Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Att ansöka om morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökning till morgon- och eftermiddagsverksamhet görs i samband med anmälning till skolan. Under andra tidpunkter ta kontakt med daghemmets föreståndare: 0400 946 948 

Klientavgifter

I morgon– och eftermiddagsverksamhetens klientavgifter följs 1998/628 mom 8a, 48f§.

Från och med 1.8.2021 följs följande timtrappor för klientavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten:

under 10 h/vecka 65 €/mån

10-14 h/vecka 80 €/mån

15-19 h/vecka 120 €/mån

20 h/vecka eller mera 160 €/mån

 

Avgiften får tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar i månaden, tas endast hälften av avgiften ut. Endast hälften av avgiften tas ut också om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad. Om en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten.

Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Ansökningen om avgiftssänkningen görs skriftligt och beslutet görs av daghemmets föreståndare.

Eftermiddagsvårdens tel. nr. 040 626 0803

 

Tillfällig dagvård inom småbarnpedagogiken

Småbarnspedagogiken kan ge tillfällig dagvård på Daghemmet Ankaret, även åt sådana barn som inte har dagvårdsplats.

Priset på den tillfälliga dagvården från 1.6.2021 är:

  • 15 €/dag/över 4 h dagvård.
  • 10€/dag/under 4h dagvård.

Småbarnspedagogiken kan ordna speciellt för enskilda orsaker, en tillfällig dagvårdsplats åt första och andra klassister på Daghemmet Ankaret under skolloven. Sådana orsaker kan vara exempelvis barnets behov av särskilt stöd eller på begäran av socialcentralen. Skriftliga ansökningar adresseras till daghemmets föreståndare senast en månad före lovet börjar. Daghemsföreståndaren gör beslutet om den tillfälliga dagvårdsplatsen.