Budget och bokslut

Budget

Bokslut

Bokslutets innehåll

Enligt kommunallagen 68 § hör till bokslutet resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokföringsnämndens kommunsektion meddelar anvisningar och avger utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen.

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. För räkenskapsperioden skall uppgöras ett bokslut som skall föreläggas fullmäktige före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören.

Bokslutet bör ge korrekt och tillräcklig information om den bokföringsskyldiga verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Därtill behövlig tilläggsinformation bör ges i resultaträkningens och balansräkningens bilagor.

Enligt kommunallagen 69 § är verksamhetsberättelsen en del av kommunens officiella bokslut. verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi och koncernbalansräkning som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.

Enligt kommunallagen 70 § skall kommunalstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

Bokslut 2010

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Bokslut 2018

Ekonomins balanseringsprogram

FCG Konsultointi Oy har enligt uppdrag gjort upp ett utkast gällande balanseringsprogram för Kaskö stads ekonomi så att bokslutet efter tre år skulle uppvisa ett positivt resultat. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp. Enligt stadstyrelsens beslut 18.2.2021, går styrgruppen ännu igenom FCG:s utkast gällande balanseringsprogrammet och besluter om vilka förslag ledningsgruppen bör utreda vidare för det slutliga balanseringsprogrammet. Stadsfullmäktige besluter om ekonomins balanseringsprogram på mötet 31.3.2021.