Dagvårdsavgifter

Dagvårdsavgifter

Inom barndagvården tillämpas ett system med månadsavgifter. Dagvårdsavgiften bestäms procentuellt utgående från familjens bruttoinkomster.

För ett barn vars föräldrar inte har uppgett sina inkomster uppbärs den högsta dagvårdsavgiften.

Om ett barn, som är i heldagsvård, vårdas bara några dagar i veckan eller i månaden, uppbärs dagvårdsavgift enligt överenskomna vårddagar. Dagsavgiften beräknas genom att dividera månadsavgiften med 21.

Dagvårdsavgiftens avgiftsprocenter och inkomstgränser

Familjens storlek          Inkomstgräns          Högst avgift
Personer                          € / mån                       %

1 –2                                     1278                           11,5
3                                           1576                           9,4
4                                           1871                           7,9
5                                           1996                           7,9
6                                           2121                           7,9

Den högsta avgiften för det yngsta barnet i heldagsvård är 264 € i månaden.
För det andra barnet är avgiften lika stor som för första barnet, dock högst 238 €. Avgiften för varje följande barn är 20 % av avgiftsbeloppet för första barnet.

Avgiften för halvdagsvård är 60 % av avgiften för heldagsvård. Om barnets vårdtid är under fem timmar om dagen uppbärs en avgift för halvdagsvård.

Avgiften för tillfällig dagvård är oberoende av inkomster

Över 5 h/dag: 15 €
Under 5 h/dag: 8 €

Ansvarig barnträdgårdslärare ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400-946 948.