• Nuorisotalo ja Urheiluhalli ! Ungdomsgården och Idrottshallen ! Hyvät nuorisotalon ja urheiluhallin käyttäjät, Kaskisten Nuorisotalo ja Kaskisten Urheiluhalli on suljettu 13.5.2020 asti Korona-virusepidemian takia. Bästa ungdomsgårdens användare och idrottshallsanvändare, P.g.a Corona-virusepidemin är ungdomsgården och Kaskö Idrottshall stängd till 13.5.2020.
 • Egenföretagare kan beviljas 2000 euro i verksamhetsstöd för att ersätta förluster Dom uppstått på grund AV coronaepidemin. Enligt ministeriet strävar man efter att öppna ansökningen inom två veckor. I företagsärenden betjänas ni av Johanna Peltoniemi, 050-400 0867. https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/ensamforetagare-kan-...
 • Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteeseen - haku avautuu kahden viikon sisällä. Tukea haetaan kunnasta. Lue lisää ensikäden tietoa alla olevasta linkistä. Yritysasioissa neuvoo Johanna Peltoniemi, 050-400 0867.
 • Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 3.4.2020 klo 12.00 mennessä sosiaali- ja vanhushuoltopalvelujen yksikössä VANHUSPALVELUN VASTAAVAN HOITAJAN VIRAN Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Viranhaltijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä esimieskoulutusta. Lisäksi kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi. Tehtävät ovat pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, mm. henkilöstö-, talous- ja operatiivista johtamista, mutta virkaan valittu osallistuu tarvittaessa hoitotyöhön. Viran hoitaminen edellyttää hyvää organisointi- ja suunnittelutaitoa, muutosvalmiutta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Haemme esimiestä, joka toiminnallaan edistää työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä varmistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon. Tehtävään valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus ennen tehtävässä aloitusta. Koeaika 6 kk. Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Sulkukatu 12 B 64260 Kaskinen tai Kuntarekryn kautta: https://kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ansvarig-sjukskotare-inom-aldreomsorg...
 • Länsirannikon ympäristöyksikkö tiedottaa 27.03.2020 Tilanne eläinlääkintähuollon osalta voi muuttua Coronaviruksen takia seuraavasti: Eläinlääkäreiden alueita yhdistellään tarvittaessa ja puhelut saatetaan kääntää suoraan toiseen numeroon. Noudatetaan seuraavat ohjeet: Kuuntele aina puhelinvastaajan viesti loppuun, siellä voi olla tärkeää tietoa esimerkiksi mihin numeroon pitää soittaa. Älä mene sisään vastaanotolle, ellet ole saanut siihen lupaa eläinlääkäriltä. Eläintä pidetään autossa, kunnes pyydetään tulemaan sisälle. Eläimen mukana vain yksi ihminen vastaanotolle, ellei toisin ole sovittu. Vastaanotolla suoritetaan ensin huolellinen käsienpesu saippualla ja vedellä, sitten vasta käsidesi. Ei flunssaisena tai muuten sairaana vastaanotolle. Soita ja kysy etukäteen, jos et ole varma. Ohjetta päivitetään tarvittaessa. Västkustens miljöenhet meddelar 27.03.2020 På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande. Vid behov så kan veterinärernas områden slås samman och samtal kan styras automatiskt till en annan nummer. I övrigt så gäller följande: Lyssna alltid till slut på veterinärens meddelande i telefonsvarare, där kan finnas viktig information om vart man ska ringa. Gå inte in till veterinärmottagning, om du inte fått tillåtelse av veterinär. Man håller djuret i bilen tills man fått lov av veterinären att komma in. Med djur så får en människa får besöka mottagningen, ifall inget annat bestämts. Om möjligt tvättas händerna med tvål och vatten då man kommer in på mottagningen, efter det desinficering. Man kommer inte förkyld eller annars sjuk till mottagningen. Ring och fråga, ifall du är osäker Anvisningen uppdateras vid behov
 • Botniaroskin toiminta korona-aikana: Ekopisteet toimivat normaalisti, niille voi viedä kodin pakkausjätteitä. Hyötykäyttöasemat ovat avoinna normaalisti ja vastaanottavat samoja jätteitä kuin normaalisti. Maksuvälineenä käy ainoastaan kortti, ja vältetään lähikontakteja. Jätekeskus Teuvalla on normaalisti auki. Sielläkin vältetään lähikontakteja. Jätteiden lajittelu kotona: Pakkausjätteet lajittelemalla oma roska-astia täyttyy hitaammin. Roskapussit pitää sitoa kunnolla, tuplasolmuin. Ei irrallisia jätteitä roska-astiaan. Älä jätä roskia astian vierelle. Sairastuneen jätteet lajitellaan samoin kuin muulloinkin, viedään päivittäin roskiin pussissa, joka on hyvin solmittu. Koronan saaminen jätteiden kautta on Suomessa hyvin epätodennäköistä, mutta on parempi että jätteet pakataan hyvin, eikä niitä jätetä astioiden ulkopuolelle eläinten riepoteltavaksi.
 • Botniarosks verksamhet i coronatider: Ekopunkterna fungerar som vanligt. Hushåll kan lämna sitt förpackningsavfall till ekopunkterna. Återvinningsstationerna är öppna som vanligt, och de tar emot samma typer av avfall som tidigare. Betalning sker endast med kort. Närkontakt ska undvikas. Avfallscentralen i Östermark är öppen som vanligt. Närkontakt ska undvikas även på avfallscentralen. Sortering hemma: Genom att sortera förpackningsavfallet fylls det egna sopkärlet långsammare. Soppåsar ska knytas ihop ordentligt med dubbelknut. Löst avfall ska inte läggas i sopkärlet. Lämna inte skräp vid sidan av sopkärlet. Avfall av insjuknade sorteras på samma sätt som annars. Avfallet läggs i en påse som knyts ihop ordentligt och läggs i soptunnan varje dag. Det är mycket osannolikt att smittas av corona via soporna i Finland, men det är bättre att förpacka avfallet väl och att inte lämna det utanför sopkärlet så att djur kommer åt att riva sönder det.
 • Tänk på företag och tjänster i Kaskö.
 • Pidä mielessä oman kaupungin yritykset ja palvelut.
 • Uppdaterad information för att hjälpa företagare med Corona-svårigheter
 • Yrittäjille päivitetyt tiedot korona-vaikeuksiin
 • Hyvät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajat. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.3. päättänyt, että korona-pandemian aikana varhaiskasvatusmaksua ei peritä, jos huoltajat järjestävät lapsen päivähoidon itse. Sivistyslautakunnan päätös tiedoksenne: SIL 14 § Varhaiskasvatusmaksuista vapauttaminen korona-pandemian aikana. Varhaiskasvatusmaksut noudattavat lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016, jonka 4§ mukaan kuukausimaksu voidaan periä korkeintaan 11 kuukauden aikana. Kaskisissa tätä on sovellettu niin, että huoltaja on voinut ilmoittaa lapsen lomasta 2 viikkoa ennen, ja jokainen kokonainen lomaksi merkitty poissaolo on hyväksytty maksuttomaksi viikoksi. Kunnassa on myös annettu maksuttomia viikkoja laissa vaaditun neljän viikon yli, mikäli huoltajilla on ollut mahdollista järjestää lapselleen pidempi loma-aika. Tällä on kannustettu huoltajia antamaan lapsilleen lomaa varhaiskasvatuksesta sekä mahdollistettu henkilökunnan vuosilomien järjestäminen ilman ulkopuolisia sijaisia. Koronapandemian vuoksi OKM on Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 18.3. tiedottanut, että ministeriö suosittaa varhaiskasvatusmaksuista vapauttamista ajalle, jolloin varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen hoito on järjestetty muulla tavoin huoltajien toimesta. Asian ratkaiseminen kuuluu vallitsevan lainsäädännön nojalla kunnalle. Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää ottaa asian ylimääräisen asiana käsittelyyn ja päättä että korona-pandemian vuoksi vallitsevan poikkeustilan aikana varhaiskasvatusmaksuja ei peritä niiltä kokonaisilta viikoilta, kun lapsi on ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta kokonaisia viikkoja. Kahden viikon ilmoitusaikaa ei sovelleta. Lapsen sairastaessa sovelletaan 9§, laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Poikkeustilan jälkeen astuu jälleen voimaan käytäntö, että lapsen loma-ajat on ilmoitettava kahta viikkoa ennen maksuttoman viikon saamiseksi. Tästä tiedotetaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajia erikseen. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. ----------------- Bästa vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken. Bildningsnämnden har på mötet 19.3. beslutat, att under corona-epidemitiden uppbärs inte klientavgifter inom småbarnspedagogiken, ifall vårdnadshavarna ordnar med dagvården själva. Bildningsnämndens beslut som info åt er: BIN 14 § Befriande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken under corona-epidemin. Klientavgifter inom småbarnspedagogiken följer lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016. Enligt lagens 4 § kan avgiften tas ut för högst 11 kalendermånader. I Kaskö har detta tillämpats så, att barnets försörjare har kunnat meddela om barnets semester 2 veckor på förhand, och varje hel frånvarotid som antecknats som semester har godkänts som en avgiftsfri vecka. Kommunen har också beviljat avgiftsfria veckor över i lagen påkallade 4 veckor, om försörjaren har haft möjlighet att ordna en längre semestertid för sitt barn. Genom detta har försörjare uppmuntrats att ge sina barn semester från småbarnspedagogiken samt gjort det möjligt för ordnande av personalens semestrar utan utomstående vikarier. Med anledning av corona-epidemin har UKM meddelat vid Statsrådets infotillfälle 18.3., att ministeriet rekommenderar befrielse från avgifter för småbarnpedagogik för den tid när vården av ett barn som deltar i småbarnspedagogiken ordnats på något annat sätt av försörjaren. Enligt lagstiftningen hör det till kommunen att avgöra frågan. Beslutsförslag: Bildningsnämnden besluter att uppta ärendet till behandling som extra ärende och besluter att, under det rådande undantagstillståndet på grund av corona-pandemin, inte ta ut avgifter för småbarnspedagogik för de hela veckor då barnet enligt förhandsanmälan är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela veckor. Två veckors förhandsanmälningstid tillämpas inte. Om barnet är sjukt tillämpas 9 § i L om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Efter undantagstillståndet träder åter i kraft den praxis, att barnets semestertider ska meddelas två veckor på förhand för att få en avgiftsfri vecka. Om detta meddelas skilt till försörjare av barn som deltar i småbarnspedagogiken. Bildningsnämnden beslöt godkänna beslutsförslaget.
 • ELY-keskus ilmoittaa. NTM-centralen informerar. Seuraavat linja-autovuorot ovat tauolla 18.3.-13.4.: Kaskinen-Teuva 7.00-7.40 Teuva- Kaskinen 13.55-14.35 Teuva-Kaskinen 15.05-15.45 Vuoroja on ajettu koulupäivisin. _____________ NTM-centralen informerar Följande bussturer har paus 18.3 13.4.: Kaskö-Teuva 7.00-7.40 Teuva-Kaskö 13.55-14.35 Teuva-Kaskö 15.05-15.45 Dessa turer har körts under skoldagar.
 • KASKISTEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA. HÄLSOVÅRDSCENTRALEN I KASKÖ INFORMERAR. KASKINEN HEALTH CARE CENTER INFORMS. KASKISTEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KORONAVIRUKSEN VUOKSI TERVEYSKESKUKSEN OVET OVAT LUKITTUINA. YHTEYDENOTTO AINA PUHELIMITSE, PÄIVYSTYS- JA AJANVARAUSASIAT, NUMEROSTA 045-23 22 200 AKUUTIT JA AJANVARAUSASIAKKAAT SOITTAKAA OVIKELLOA, NIIN TULEMME AVAAMAAN OVEN. KIITOS YMMÄRTÄVÄISYYDESTÄ! HÄLSOVÅRDSCENTRALEN I KASKÖ INFORMERAR PÅ GRUND AV CORONAVIRUS HAR HVC SINA DÖRRAR STÄNGDA. TA ALLTID KONTAKT VIA TIDSBESTÄLLNINGEN, AKUTA OCH TIDSBESTÄLLNINGSÄRENDEN, PÅ TEL.NR 04523 22 200 AKUTA OCH TIDSBESTÄLLNINGSKUNDER, RING PÅ DÖRRKLOCKAN, SÅ KOMMER VI OCH ÖPPNAR. TACK FÖR FÖRSTÅELSE! KASKINEN HEALTH CARE CENTER INFORMS DUE TO THE CORONA VIRUS, THE HEALTH CARE CENTER DOORS ARE CLOSED. ALWAYS CONTACT US, ACUTE OR APPOINTMENT CLIENTS, BY MAKING AN APPOINTMENT THROUGH THE NUMBER 045-23 22 200 CLIENTS, WHO HAVE MADE AN APPOINTMENT, RING THE DOOR BELL, AND WE´LL COME AND OPEN THE DOOR. THANK YOU FOR UNDERSTANDING!
 • Kaskisten kaupungin korona-päivitys 18.3.2020 Kaupungin johtoryhmä ja valmiusryhmä ovat kokoontuneet ja päättäneet toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen leviäminen ja suojata riskiryhmiin kuuluvia. Yleisesti ottaen jokaisen tulee noudattaa harkintaa ja miettiä, mitä voimme itse tehdä tartuntojen vähentämiseksi. Käytä tervettä järkeä äläkä altista itseäsi tai muita tilanteisiin, joissa tauti voi päästä leviämään. Tilanne muuttuu tunti tunnilta, siksi kehotamme kaikkia kuntalaisia seuraamaan THL:n verkkosivuja www.thl.fi, mistä saa ajankohtaista tietoa. Rajoituksia kaupungin toiminnassa: Koulut ja päiväkodit Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti tällä hetkellä. Vanhempia on pyydetty pitämään kuitenkin lapset kotona, jos hoito on mahdollista järjestää siellä. Lapset, jotka palaavat ulkomaanmatkalta, eivät saa palata päivähoitoon 14 päivän ajaksi heti ulkomailta palattuaan. Valtioneuvoston linjausten mukaan koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, käytännössä etäopetus-/ohjausjärjestelyin oman luokanopettajan johdolla. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan ja ohjataan oppimisen äärellä kotona, jos siihen on mahdollisuus. Liikuntatilat Urheiluhalli on suljettu 17.3.2020 lähtien alustavasti huhtikuun loppuun saakka. Kansalaisopisto Kansalaisopiston kurssit on keskeytetty tältä kevätlukukaudelta. Kaupunginkirjasto Kirjasto on suljettu 17.3.2020 lähtien alustavasti huhtikuun loppuun saakka. Nuorisotalo ja Bladhin talo Tilat ovat suljettu 17.3.2020 lähtien alustavasti huhtikuun loppuun saakka. Muita rajoituksia Kaupungintalon asiakaspalvelu toimii toistaisesti muuten normaalisti, mutta kehotamme asiakkaita olemaan ensisijaisesti yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse. Kaupungintalo ja tekninen keskus ovat suljettu 17.3.2020 lähtien. Kaskisten kaupunki ei järjestä omia yleisötilaisuuksia toistaiseksi. Kaupungin työntekijät eivät tee ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ja kotimaan työmatkoja pyritään välttämään. Kokoukset pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan digitaalisesti. Kaupungintalolle ei pääsääntöisesti oteta vastaan ulkopuolisia vieraita kokouksiin.
 • Kaskö stads corona-uppdatering 18.3.2020 Stadens ledningsgrupp och beredskapsgrupp har sammanträtt och fattat beslut om åtgärder med syftet att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda individer i riskgrupper. Rent allmänt ska vi alla ta ansvar och tänka på hur vi kan förhindra att smittan sprids. Använd sunt förnuft och utsätt inte dig själv eller andra för situationer där viruset kan spridas. Läget förändras timme för timme, så vi uppmanar alla kommuninvånare att följa med THL:s webbsidor www.thl.fi för aktuell information. Begränsningar i stadens verksamhet: Skolor och daghem Daghemmets verksamhet pågår normalt i dagsläget. Föräldrar har dock uppmanats att hålla barnen hemma, om det är möjligt att ordna vården där. Barn som återvänder hem från utlandsresa ska hålla sig borta från dagvård i 14 dagar direkt efter hemkomst. Enligt Statsrådets riktlinjer stängs skolutrymmen till och med 13.4.2020 och närundervisningen i dessa utrymmen avbryts. Undervisning och handledning ordnas genom exceptionella undervisnings- arrangemang, i praktiken genom distans-/handledningsarrangemang under ledning av den egna klassläraren. Undantagsvis arrangeras dock närundervisning för de barn i åk 1 3 inom den grundläggande utbildningen vars föräldrar som arbetar inom branscher som är kritiska för samhällets basfunktioner. Dessutom ordnas undantagsvis närundervisning även för de elever som fått beslut om särskilt stöd och som behöver närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock, att barnet vårdas och handleds i närstudier hemma, om detta är möjligt. Idrottsanläggningar Idrottshallen är stängd fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad. Medborgarinstitutet Medborgarinstitutets kurser har inhiberats för pågående vårtermin. Stadsbiblioteket Biblioteket är stängt fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad. Ungdomsgården och Bladhska gården Utrymmen är stängda fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad. Andra begränsningar Stadshusets kundservice fungerar tillsvidare i övrigt normalt, men vi uppmanar kunderna att i första hand kontakta oss per e-post eller telefon. Stadshuset och tekniska centralen är stängda fr.o.m. 17.3.2020. Kaskö stad ordnar tillsvidare inga egna offentliga tillställningar. Stadens anställda gör inga arbetsresor utomlands och strävar efter att undvika inrikes arbetsresor. Vi strävar efter att i mån av möjlighet ordna möten digitalt. Stadshuset tar huvudsakligen inte emot utomstående besökare till möten.
 • Korona-epidemian vuoksi Kaskisten Kevätmarkkinat 23.-24.5.2020 on peruttu. Kaskö vårdmarknad 23.-24.5.2020 inhiberas pga Corona-virus epidemin.

Aktuella sidor

21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

26.04.2019

Tekniska centralen

Må - Fre kl 09.00-15.00
Lunchpaus kl 11.30-12.15

Dejour

Stadens fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering
Tel. 0400-868 788

Kaskö Hamn dejourering