Dagvårdsavgifter

I avgifterna för småbarnspedagogiken följs lagen om klientavgifterna för småbarnspedagogiken (2016/1503).

Klientavgiften fastställs enligt timantalet som överenskommits i avtalet för småbarnspedagogik, enligt avgiftstrappor. Man kan ansöka om ändring när vårdbehovet ändras, dock tidigast efter att det tidigare avtalet varit i kraft två kalendermånader. Om barnets förverkligade vårdtid överstiger den i avtalet bekräftade vårdtiden, fakturerar man på basen av förverkligad vårdtid och enligt timtrappan. Vårdnadshavarna förpliktigas reservera vårdtiden senast förgående veckas måndag fram till kl. 12, emellertid så att vårdnadshavarna ombedes reservera vårdtiderna så tidigt som möjligt.

Avgiftstrappor:

max 60 t/mån (1-14 t/vecka)                50  %                      

max 86 t/mån (15-20 t/vecka)              60  %                     

max 115 t/mån (21-27 t/vecka)            70  %                   

max 149 t/mån (28-34 t/vecka)            85  %                    

150 och fler t/mån (minst 35 t/vecka) 100 %

 

Enligt lagens 4§ från och med den 1.8.2021 är följande kommunvisa specifikation i kraft: avgiftsfri månad är juli. Ett barn som fått avtal för småbarnspedagogik kan av motiverad orsak få en avgiftsfri vårdmånad även under andra tider, om barnets frånvaro från småbarnspedagogiken för en kalendermånad meddelats om minst två veckor före. Om barnet blivit beviljat en annan avgiftsfri månad under kalenderåret, och hen deltar i småbarnspedagogiken i juli, då gäller den avgift i juli som avtalet gäller för småbarnspedagogiken enligt beslut. Alla minst en veckas långa semestrar under skolornas semestertider är avgiftsfria, om de meddelats därom minst två veckor före. Övriga semestrar berättigar inte till avgiftsfri dag. Därtill kan daghemsföreståndaren erbjuda avgiftsfria dagar till vårdnadshavare under personalens planerings- och utbildningsdagar, högst 4 dagar under ett kalenderår.

Den 1.8 2021 träder avgiftsprocentandelar och inkomstgränser i kraft enligt lag 2016/1503, 5§:

 

Familjens storlek, personer

Inkomstgräns, euro/månad

Högsta avgiftsprocent

2

2 798

10,70

3

3 610

10,70

4

4 099

10,70

5

4 588

10,70

6

5 075

10,70

 

Dessutom träder den 1.8 en ändring i kraft gällande bestämmandet av avgifter för syskon enligt 8§ Bestämmande av avgifter för syskon.

Om fler än ett barn i samma familj deltar i kommunal småbarnspedagogik, kan klientavgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid bestämmas enligt 5 §. För nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogik på heltid kan en avgift bestämmas som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn får avgiften vara högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för andra barn än det yngsta barnet i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

TILLFÄLLIG DAGVÅRD

Priset på den tillfälliga dagvården från 1.6.2021 är 15 €/dag/över 4 h dagvård. Samt 10 €/dag/under 4 h dadvård. Den tillfälliga dagvården ansöks av daghemsföreståndaren.

För första och andra klassens elever med enskilda orsaker kan ges tillfällig dagvård på Daghemmet Ankaret under skolloven. Sådana orsaker kan vara exempelvis barnets behov av särskilt stöd eller på begäran av socialcentralen. Skriftliga ansökningar adresseras till daghemmets föreståndare senast en månad före lovet börjar. Daghemsföreståndaren gör beslutet om den tillfälliga dagvårdsplatsen.

 

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400 946 948.