Valmistava opetus Kaskisissa

Valmistava opetus Kaskisissa

Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu alakouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä riitä perusopetuksessa opiskeluun.

Valmistava opetus järjestetään pääsääntöisesti inklusiivisena, mutta sitä voidaan järjestää tarvittaessa myös ryhmämuotoisesti. Inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa oppilaat ovat osana perusopetuksen ryhmää koko opetuksen ajan, lukuun ottamatta eriytettyjä oppitunteja ja lisätunteja, joissa opetetaan erityisesti suomen tai ruotsin kieltä, kulttuuria ja eri oppiaineiden sanastoja ja sisältöjä, joiden opiskelu luokassa on haasteellista sanaston ja käsitteistön vuoksi.

Opetuksen tavoitteena on tutustua monipuolisesti suomalaiseen kouluun ja kehittää oppilaan kielitaitoa ja kouluvalmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavassa opetuksessa opetuskieli on suomi tai ruotsi sen mukaan, onko oppilas jatkamassa suomen- vai ruotsinkieliseen perusopetukseen. Koulukielen valitsee oppilaan huoltaja.


Opetuksen järjestäminen

Valmistavan opetuksen oppilaalle laaditaan aina oma opinto-ohjelma, jossa määritellään oppilaan oppimisen tavoitteet, opiskeltavat oppiaineet, tuntimäärät ja sisällöt, sekä ohjauksen järjestäminen ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet.

Keskeistä opetuksessa on oppilaan kielitaidon kehittäminen sekä valmiuksien antaminen esi- tai perusopetusta varten.  Valmistava opetus edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia ja kokemuksellisia oppimisympäristöjä, monipuolisia opetusmenetelmiä ja kielen käyttöä eri kommunikaatioympäristöissä.

Keskeistä on opiskeluun ja koulun arkeen liittyvän sanaston, käsitteiden ja fraasien oppiminen. Lisäksi opetuksen sisällöissä on tarpeen käsitellä suomalaista kulttuuria, esimerkiksi juhlapyhiä ja tapoja sekä luontoa ja ympäristöä.

Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Eri oppiaineet ja niissä käytettävä kieli ovat keskeistä opittavaa.


Kuinka kauan?

Valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille 900 tuntia ja tätä vanhemmille oppilaille vähintään 1000 tuntia.

Oppilas voi siirtyä esi- tai perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen tuntimäärien täyttymistä, mikäli hänellä arvioidaan olevan siihen riittävät valmiudet.


Tavoitteena monikielisyys

Valmistavan opetuksen oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Oppilaan oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen omaksumista. On tärkeää, että oppilas oppii viestimään kouluun ja opiskeluunsa liittyvistä asioista myös omalla äidinkielellään.

Opetusta oppilaan omassa äidinkielessä annetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla.


Arviointi ja todistukset

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus, jossa kuvataan opetuksen laajuus ja sisältö.

 

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma liitteineen.
 

VALO-hanke 2022-2023

Opetushallituksen perusopetukseen valmistavan opetuksen käynnistäminen ja kehittäminen Kaskisissa -hankkeessa on lukuvuoden 2022-2023 aikana laadittu valmistavan opetuksen opettajan opas ja kerätty materiaalipankki opettajien käyttöön. Opas sekä materiaalipankki löytyvät kaupungin intranetistä.