Stadsdirektörens översikt

Året 2022 präglades av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som avspeglades på många sätt i Finland och i Kaskö. Inflationen ökade, räntorna steg och frakttrafiken minskade. Detta syns i Kaskö Hamn Ab:s resultat.
År 2022 var det enda verksamhetsåret för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Den grundades som ett förberedande skede för välfärdsområdena, som började sin verksamhet i hela landet 1.1.2023. Av Kaskö stads personal övergick cirka hälften (50) och en budget om sju miljoner euro till samkommunen.
Stadens budget för år 2022 visade ca 700000 euro underskott. Under året blev situationen väsentligt bättre av fyra orsaker:
-Skatteinkomster, närmast samfundsskatt, mynnade i 238000 euro över det budgeterade
-FM beviljade Kaskö en behovsprövad extra statsandel om 250000 €
-Utgiftsbudgeten för Samkommunen för välfärds-området underskred för Kaskös del 318000 €
-Staden fick 490000 € i försäljningsvinst för fastighetsaffären med Aureskosken Jalostetehdas Oy
Slutresultatet visade att den årliga vinsten steg till 716000 euro och räkenskapsperiodens resultat visade 58000 euro i överskott.
Stadsdirektör Minna Nikander avgick från sin tjänst i augusti, den sista arbetsdagen för henne var 21.9.2022. Följande dag tillträdde vice häradshövding Markku Lumio som hennes ställföreträdare, och valdes till bestående stadsdirektör 3.11.2022. I oktober valdes Jarmo Latikka till byggnadsingenjör, tjänsten ändrades till teknisk direktör i början av år 2023. Tjänsten som ekonomidirektör var länge lediganslagen och i december valdes HM Marja Rohula till tjänsten. Ledningsgruppen är alltså fulltalig, som den inte varit på länge, och det är något som är en förutsättning för en effektiv verksamhet.Det största bekymret i stadens förvaltning har förutom ekonomin varit personalens orkande. Sjukfrånvaron har visat höga siffror och man kommer att fästa speciell uppmärksamhet i orsakerna till det samt i personalens arbetsvälmående under det kommande året.
Årets bästa nyhet var Metsä Board Oyj:s meddelande om planerna för en falskartongfabrik till Kaskö. Miljökonsekvensbedömningen blir färdigställd på våren och det är möjligt att göra ett byggbeslut för fabriken i början av år 2024. Jag tackar stadens personal och förtroendepersoner för ett gott samarbete under det gångna året!


Markku Lumio
stadsdirektör