Dagvårdsavgifter

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr. 1.3.2023


Hur fastställs avgiften för småbarnspedagogiken?

För småbarnspedagogiken debiteras en månadsavgift, som fastställs enligt familjens storlek, tiden för småbarnspedagogiken samt familjens bruttoinkomster. Avgifterna för småbarnspedagogik följer lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (2016/1503).

Familjens storlek

Familjens storlek beaktas enligt antalet personer som lever i gemensamt hushåll i samboförhållande eller som gifta samt deras minderåriga barn som lever i samma hushåll.

Behovet av service

Klientavgiften fastställs enligt på förhand uppgjort timantal i avtalet för småbarnspedagogik. Om ett barn fortgående och regelbundet, veckovis eller månadsvis är frånvarande från småbarns-pedagogiken under en del av en kalendermånad, kan vårdnadshavarna ingå ett avtal om färre timmar än vid heltidsvård.

Klientavgiften fastställs på basen av antalet timmar som överenskommits i avtalet för småbarnspedagogiken, enligt timantal.

Timantal:

timmar/mån  

 timmar/vecka

avgiftsprocent

max 60 h/mån

  1-14 h/vecka

  50 %

max 86 h/mån

15-20 h/vecka

  60 %

max 115 h/mån

21-27 h/vecka

  70 %

max 149 h/mån

28-34 h/vecka

  85 %

150- h/mån

35- h/vecka

100 %

 

Vårdnadshavarna bör boka vårdtiden en vecka före behovet, senast måndag kl. 12, dock så att vårdnadshavarna ombeds boka vårdtiderna så tidigt som möjligt.

Om barnets förverkligade vårdtid överskrider den vårdtid som överenskommits i avtalet, faktureras vårdtiden enligt förverkligad vårdtid på basen av timantal.

Ändring i servicebehovet

Man kan ansöka om ändring i avtalet för småbarnspedagogiken när servicebehovet ändrar, dock tidigast då det tidigare avtalet varit i kraft två kalendermånader. När behovet av vård ändrar, bör man komma överens om detta på förhand med daghemsföreståndaren.

Avgiften ändras från och med den dag då avtalet görs och man gör alltid ett nytt beslut. Behovet av servicen kan ändras på grund av arbete, studier eller familjesituation.

Högsta och lägsta klientavgiften

Klientavgiften för småbarnspedagogik heltid är som högst 295 euro/månad per barn. Den lägsta avgiften är 28 euro/månad per barn.

Syskonrabatt

Som familjens första barn definieras alltid det yngsta barnet inom småbarnspedagogiken.

Då samma familj har flera barn inom småbarnspedagogiken, för följande barn i ålderordningen inom småbarnspedagogiken debiteras en avgift, som är högst 40 % av det yngsta barnets avgift.

För övriga barn debiteras en avgift som är 20 % av avgiften för familjens yngsta barn.

Månadsavgift

Klientavgiften debiteras för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8 – 31.7). Den avgiftsfria månaden är juli. Ifall vårdrelationen har inletts 1.9 eller senare, debiteras  klientavgiften dock även för juli följande år.

När klientavgiften fastställs avdras från familjens sammanräknade bruttoinkomster ett eurobelopp som utgör den inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek. Avgiften utgörs av en summa enligt betalningsprocenten för de inkomster som blir kvar.

Familjens storlek, inkomstgränser och bruttoinkomster för den lägsta och för den högsta avgiften från och med 1.3.2023:

Familjens storlek

Bruttoinkomster/mån.

Avgiftsprocent

Högsta avgiften inkomstgräns, bruttoinkomst/mån

2 personer

 3 874

10,7

 6 631

3 personer

 4 998

10,7

 7 755

4 personer

 5 675

10,7

 8 432

5 personer

 6 353

10,7

 9 110

6 personer

 7 028

10,7

 9 785

 

Om familjens storlek överstiger sex personer, ökas den inkomstgräns som utgör grund för fastställandet av avgiften med 262 euro/barn.

Så här beräknar du en uppskattning om den kommande klientavgiften inom småbarnspedagogiken är över 150 timmar/månad.

(Familjens bruttoinkomster – inkomstgränsen) x avgiftsprocenten = avgiften för småbarnspedagogiken. Exempeluträkning av avgiften för småbarnspedagogiken för en familj med fem personer. Yngsta barnet (7500 € - 6353 €) x 10,70 % = (122,72) 123 €. Följande barn 123 € x 40 % = (49,20) 49 €. Följande barn 123 € x 20 % = (24,60) 25 € (under 28 € uppbärs ingen månadsavgift).

Högsta avgifter för småbarnspedagogikens avgifter

Vårdtid

Avgifts-procent

Yngsta barnet

Följande barn

Följande

barn

Över 150 h/mån (35- h/v)

100 %

 295 €

 118 €

 59 €

Max 149 h/ mån (28-34 h/v)

  85 %

 251 €

 100 €

 50 €

Max 115 h/ mån (21-27 h/v)

  70 %

 207 €

  83 €

 41 €

Max   86 h/ mån (15-20 h/v)

  60 %

 177 €

  71 €

 35 €

Max   60 h/ mån (1-14 h/v)

  50 %

 148 €

  59 €

 30 €

 

Avgiftsbeslut

Avgiftsbeslutet baserar sig alltid på en utredning av inkomsterna. Inkomstuppgifterna bör lämnas in senast när barnets småbarnspedagogik börjar.

Ifall inga inkomstuppgifter har lämnats inom utsatt tid, debiteras den högsta avgiften för småbarnspedagogiken. Klientavgiften justeras en gång i året.

Om familjens inkomster eller det blir ändringar i tillvaron, kan avgiftsbeslutet ändras tidigast från ingången av den månad då inkomstuppgifterna eller någon annan motsvarande tillräcklig utredning lämnats in. Familjen är skyldig att meddela (skriftligt med bilagor) om familjens inkomster ändras väsentligt (över 10 %) eller om arbets- eller studiesituationen eller familjens storlek ändras.

Avgifter som fastställts på basen av bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

Från och med 16.5.2022 tas inkomstuppgifter direkt från inkomstregistret. Företagare som inte är nöjda med högsta dagvårdsavgiften, bör själva bifoga uppgifterna för att fastställa inkomsterna.

Ifall inkomstuppgifter inte fås från inkomstregistret, bör vårdnadshavaren själv bifoga inkomst-uppgifterna.

 • Löntagare: Senaste löneuträkningen, varav framgår kumulativa samt naturaförmåner
 • Studerande: Från läroenheten giltigt studieintyg, varav framgår uppskattad tidpunkt för examen.
 • Ensam vårdnadshavare: Kopia över beslut av underhållsbidrag / avtal om gemensam vårdnad
 • Socialförmån: Kopia över beslut och avgift (tex. sjukdag-, moderskap- och föräldrapenning eller arbetslöshetsdagpenning, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsstöd, pensioner)
 • Kapitalinkomster: Kopia av inkomstverifikat (tex. hyresinkomst, dividendinkomst)
 • Företagare:
  • Kopia av beskattningsbeslut över den senast slutförda beskattningen
  • Utredning över förskottsinnehållningsgrunderna och -uppbörd för nuvarande år
  • Kopia av senast fastställda resultat- och balansräkning (ej aktiebolag)
  • Kopia av protokoll från senaste bolagsstämma (aktiebolag) och / eller bokföringsintyg över betalda löner och dyl. dividender
  • Företagarens inkomstutredningsblankett ifylld
Frånvarons inverkan på klientavgiften
 • Semesterdagar eller lediga dagar minskar inte klientavgiften.
 • Då ett barn på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras hälften av det normala månadsbeloppet.
 • Då ett barn på grund av sjukdom är borta samtliga verksamhetsdagar i en kalendermånad, debiteras ingen avgift alls för den månaden. Sjukfrånvaro bör anmälas till daghemmet genast när sjukdomen börjat.
 • Då ett barn av något annat skäl än sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar, tas hälften av månadsavgiften ut. Om barnet har endast en närvarodag under månaden, debiteras hela månadsavgiften.
Inverkan av semestrar samt personalskolningsdagar på klientavgifterna inom småbarnspedagogiken
(Kommunenligt beslut på basen av lagens § 4, från och med 1.8.2021)

Skolornas lovtider är avgiftsfria perioder om de är minst en vecka långa, ifall de meddelas senast två veckor före. Övriga semestrar ger inte rätt till avgiftsfria dagar.

Daghemsföreståndaren kan erbjuda avgiftsfria dagar till vårdnadshavare under personalens planerings- och skolningsdagar om högst 4 dagar under kalenderåret.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning  

Enligt lagen om grundläggande utbildning är förskoleundervisningen (4 h/dag) avgiftsfri. Ifall barnet utöver förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik, debiteras en avgift enligt tabellen nedan.

Timantal: timmar/månad:

Överenskomna timmar/mån

Avgift %

Avgift högst

  0-41 timmar

35

103 €

42-56 timmar

50

148 €

57-      timmar

60

177 €

 

För den tid då ingen förskoleundervisning ges under skollov debiteras full dagvårdsavgift för småbarnspedagogik på heltid för använda eller reserverade dagar. För barn som enbart deltar i förskoleundervisningen och som behöver vård under semestertider debiteras en avgift för den tillfälliga vården.

Om ett barn som varit i förskoleundervisningen fortsätter inom småbarnspedagogiken efter att förskoleundervisningstiden tagit slut, görs ett nytt avtal om servicen. Då fastställs avgiften för småbarnspedagogiken normalt enligt timantal samt enligt familjens inkomster.

 

Tillfällig småbarnspedagogik:

Priset för tillfällig småbarnspedagogik är från och med 1.6.2021

15 €/dag/över 4 h lång dag i småbarnspedagogik

10 €/dag/över 4 h lång dag i småbarnspedagogik

Tillfällig vårddag ansökes av daghemsföreståndaren.

För elever i första och andra årskursen kan av särskilda skäl tillfällig dagvård beviljas i Daghemmet Ankaret under skolornas lovtider. Dylika orsaker kan tex. vara barnets särskilda behov av stöd eller på begäran av socialmyndigheten. Anhållan riktas skriftligen till daghemsföreståndaren senast en månad före lovtidens början. Daghemsföreståndaren gör beslut gällande beviljande av tillfällig vårdplats.

 

Tilläggsuppgifter om småbarnspedagogik och klientavgifter:

Daghemmet Ankaret/daghemsföreståndaren

tel. 0400 946 948