Tjänster för företag

Företagstöd

Kaskö stad beviljar under särskilda förutsättningar företagsstöd till företag vars hemort är Kaskö.


 

Företagstöd i Kaskö

Stadsfullmäktige beslöt 26.10.2006 § 27:

Kaskö stads företagsstöd, sk. investeringsstöd och företagsrådgivnings-/skolningsstöd, beviljas/betalas fr.o.m. år 2007 med följande villkor:

A) Investeringsstöd

Kaskö stad beviljar år 2020 företagsstöd till de juridiska eller fysiska personer som är skrivna och skatteregistrerade i Kaskö, under förutsättning att de uppfyller nedannämnda villkor:

1) Företagsstödet beviljas små- och medelstora företag/rörelseidkare vars hemort är Kaskö och vars årliga omsättning är mindre än 1.700.000 € enligt det fastställda bokslutet för närmast föregående räkenskapsperiod.

2) För att erhålla stadens företagsstöd bör ett koncernbolags hemort vara Kaskö.

3) Företagsstödet beviljas de företag/rörelseidkare som investerar i företagets/rörelsens utrymmen, maskiner och anordningar i syfte att starta ett nytt företag eller utvidga företagets verksamhet i Kaskö.

Förutsättningen för att företagsstöd skall beviljas för ett investeringsprojekt är att företaget anses ha fortsatt lönsamma verksamhetsbetingelser, företaget/rörelseidkaren inte har obetalda skatter och/eller lagstadgade avgifter och att sökanden har av staden och/eller övriga myndigheter erhållit nödiga tillstånd för genomförande av investeringarna.

4) Företagsstödet beviljas endast en gång till samma företag/rörelseidkare för samma/likadant projekt.

5) Företagsstödet är 10 % av företagets/rörelsens nettokapitalinvestering (moms 0 %, investering – övriga erhållna bidrag), dock minst 100 € och högst 10.000 €. För att erhålla det minsta företagsstödet om 100 € krävs en nettoinvestering om 1.000 €. För att erhålla ett företagsstöd om 10.000 € krävs en nettoinvestering om 100.000 €.

Företagsstödet beviljas av staden i enlighet med de allmänna principerna i gällande lagstiftning angående stöd av företagsverksamhet.

Om företagsstöd beviljats/kommer att beviljas sökanden för samma projekt av annan/andra stödbeviljande myndigheter, beaktas av annan/andra stödbeviljande myndigheter beviljade stöd sålunda, att de går före stadens ev. stöd då stadens beslut om beviljande av stöd till sökanden fattas. Tidigare av andra myndigheter beviljade stöd/kommande stöd kan minska/avlägsna stadens stöd för projektet, i enlighet med de allmänna principerna bl.a. gällande företagsstödets maximistorlek i ikraftvarande lagstiftning om företagsstöd.

6) För ansökan om företagsstödet krävs:

a) Utdrag ur handelsregistret samt intyg över registrering i förskottsuppbördsregistret (FO-nummer) som visar att företagets/rörelsens hemort är Kaskö.

b) Företagets/rörelsens fastställda bokslut för närmast föregående räkenskapsperiod. Vid behov har stadskamreren rätt att erhålla uppgifter ur företagets/rörelseidkarens bokföring. Intyg över att företaget/rörelseidkaren inte har obetalda skatter och/eller lagstadgade avgifter. Intyg över att sökanden har av staden och/eller övriga myndigheter nödiga tillstånd för genomförande av projektet. Staden kontrollerar därtill enligt normal praxis företagets/rörelseidkarens kreditvärdighet.

c) Skriftlig utredning över projektet samt bestyrkt kopia av köpebrev och kvitton som sökande önskar åberopa som grund för beviljande av företagsstödet. Sökanden är skyldig att i sin

ansökan till staden uppge alla stöd som sökanden har ansökt om/kommer att ansöka om för projektet.

d) Av sökanden ifylld och undertecknad ansökningsblankett som tillhandahas av staden.

7) Stödet beviljas/utbetalas år 2020 till de företag/rörelseidkare som ansöker/har ansökt om stöd 2020 och som är skrivna och skatteregistrerade i Kaskö fr.o.m. 31.12.2019 och som uppfyller stadens villkor för erhållande av företagsstöd.

8) Om stödet har ansökts och beviljats/utbetalats på felaktigt uppgivna grunder som inte överensstämmer med stadens villkor för erhållande av företagsstödet, har staden rätt att kräva tillbaka det beviljade/utbetalda stödet av sökanden inom 5 år räknat från den tidpunkt då stödet beviljats/utbetalats till sökanden (i enlighet med Österbottens TE-central/företagsavdelningens principer), eller inom den längre tid som enligt allmänna stadganden om preskription är den period inom vilken åtal kan väckas, om det framgår att stöd beviljats eller utbetalats på sådana grunder vilka baserar sig på brottslig handling.

9) Stadsdirektören och ekonomidirektören behandlar och avgör ansökningarna om företagsstöd i enlighet med stadsfullmäktiges beslut år 2006 och inom ramen för det anslag som stadsfullmäktige årligen beviljar för ändamålet. I tolkningsbara fall förbehåller sig staden rätt att avgöra om företagsstöd beviljas. Stadsstyrelsen har prövningsrätt i enskilda fall. Vid behov inbegär Kaskö stad i första hand utlåtande angående ansökan om företagsstöd av Kaskisten Yrittäjät r.y.-Kaskö Företagare r.f. Det begärda utlåtandet bör inlämnas inom 2 veckor till stadsdirektören/ stadskamreren.

10) Ifall det av stadsfullmäktige för kalenderåret beviljade anslaget för företagsstöd inte räcker till beviljande av stöd till alla sökande, har redan inkomna/godkända ansökningar förtur till erhållande av företagsstöd inom ramen för anslaget för företagsstöd för därpå följande år.

B) Företagsrådgivnings- och skolningsstöd

Kaskö stad beviljar år 2020 företagsstöd till de juridiska eller fysiska personer som är skrivna och skatteregistrerade i Kaskö, under förutsättning att de uppfyller nedanstående villkor:

1) Företagsrådgivnings- och skolningsstödet beviljas små- och medelstora företag/rörelseidkare vars hemort är Kaskö och som har för avsikt att med företagsrådgivningstjänster/skolning utveckla företagets/rörelsens verksamhet.

2) Företagsstödet är högst 500 euro per företag/rörelseidkare per kalenderår.

Företagets/rörelseidkarens självrisk för köp av företagsrådgivnings-/skolningstjänster är 50 euro. Om företagets/rörelseidkarens företagsrådgivnings-/skolningstjänster kostat t.ex. 400 euro, är stadens företagsstöd 350 euro (självrisk 50 euro). Företaget/rörelseidkaren betalar företagsråd-givningen/skolningen och ansöker om stadens företagsstöd i efterskott. Företaget/rörelseidkaren kan köpa rådgivnings-/skolningstjänster av olika organisationer.

Företagsstödet beviljas av staden i enlighet med de allmänna principerna i gällande lagstiftning angående stöd av företagsverksamhet. Om företagsstöd beviljats/kommer att beviljas sökanden för samma projekt av annan/andra stödbeviljande myndigheter, beaktas av annan/andra stödbeviljande myndigheter beviljade stöd sålunda, att de går före stadens ev. stöd då stadens beslut om beviljande av stöd till sökanden fattas. Tidigare av andra myndigheter beviljade stöd/kommande stöd kan minska/avlägsna stadens företagsrådgivnings-/skolningsstöd till sökanden.

3) För ansökan om företagsstödet krävs:

a) Utdrag ur handelsregistret samt intyg över registrering i förskottsuppbördsregistret (FO-nummer) som visar att företagets/rörelsens hemort är Kaskö.

b) Kvitton som sökande önskar åberopa som grund för beviljande av företagsstödet. Sökanden är skyldig att i sin ansökan till staden uppge alla stöd som sökanden har ansökt om/kommer att ansöka om för projektet.

c) Av sökanden ifylld och undertecknad ansökningsblankett som tillhandahas av staden.

4) Stödet beviljas/utbetalas år 2020 till de företag/rörelseidkare som ansöker om stöd år 2020 och som är skrivna och skatteregistrerade i Kaskö fr.o.m. 31.12.2019 och som uppfyller stadens villkor för erhållande av företagsstöd.

5) Om stödet har ansökts och beviljats/utbetalats på felaktigt uppgivna grunder som inte överensstämmer med stadens villkor för erhållande av företagsstödet, har staden rätt att kräva tillbaka det beviljade/utbetalda stödet av sökanden inom 5 år räknat från den tidpunkt då stödet beviljats/utbetalats till sökanden, eller inom den längre tid som enligt allmänna stadganden om preskription är den period inom vilken åtal kan väckas, om det framgår att stöd beviljats eller utbetalats på sådana grunder vilka baserar sig på brottslig handling.

6) Stadsdirektören och ekonomidirektören behandlar och avgör ansökningarna om företagsstöd i enlighet med stadsfullmäktiges beslut år 2006 och inom ramen för det anslag som stadsfullmäktige årligen beviljar för ändamålet. I tolkningsbara fall förbehåller sig staden rätt att avgöra om företagsstöd beviljas. Stadsstyrelsen har prövningsrätt i enskilda fall. Vid behov inbegär Kaskö stad i första hand utlåtande angående ansökan om företagsstöd av Kaskisten Yrittäjät r.y.-Kaskö Företagare r.f. Det begärda utlåtandet bör inlämnas inom 2 veckor till stadsdirektören/ stadskamreren.

7) Ifall det av stadsfullmäktige för kalenderåret beviljade anslaget för företagsstöd inte räcker till beviljande av stöd till alla sökande, har redan inkomna/godkända ansökningar förtur till erhållande av företagsstöd inom ramen för anslaget för företagsstöd för därpå följande år.

Kaskisten Yrittäjät r.y. - Kaskö Företagare r.f.

Intresseorganisation för företagare samt små och medelstora företag som är verksam i Kaskö. Föreningen deltar i ärenden som gäller företagandet, näringslivet och arbetsgivaren.

Föreningens syfte är att förbättra företagens och företagarnas allmänna förutsättningar för lönsam verksamhet inom föreningens verksamhetsområde.

Centrala uppgifter:

  • Föra framåt företagande, sund konkurrens och samarbete mellan företag
  • Representera sina medlemmar i relation till stadens förvaltning genom att göra framställningar och initiativ som befrämjar och stöder ekonomisk, samhällelig eller arbetsmarknadspolitisk position av små och medelstora företag samt ge utlåtanden om temat.
  • Informera om den privata företagandes betydelse och förutsättningar
  • Utveckla samarbete och förhandlingrelationer mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Ordna rekreation och fritidsaktiviteter såsom utflykter och fester för sina medlemmar
  • Föra ihop företagare som har verksamhet på orten och bygga en yrkesmässig sammanslutning som övervakar och utvecklar gemensamma intressen och ärenden.

Kaskö Företagare ordnar marknad två gånger per år - vårmarknad på Kung Gustavs Allé och torget i slutet av maj och strömmingsmarknad i inre hamnen i oktober.

Marknadsplatser gsm 050 3865 222, Kaskö Företagare

Kaskö Företagare är en av de 30 lokalföreningar som hör till Företagarna i Södra Österbotten.

Ordförande: Kasper Rantakoski
kaskisten@yrittajat.fi

Sekreterare: Robert Sundberg, Parkgatan 15, 64260 Kaskö
robert.sundberg@kas-service.com, gsm 050 410 3731

Viceordförande: Jan Sundberg, Parkgatan 15, 64260 Kaskö
janne.sundberg@kas-service.com, gsm 041 4342 170

Bekanta dig med våra webbsidor: https://www.yrittajat.fi/sv/etela-pohjanmaan-yrittajat/kaskisten-yrittaj...

BLI MEDLEM: https://www.yrittajat.fi/sv/liity