Ansökan och hemvårdsstöd

Småbarnspedagogiska tjänster

Föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn under skolåldern har rätt att få en kommunal daghems- eller familjedagvårdsplats. Kommunen uppbär en dagvårdsavgift i enlighet med familjens inkomster. Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan föräldrarna välja en annan vårdform och söka om hemvårdsstöd från FPA.

Ansökan om småbarnpedagogik och anmälan till förskoleundervisning

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet behöver platsen eller genast då du vet att barnet kommer att behöva småbarnspedagogik. Ifall behovet av småbarnpedagogik är brådskande, oförutsebar och beror på att man fått arbete, studier eller skolning, bör platsen sökas så fort som möjligt.

Fyll i ansökan dock senast två veckor före önskad start i småbarnspedagogiken.

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-ansokan/

I ansökan ska du fylla i servicebehovet och vilket datum ditt barn börjar i småbarnspedagogiken.

Din ansökan om plats inom småbarnspedagogiken är i kraft i ett år.

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi. Vänligen godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

 

Att söka till förskolan och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen

Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Kaskö ordnas förskolan under småbarnspedagogiken.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatorisk att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer.

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ordnas i Kaskö på både finska och svenska. När man söker en plats till förskolan, väljer man samtidgit barnets kommande utbildningsspråk: Detta val binder barnets skolspråk i grundläggande utbildningen.

Barnen får avgiftsfri förskoleundervisningen fyra timmar per dag. Dessutom kan sökas om småbarnspedagogik, som är avgiftsbelagt.

Förskolebarnets småbarnspedagogik ordnas på samma ställe som förskolan.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen avslutas när förskoleundervisningen slutar. Ifall barnet har fortsatt behov av småbarnspedagogik, efter förskoleundervisningen avslutats, har barnet möjlighet att delta i småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren, innan skolstart. För att kunna delta i småbarnspedagogik innan skolstart bör en skild kompletterande ansökan göras.

 

Ansökan till förskoleundervisning görs genom elektronisk ansökan. Länk till ansökan:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-ansokan/

Ansökningar över kommungränserna hanteras enskilt. Ta i detta fall kontakt med daghemmets föreståndare.

 

Godkännande av erbjuden service

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-godkannandeavservice/
 

Anmälan om inkomster

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-anmalanominkomster/

 

Ändring av servicebehov

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-andringavservicebehov/

 

Uppsägningsanmälan

Säg upp platsen inom småbarnspedagogiken i första hand med elektronisk uppsägningsanmälan. Ifall du inte kan använda elektronisk tjänst, säg upp platsen skriftligt per e-post till daghemmets föreståndare.

Du kan inte säga upp platsen retroaktivt.

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-uppsagning/
 

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400-946 948.

Stöd för vård av barn i hemmet

Stöd för vård av små barn

Då föräldrapennings- eller faderskapspenningsperioden upphör efter föräldraledigheten kan pappan eller mamman bli vårdledig för att vårda ett barn under tre år utan att anställningsförhållandet bryts. Föräldrarna kan inte vara vårdlediga samtidigt.

En vårdledighetsperiod skall vara minst en månad. Arbetstagaren har rätt att vara vårdledig i högst två perioder. Ledigheten kan tas ut i flera perioder om man kommer överens om detta med arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under vårdledigheten, men en förälder som stannar hemma med ett barn under tre år kan söka stöd för hemvård av barn från FPA. Då vårdledigheten är slut har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare eller till ett därmed jämförbart arbete. Under vårdledigheten intjänas inte semester.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn under skolåldern har rätt att få en kommunal daghems- eller familjedagvårdsplats. Kommunen uppbär en dagvårdsavgift i enlighet med familjens inkomster. Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan föräldrarna välja en annan vårdform och söka om hemvårdsstöd från FPA.