Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alk. 1.3.2023

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy?

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksuissa noudatetaan lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (2016/1503).

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Palvelun tarve

Asiakasmaksu määräytyy etukäteen tehdyn varhaiskasvatussopimuksen tuntimäärien mukaisesti. Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti, viikoittain tai kuukausittain poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, voivat huoltajat tehdä sopimuksen kokoaikaista varhaiskasvatusta vähemmistä tunneista.

Asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatussopimuksessa sovitun tuntimäärän perusteella, tuntiportaiden mukaisesti.

Tuntiportaat:

Tuntia/kk  

 tuntia/viikko

maksuprosentti

max 60 h/kk

1-14 h/viikko

  50 %

max 86 h/kk

15-20 h/viikko 

  60 %

max 115 h/kk

21-27 h/viikko

  70%

max 149 h/kk

28-34 h/viikko

  85 %

150- h/kk

35- h/viikko

100 %

 

Huoltajia velvoitetaan varaamaan hoitoaika viimeistään edeltävän viikon maanantaihin kello 12 mennessä, mutta kuitenkin niin, että huoltajia pyydetään varaamaan hoitoajat niin aikaisin kuin mahdollista.

Mikäli lapsen toteutunut hoitoaika ylittää sopimuksessa vahvistetun hoitoajan, laskutetaan toteutuneen hoitoajan perusteella tuntiportaiden mukaisesti.

Palvelun tarpeen muutos

Varhaiskasvatussopimukseen voi hakea muutosta palveluntarpeen muuttuessa, mutta kuitenkin aikaisintaan edellisen sopimuksen oltua voimassa kaksi kalenterikuukautta. Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tulee asiasta sopia etukäteen päiväkodinjohtajan kanssa. Maksu muutetaan sopimuksen mukaisesta päivästä lukien ja siitä tehdään aina uusi päätös. Palvelun tarve voi muuttua esim. työn, opiskelun tai perhetilanteen muutosten vuoksi.

Korkein ja alin asiakasmaksu

Asiakasmaksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 295 euroa lasta kohden. Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 28 euroa /kk.

Sisarusalennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

Kun samassa perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta.

Kuukausimaksu

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa.

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko

Bruttotulot/kk.

Maksuprosentti

Enimmäismaksun tuloraja, bruttotulot/kk

2 henkilöä

 3 874

 10,7

 6 631

3 henkilöä

 4 998

 10,7

 7 755

4 henkilöä

 5 675

 10,7

 8 432

5 henkilöä

 6 353

 10,7

 9 110

6 henkilöä

 7 028

 10,7

 9 785

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, tulorajan lisäys on kustakin seuraavasta alaikäisistä lapsesta 262 euroa/lapsi.

Näin lasket suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun varhaiskasvatusajalle yli 150 tuntia/kuukausi

(Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu. Esimerkkilaskelma viisihenkisen perheen varhaiskasvatusmaksusta. Nuorin lapsi (7500 € - 6353 €) x 10,70 % = (122,72) 123 €. Seuraava lapsi 123 € x 40 % = (49,20) 49 €. Seuraava lapsi 123 € x 20 % = (24,60) 25 € (alle 28 € kuukausimaksua ei peritä).

Varhaiskasvatusmaksujen enimmäismaksut

Varhaiskasvatusaika

Maksu-prosentti

Nuorin lapsi

Seuraava lapsi

Seuraavat lapset

Yli   150 h/kk (35- h/vk)

100 %

295 €

118 €

59 €

Max 149 h/kk (28-34 h/vk)

  85 %

251 €

100 €

50 €

Max 115 h/kk (21-27 h/vk)

  70 %

207 €

  83 €

41 €

Max   86 h/kk (15-20 h/vk)

  60 %

177 €

  71 €

35 €

Max   60 h/kk (1-14 h/vk)

  50 %

148 €

  59 €

30 €

 

Maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Tulotiedot on toimitettava viimeistään lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa.

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa.

Jos perheen tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen) jos perheen tulot olennaisesti (yli 10 %) muuttuvat tai työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

16.5.2022 alkaen, tulotiedot otetaan suoraan tulorekisteristä. Yrittäjien, jotka eivät ole tyytyväisiä korkeimpaan päivähoitomaksuun, tulee itse toimittaa tiedot tulojen määrittämiseksi.

Mikäli tulotietoja ei ole saavavilla tulorekisteristä, tulee huoltajien toimittaa tulotiedot itse.

 • Palkansaajat: Viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee kertymä sekä luontaisedut
 • Opiskelijat: Oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus, josta ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • Yksinhuoltajat: Kopio elatusmaksupäätöksestä / yhteishuoltajuussopimuksesta
 • Sosiaalietuudet: Kopiot päätöksestä ja maksusta (esim. sairaus-, vanhempainraha- tai työttömyyspäivärahat, kuntoutusraha, kuntoutustuki, eläkkeet)
 • Pääomatulot: Kopio tulotositteista (esim. vuokratulot, osinkotulot)
 • Yrittäjät:
  • Kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä
  • Selvitys ennakonpidätyksen ja – kannon perusteista kuluvalta vuodelta
  • Kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei osakeyhtiö)
  • Kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta (osakeyhtiö) ja/tai kirjanpitäjätodistus maksetuista palkoista yms. osingoista
  • Yrittäjien tuloselvityslomake täytettynä
Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuihin
 • Loma- tai vapaapäivät eivät pienennä asiakasmaksua.
 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet normaalin kuukausimaksun määrästä.
 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin heti sairauden alettua.
 • Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

Perusopetuksen lomien sekä henkilökunnan koulutuspäivien vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin (Kuntakohtainen päätös lain 4 §:n osalta 1.8.2021 alkaen)

Koulujen loma-aikoina pidettävät vähintään kokonaisen viikon mittaiset lomat ovat maksuttomia, mikäli ne ilmoitetaan vähintään kahta viikkoa ennen. Muut lomat eivät oikeuta maksuttomaan päivään.

Lisäksi päiväkodin johtaja voi tarjota maksuttomia päiviä huoltajille henkilökunnan suunnittelu- ja koulutuspäivien aikana korkeintaan 4 päivää kalenterivuoden aikana.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Perusopetuslain mukainen esiopetus (4 h/pv) on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, peritään siitä tuntiportaiden mukainen maksu.

Tuntiportaat: tunia/kuukausi:

Sovitut tunnit/kk

Maksu %

Maksu enintään

  0-41 tuntia

35

103 €

42-56 tuntia

50

148 €

57-      tuntia

60

177 €

 

Esiopetuksen loma-aikoina peritään kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta täysi päivämaksu käytetyiltä tai varatuilta päiviltä. Pelkässä esiopetuksessa olevilta lapsilta, jotka tarvitsevat hoitoa loma-aikoina, peritään tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu.

Mikäli esiopetuksessa ollut lapsi jatkaa varhaiskasvatuksessa esiopetusajan päätyttyä, tehdään uusi sopimus palvelusta. Tällöin varhaiskasvatusmaksu määräytyy normaalisti tuntiportaan sekä perheen tulojen mukaisesti.

Tilapäinen varhaiskasvatus:

Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta 1.6.2021 alkaen:

15 €/päivä/yli 4 h kestävä päivä varhaiskasvatuksessa

10 €/päivä/alle 4 h kestävä päivä varhaiskasvatuksessa

Tilapäistä hoitopäivää anotaan päiväkodin johtajalta.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille voidaan erityisistä yksilöllisistä syistä myöntää tilapäistä päivähoitoa Päiväkoti Ankkurissa koulujen loma-aikoina. Tällaisia syitä voivat esimerkiksi olla lapsen erityisen tuen tarve tai sosiaaliviranomaisen pyyntö. Anomukset osoitetaan kirjallisesti päiväkodin johtajalle viimeistään kuukautta ennen loma-ajan alkamista. Päiväkodin johtaja tekee päätöksen tilapäisen hoitopaikan myöntämisestä.

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta ja asiakasmaksuista:

Ankkurin päiväkoti/päiväkodin johtaja

puh. 0400 946 948