Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen:

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Muina aikoina tulee ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan: 0400 946 948. 

 

Asiakasmaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuissa noudatetaan 1998/628 lukua 8a, 48f§.

1.8.2021 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuissa noudatetaan tuntiportaita seuraavasti:

alle 10 h/viikko 65 €/kk

10-14 h/viikko 80 €/kk

15-19 h/viikko 120 €/kk

20 h / viikko tai enemmän 160 €/kk

 

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta anotaan kirjallisesti ja päätöksen asiassa tekee päiväkodin johtaja.

Iltapäivähoidon puh. nro. 040 837 9788

 

Tilapäinen päivähoito varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa voidaan myöntää tilapäistä hoitoa Päiväkoti Ankkurissa myös sellaisille lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa.

Tilapäisen päivähoidon hinta 1.6.2021 alkaen on:

  • 15 €/päivä/yli 4 h kestävä hoitopäivä.
  • 10 €/päivä/alle 4 h kestävä hoitopäivä.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille voidaan erityisistä yksilöllisistä syistä myöntää tilapäistä päivähoitoa Päiväkoti Ankkurissa koulujen lomaaikoina. Tällaisia syitä voivat esimerkiksi olla lapsen erityisen tuen tarve tai sosiaaliviranomaisen pyyntö.

Anomukset osoitetaan kirjallisesti päiväkodin johtajalle viimeistään kuukautta ennen lomaajan alkamista. Päiväkodin johtaja tekee päätöksen tilapäisen hoitopaikan myöntämisestä.