruste, lakisääteinen velvoite tai rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kaskisten kaupungissa henkilötietoja käsitellään ainoastaan nimenomaisiin ennalta tarkoitettuihin käsittelytarpeisiin, eli henkilötietoja ei kerätä ilman käyttötarkoitussidonnaisuutta. Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen mukaisesti, tai kun se on tarpeen yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi, tai käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Tietosuojaselosteet;

Kaupunginhallitus on päättänyt, että Kaskisten kaupungin eri osastot ovat rekisterinpitäjiä omalla toimialueellaan. Olemme lisäksi valmistautuneet uusiin tieto-suojavaatimuksiin valitsemalla ulkopuolisen tahon Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:n kaupungin tietosuojavastaavaksi.

Kaupungin henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@kaskinen.fi.