Kommuninvånarinitiativ

Enligt kommunallagens 23 § har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet kan till innehåll och utseende vara fritt formulerat. Ärendet som presenteras i initiativet skall framföras kortfattat, tydligt och klart samt motiveras. Initiativet skall göras skriftligt och skickas eller lämnas in till Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller skickas till e-mejladressen info(at)kaskinen.fi eller Invånarinitiativ.fi.

Av initiativet skall framgå initiativtagarens kontaktuppgifter. Om initiativtagarna är flera, informeras den första undertecknaren av initiativet om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. Namnlösa initiativ behandlas inte. För att ärendet skall kunna klassificeras som ett i Kommunallagen avsett kommuninvånarinitiativ, skall initiativet vara av betydelse på allmän nivå, inte endast för initiativtagaren.

Alla initiativ och eventuella bilagor som inkommit registreras i ärendehanteringssystemet. Initiativet förmedlas vidare till det organ till vars uppgifter behandling eller beredning av ärendet hör.

Initiativtagaren informeras om mottagning och fortsatt behandling av initiativet. Frågan skall i regel tas upp till behandling inom tre månader eller senast inom ett år från det att den väcktes.

Initiativtagaren skall informeras om slutförd behandling och slutresultatet av behandlingen.

Stadsstyrelsen ger årligen en rapport om initiativ som tagits upp till behandling och om de åtgärder som vidtagits med anledning av dem och tillställer rapporten fullmäktige för godkännande före utgången av mars månad.