Dataskydds- och integritetspolicy

EU:s allmänna dataskyddsförordning och behandling av personuppgifter inom Kaskö stad

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2016 och den tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i stadens verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid.

Behandling av personuppgifter inom Kaskö stad

Kaskö stad behandlar personuppgifter på rättsligt samt behörigt sätt och i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning samt andra lagar som föreskriver säker behandling av personuppgifter. De register över personuppgifter eller behandlingar som berör personuppgifter som staden hanterar behövs för hanteringen av de tjänster som staden erbjuder, handhar och ansvarar för. Varje personuppgiftsbehandling som staden utför innehåller endast sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för ett specifikt ändamål. Registren innehåller främst personuppgifter som namn, personsignum, adress, telefonnummer och elektroniska adresser. Enligt dataskyddsförordningen ska den registrerade på begäran få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som lagras i ett register och på vilka rättsliga grunder de behandlas. Genom att utöva sin rätt till insyn kan den registrerade även kräva att en felaktig uppgift korrigeras.

Blankettens returadress: Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

 

Hur behandlar Kaskö stad dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningens ändamål är till för att förhindra att personers integritet kränks genom osäker eller felaktig behandling. Individers personuppgifter får bara behandlas om det finns rättslig grund, förpliktelse eller samtycke getts till godkännande enligt dataskyddsförordningen. Inom Kaskö stad samlas personuppgifter in enbart för särskilda på förhand bestämda ändamål, mao. samlas personuppgifter inte in i onödan. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter inom staden grundar sig på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Stadsstyrelsen har beslutit att avdelningarna inom Kaskö stad är personuppgiftsansvariga myndigheter inom sina områden. Staden har dessutom förberett sig till de nya kraven genom att utse en utomstående part som dataskyddsombud,  Suupohjan seutupalvelukeskus Oy. 

 

Gällande frågor kring stadens hantering av personuppgifter ber vi kontakta staden via e-post, dataskydd@kaskinen.fi.