Förberedande undervisning i Kaskö

Förberedande undervisning i Kaskö

Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning är avsedd för barn i grundskoleåldern med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska ännu inte räcker till för att studera i grundläggande utbildning.

Den förberedande undervisningen är i allmänhet organiserad på ett inkluderande sätt, men den kan också ordnas i grupp vid behov. I inkluderande förberedande undervisning är eleverna de flesta lektioner tillsammans med grundutbildningsgruppen. Man kan också ha några differentierade lektioner och extralektioner, där det framför allt undervisas i finska eller svenska språket (som främmande språk), den finska kulturen och de olika ämnens ordförråd och innehåll då det, på grund av vokabulär och begrepp, kan vara utmanande att studera dessa i klass.

Målet med undervisningen är att lära känna den finska skolan på olika sätt och att utveckla elevens språkkunskaper och skolberedskap för övergången till grundläggande utbildning.

I den förberedande utbildningen är undervisningsspråket finska eller svenska, beroende på om eleven går vidare till grundläggande utbildning i finsk eller svensk skola. Skolspråket väljs av elevens vårdnadshavare.

Undervisningens organisering

Eleverna i förberedande utbildning har alltid ett eget studieprogram som definierar elevens lärandemål, vilka ämnen som ska studeras, antal timmar och innehåll samt hur handledningen organiseras och vilka stödåtgärder eleven kan behöva.

Huvudinriktningen för undervisningen är att utveckla elevens språkkunskaper och ge beredskap för förskole- eller grundutbildningen. Den förberedande utbildningen ska främja en balanserad utveckling hos eleverna samt integrationen i det finländska samhället. Undervisningen ska utnyttja funktionella och upplevelsemässiga lärmiljöer, mångsidiga undervisningsmetoder och språkanvändning i olika kommunikationsmiljöer.

Tyngdpunkten ska ligga på att lära sig ordförråd, begrepp och fraser relaterade till studier och vardag i skolan. Dessutom ska teman i undervisningen behandlas som rör finsk kultur, till exempel helgdagar och seder, samt natur och miljö.

Under den förberedande undervisningen följer målen och innehållet för de övriga läroämnena i tillämpliga delar målen och innehållet i läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

Vid planeringen av innehållet ska centrala begrepp för varje läroämne speciellt beaktas.

Hur länge?

Omfattningen av den förberedande utbildningen motsvarar läroplanen för ett läsår. 900 timmars undervisning ges till 6–10-åringar och minst 1000 timmar till äldre elever.

Eleven kan gå över till förskole- eller grundutbildning redan innan hen avslutat antalet timmar förberedande undervisning, om det bedöms att hen är tillräckligt redo för det.

Målet är flerspråkighet 

Elever i förberedande utbildning uppmuntras att mångsidigt använda de språk de kan under de olika ämnenas lektioner och i andra skolaktiviteter. Att lära sig och använda sitt eget modersmål stödjer tillägnandet av mål och innehåll i olika ämnen. Det är viktigt att eleven lär sig att kommunicera om saker som rör skolan och sina studier även på sitt eget modersmål.

Undervisning på elevens eget modersmål ges så långt det är möjligt enligt definitionen i elevens eget studieprogram.

Bedömning och intyg

 I slutet av den förberedande undervisningen får eleven ett intyg över deltagandet där undervisningens omfattning och innehåll beskrivs.

Läroplanen för undervisningen i förberedande utbildning för grundläggande utbildning samt bilagor.

VALO-projektet 2022-2023

Kaskö har under året 2022-2023 fått finansiering av Utbildningsstyrelsen för att starta och utveckla förberedande undervisning i det sk. VALO projektet. Under projektet har en lärarhandledning för förberedande undervisning utarbetats samt en materialbank har samlats in för lärarnas användning. Guiden och materialbanken finns på stadens intranät.