Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksuissa noudatetaan lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (2016/1503).

Miten varhaiskasvatusmaksun määräytyy?

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2022 alkaen

Asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatussopimuksessa sovitun tuntimäärän perusteella, tuntiportaiden mukaisesti. Varhaiskasvatussopimukseen voi anoa muutosta hoidontarpeen muuttuessa, mutta kuitenkin aikaisintaan edellisen sopimuksen oltua voimassa kaksi kalenterikuukautta. Mikäli lapsen toteutunut hoitoaika ylittää sopimuksessa vahvistetun hoitoajan, laskutetaan toteutuneen hoitoajan perusteella tuntiportaiden mukaisesti. Huoltajia velvoitetaan varaamaan hoitoaika viimeistään edeltävän viikon maanantaihin kello 12 mennessä, mutta kuitenkin niin, että huoltajia pyydetään varaamaan hoitoajat niin aikaisin kuin mahdollista.

Tuntiportaat:
max 60 t/kk (1-14 t/viikko)                50 %                      
max 86 t/kk (15-20 t/viikko)              60  %                      
max 115 t/kk (21-27 t/viikko)            70   %                   
max 149 t/kk (28-34 t/viikko)            85   %                     
150 ja enemmän t/kk (vähintään 35 t/viikko)  100 %

 

Varhaiskasvatusmaksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (yli 150 h/kk) enintään 295,00€/lapsi/kk.

Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 28,00€/kk.

Varhaiskasvatusmaksujen enimmäismaksut

Varhaiskasvatusaika

Maksu-prosentti

Nuorin lapsi

Seuraava lapsi

Seuraavat lapset

Yli 150 t/kk. (vähintään 35t/vk)

100 %

295 €

118 €

59 €

Max 149t/kk. (28-34t/vk)

85 %

251€

100€

50€

Max 115t/kk. (21-27t/vk)

70 %

207 €

83 €

41 €

Max 86t/kk. (15-20t/vk)

60 %

177 €

71 €

35 €

Max 60t/kk.(1-14t/vk)

50 %

148 €

59 €

30 €

Sisarusalennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

Kun samassa perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

Muista lapsista perittävä maksu on 20% perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat

Perheen koko

Bruttotulot/kk.

Maksuprosentti

Enismmäismaksun tuloraja, bruttotulot/kk

2 henkilöä

2913

10,7

5670

3 henkilöä

3758

10,7

6515

4 henkilöä

4267

10,7

7024

5 henkilöä

4777

10,7

7534

6 henkilöä

5284

10,7

8041

Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi, tulorajan lisäys on kustakin seuraavasta alaikäisistä lapsesta 197 €/lapsi.

Jos perheesi bruttotulot ylittävät enimmäismaksun tulorajan, tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa. Hyväksy siinä tapauksessa enimmäismaksu.

Näin lasket suuntaa-antavan varhaiskasvatusmaksun varhaiskasvatusajalle yli 150 tuntia/kuukausi

(Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu Esimerkkilaskelma viisihenkisen perheen varhaiskasvatusmaksusta. Nuorin lapsi (6000 € - 4777 €) x 10,70 % = 131 € Toiseksi nuorin lapsi 131 € x 40 % = 52 € Seuraavat lapset 131 € x 20 % = 26 € (alle 28 € kuukausimaksua ei peritä)

Linkki:

Suuntaa antava laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät) ja niiden lasten tulot, jotka lasketaan perheeseen.

Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %.

Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

Lain 4§ osalta 1.8.2021 alkaen on voimassa seuraava kuntakohtainen tarkennus: maksuton kuukausi on heinäkuu. Varhaiskasvatussopimuksen saanut lapsi voi perustellusta syystä saada maksuttoman hoitokuukauden myös muina aikoina, mikäli lapsen kalenterikuukauden kestävä poissaolo varhaiskasvatuksesta on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen. Mikäli lapselle on myönnetty jokin muu maksuton lomakuukausi kalenterivuoden aikana, ja hän osallistuu varhaiskasvatukseen heinäkuussa, silloin heinäkuussa on voimassa varhaiskasvatussopimuksen ja maksupäätöksen mukainen varhaiskasvatusmaksu. Kaikki koulujen loma-aikoina pidettävät vähintään kokonaisen viikon mittaiset lomat ovat maksuttomia, mikäli ne ilmoitetaan vähintään kahta viikkoa ennen. Muut lomat eivät oikeuta maksuttomaan päivään. Lisäksi päiväkodin johtaja voi tarjota maksuttomia päiviä huoltajille henkilökunnan suunnittelu- ja koulutuspäivien aikana korkeintaan 4 päivää kalenterivuoden aikana.

 

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO

Tilapäisen päivähoidon hinta 1.6.2021 alkaen on

15 €/päivä/yli 4 h kestävä hoitopäivä

10 €/päivä/alle 4 h kestävä hoitopäivä.

Tilapäistä hoitopäivää anotaan päiväkodin johtajalta.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille voidaan erityisistä yksilöllisistä syistä myöntää tilapäistä päivähoitoa Päiväkoti Ankkurissa koulujen loma-aikoina. Tällaisia syitä voivat esimerkiksi olla lapsen erityisen tuen tarve tai sosiaaliviranomaisen pyyntö. Anomukset osoitetaan kirjallisesti päiväkodin johtajalle viimeistään kuukautta ennen loma-ajan alkamista. Päiväkodin johtaja tekee päätöksen tilapäisen hoitopaikan myöntämisestä.

Tulotietojen ilmoittaminen

16.5.2022 alkaen, tulotiedot otetaan suoraan tulorekisteristä. Yrittäjien, jotka eivät ole tyytyväisiä korkeimpaan päivähoitomaksuun, tulee itse toimittaa tiedot tulojen määrittämiseksi.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

Palkansaaja

 • palkkatodistus, ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
 • selvitys sovitellusta työttömyysturvasta (osa-aikatyön lisäksi)
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Opiskelija

 • opiskelutodistus
 • päätös opintorahasta, työttömyysetuudesta, kuntoutusrahasta/-tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta
 • jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Edunsaaja

 • päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta (myös osakuntoutusraha), joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta
 •  selvitys elatusavusta tai -tuesta (tulona saajalle, vähennyksenä maksajalle)
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Vanhempainvapaalla

 • päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, lasten kotihoidontuesta tai isyysrahasta
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Eläkkeensaaja

 • päätös eläkkeestä, myös lapsen (esim. perhe-eläke)
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Yrittäjä (myös maa- ja metsätalous)

 • toimita täytettynä Yrittäjän tuloselvityslomake (lomake löytyy alhalla) 
 • yrittäjälomakkeessa mainitut tuloselvitykset (vaihtelevat yritysmuoto kohtaisesti)
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

Pääoma-, osinko-, korko-, ja vuokratulot

 • selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite vuokranantajan maksamasta hoitovastikkeesta)
 • selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta)
 • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

 

 

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948