Dagvårdsavgifter

I avgifterna för småbarnspedagogiken följs lagen om klientavgifterna för småbarnspedagogiken (2016/1503).

Hur fastslås dagvårdsavgiften?

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, tid inom småbarnspedagogik samt bruttoinkomster. Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022

Klientavgiften fastställs enligt timantalet som överenskommits i avtalet för småbarnspedagogik, enligt avgiftstrappor. Man kan ansöka om ändring när vårdbehovet ändras, dock tidigast efter att det tidigare avtalet varit i kraft två kalendermånader. Om barnets förverkligade vårdtid överstiger den i avtalet bekräftade vårdtiden, fakturerars man på basen av förverkligad vårdtid och enligt timtrappan. Vårdnadshavarna förpliktigas reservera vårdtiden senast förgående veckas måndag fram till kl. 12, emellertid så att vårdnadshavarna ombedes reservera vårdtiderna så tidigt som möjligt.

Avgiftstrappor:

max 60 h/mån (1-14 h/vecka)                50  %                      

max 86 h/mån (15-20 h/vecka)              60  %                     

max 115 h/mån (21-27 h/vecka)            70  %                   

max 149 h/mån (28-34 h/vecka)            85  %                    

150 och fler h/mån (minst 35 h/vecka) 100 %

 

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 35 h/vecka) är högst 295 euro per barn per månad. Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro per månad.

De högsta avgifter för småbarnspedagogik från 1.8.2022

Barnets tider inom småbarnspedagogik

Betalnings-procent

Yngsta barnet

Näst yngsta barnet

Nästkommande barn

Över 150h/mån. (minst 35h/vecka)

100 %

295 €

118 €

59 €

Max 149h/mån. (28-34h/vecka)

85 %

251€

100€

50€

Max 115h/mån. (21-27h/vecka)

70 %

207 €

83 €

41 €

Max 86h/mån. (15-20h/vecka)

60 %

177 €

71 €

35 €

Max 60h/mån.(1-14h/vecka)

50 %

148 €

59 €

30 €

Syskonrabatt

Till familjens första barn räknas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogiken.

Då samma familj har flera barn i småbarnspedagogiken bestäms för nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogiken en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet.

För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften som bestämts för det yngsta barnet.

Inkomstgränserna för avgift för småbarnspedagogik

Familjens storlek

Inkomstgräns, bruttoinkomst/månad

Betalningsprocent

Inkomstgräns för högsta avgiften, bruttoinkomst/månad

2 personer

2913

10,7

5670

3 personer

3758

10,7

6515

4 personer

4267

10,7

7024

5 personer

4777

10,7

7534

6 personer

5284

10,7

8041

Om din familj består av fler än sex personer höj inkomstgränsen med 197€ för varje följande minderårigt barn i familjen.

Om din familjs bruttoinkomster överskrider den högsta inkomstgränsen behöver du inte lämna in en utredning om inkomsterna. I sådana fall kan du godkänna den högsta avgiften för småbarnspedagogik.

Exempel på hur du kan själv räkna ut en riktgivande avgift för småbarnspedagogik (över 35 h/vecka) (Familjens bruttoinkomst – inkomstgräns) x betalningsprocent = avgift för småbarnspedagogik

T.ex. en familj med fem personer Yngsta barnet (6000 € - 4777 €) x 10,70 % = 131 € Näst yngsta barnet 131 € x 40 % = 52 € Nästkommande barn 131 € x 20 % = 26 €

Länk till:

Riktgivande räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Familjens inkomster

Familjens inkomster är föräldrarnas (de som lever i gemensamt hushåll med barnet) och de barns inkomster som räknas till familjen.

Till inkomster räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, samt skattefria inkomster. En semesterpenning på ca 5 procent beaktas också i löneinkomsterna.

Om familjen inte uppger sina inkomster tas den högsta avgiften ut.

Enligt lagens 4§ från och med den 1.8.2021 är följande kommunvisa specifikation i kraft: avgiftsfri månad är juli. Ett barn som fått avtal för småbarnspedagogik kan av motiverad orsak få en avgiftsfri vårdmånad även under andra tider, om barnets frånvaro från småbarnspedagogiken för en kalendermånad meddelats om minst två veckor före. Om barnet blivit beviljat en annan avgiftsfri månad under kalenderåret, och hen deltar i småbarnspedagogiken i juli, då gäller den avgift i juli som avtalet gäller för småbarnspedagogiken enligt beslut. Alla minst en veckas långa semestrar under skolornas semestertider är avgiftsfria, om de meddelats därom minst två veckor före. Övriga semestrar berättigar inte till avgiftsfri dag. Därtill kan daghemsföreståndaren erbjuda avgiftsfria dagar till vårdnadshavare under personalens planerings- och utbildningsdagar, högst 4 dagar under ett kalenderår.

TILLFÄLLIG DAGVÅRD

Priset på tillfällig dagvård är från 1.6.2021,

15 €/dag/över 4 h dagvård

10 €/dag/under 4 h dagvård

Den tillfälliga dagvården ansöks skriftligen och lämnas till daghemsföreståndaren.

För första och andra klassens elever med enskilda orsaker kan ges tillfällig dagvård på Daghemmet Ankaret under skolloven. Sådana orsaker kan vara exempelvis barnets behov av särskilt stöd eller på begäran av socialcentralen. Skriftliga ansökningar adresseras till daghemmets föreståndare senast en månad före lovet börjar. Daghemsföreståndaren gör beslutet om den tillfälliga dagvårdsplatsen. 

Meddelande om inkomstuppgifter

Från 16.5.2022 tas inkomstuppgifter direkt från inkomstregistret.  Däremot bör företagare som inte är nöjd med högsta dagvårdsavgift själva lämna in uppgifter för fastställande av inkomster (ex. jord – och skogsbrukare)

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften för vårdnadshavare som inte omfattas av uppgifter som fås direkt ur inkomstregistret

Löntagare

 • löneintyg, förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månader eller från början av anställningen
 • utredning om jämkad arbetslöshetsförmån (utöver deltidsarbete)
 • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Studeranden

 • studieintyg
 • beslut om studiestöd, arbetslöshetsförmån, rehabiliteringsstöd eller -penning, vuxenutbildningsstöd eller stipendium
 • om du arbetar vid sidan av studierna lämna in ett löneintyg över eller en löneuträkning av vilken framgår förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månaderna eller från början av anställningsförhållandet
 • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Förmånstagare

 • beslut om utkomstskydd, rehabiliteringsstöd eller -penning (också partiellt rehabiliteringsstöd), flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, alterneringsersättning
 • utredning om underhållsbidrag eller underhållsstöd (inkomst för mottagaren, avdrag för betalaren)
 •  förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Föräldraledig

 •  beslut om moderskaps- och föräldrapenning, stöd för hemvård av barn eller faderskapspenning
 • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Pensionstagare

 • beslut om pension, också barnets (t.ex. familjepension)
 • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Företagare (också jord – och skogsbrukare)

 • blanketten Företagarens inkomstutredning (blanketten hittas längst ner på sidan) ifylld jämte bilagor 
 • inkomstutredningar som nämns i företagarblanketten (varierar beroende på företagsform)
 • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på minskatt.fi > Funktioner > Meddelanden och kontakter > Beslut och brev > Postlåda eller Lager)

 

Kapitalinkomster, dividendinkomster, räntor och hyresinkomster

 • utredning om hyresinkomster (kopia av hyresavtal eller verifikation på vederlag som hyresvärden betalat)
 • utredning om dividendinkomster och räntor (företagaren lämnar in bokförarens utredning eller en kopia av bolagsstämmans senaste protokoll)

 

 

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400 946 948.