Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksuissa noudatetaan lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (2016/1503).

Asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatussopimuksessa sovitun tuntimäärän perusteella, tuntiportaiden mukaisesti. Varhaiskasvatussopimukseen voi anoa muutosta hoidontarpeen muuttuessa, mutta kuitenkin aikaisintaan edellisen sopimuksen oltua voimassa kaksi kalenterikuukautta. Mikäli lapsen toteutunut hoitoaika ylittää sopimuksessa vahvistetun hoitoajan, laskutetaan toteutuneen hoitoajan perusteella tuntiportaiden mukaisesti. Huoltajia velvoitetaan varaamaan hoitoaika viimeistään edeltävän viikon maanantaihin kello 12 mennessä, mutta kuitenkin niin, että huoltajia pyydetään varaamaan hoitoajat niin aikaisin kuin mahdollista.

Tuntiportaat:
max 60 t/kk (1-14 t/viikko)                50 %                      
max 86 t/kk (15-20 t/viikko)              60  %                      
max 115 t/kk (21-27 t/viikko)            70   %                   
max 149 t/kk (28-34 t/viikko)            85   %                     
150 ja enemmän t/kk (vähintään 35 t/viikko)  100 %

Lain 4§ osalta 1.8.2021 alkaen on voimassa seuraava kuntakohtainen tarkennus: maksuton kuukausi on heinäkuu. Varhaiskasvatussopimuksen saanut lapsi voi perustellusta syystä saada maksuttoman hoitokuukauden myös muina aikoina, mikäli lapsen kalenterikuukauden kestävä poissaolo varhaiskasvatuksesta on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen. Mikäli lapselle on myönnetty jokin muu maksuton lomakuukausi kalenterivuoden aikana, ja hän osallistuu varhaiskasvatukseen heinäkuussa, silloin heinäkuussa on voimassa varhaiskasvatussopimuksen ja maksupäätöksen mukainen varhaiskasvatusmaksu. Kaikki koulujen loma-aikoina pidettävät vähintään kokonaisen viikon mittaiset lomat ovat maksuttomia, mikäli ne ilmoitetaan vähintään kahta viikkoa ennen. Muut lomat eivät oikeuta maksuttomaan päivään. Lisäksi päiväkodin johtaja voi tarjota maksuttomia päiviä huoltajille henkilökunnan suunnittelu- ja koulutuspäivien aikana korkeintaan 4 päivää kalenterivuoden aikana.

1.8.2021 astuvat voimaan lain 2016/1503 5§ mukaiset maksuprosentit ja tulorajat:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja, euroa/kuukausi

Korkein maksuprosentti

2

2 798

10,70

3

3 610

10,70

4

4 099

10,70

5

4 588

10,70

6

5 075

10,70

 

Lisäksi 1.8. astuvat voimaan muutos sisarusten maksujen määräytymisestä 8§ mukaisesti

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

 

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO

Tilapäisen päivähoidon hinta 1.6.2021 alkaen on 15 €/päivä/yli 4 h kestävä hoitopäivä. Sekä 10 €/päivä/alle 4 h kestävä hoitopäivä. Tilapäistä hoitopäivää anotaan päiväkodin johtajalta.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille voidaan erityisistä yksilöllisistä syistä myöntää tilapäistä päivähoitoa Päiväkoti Ankkurissa koulujen loma-aikoina. Tällaisia syitä voivat esimerkiksi olla lapsen erityisen tuen tarve tai sosiaaliviranomaisen pyyntö. Anomukset osoitetaan kirjallisesti päiväkodin johtajalle viimeistään kuukautta ennen loma-ajan alkamista. Päiväkodin johtaja tekee päätöksen tilapäisen hoitopaikan myöntämisestä.

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948