Byggnadstillsyn

Stadshuset
Rådhusgatan 34

byggnadsinspektören
Telefon 040-620 1510
 


Byggnadsinspektören betjänar er också vid beställningar av gamla bygglovsritningar, utför bygglovsinspektioner och mätningsärenden.

 

Byggnadstillsynens beslut delges på stadens officiella anslagstavla vid Stadshuset, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö samt via Lupapiste kungörelse tjänst Lupapiste - Kungörelser.

Sökande av rättelse finns anvisad via kungörelsetjänsten.

 

Tillstånd för byggande

Nästan all byggnation kräver ett tillstånd, som är uppdelat i flera olika grader beroende på byggnadsåtgärden.

I första hand ber vi er att ansöka om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Lupapiste.fi

Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

 

 

 

 

 

Byggnadslov

Bygglov behövs bl.a. för
 • Nybyggnationer
 • Grundrenoveringar
 • Ändring av användningsändamål
 • Installation av eldstad
 

Följande dokument krävs för byggnadslovet. (se bilagor) 

Dessutom behöver du: 

 • Äganderättsdokument
 • Energicertifikat (bostadshus)
 • Huvudritningar av byggtekniker eller ingenjör,   - situationsplan, plan-, sektions- och fasadritningar

 

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

 • Delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
 • Större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
 • Ändring av takform eller fasad
 • Bergsvärme
 • Förnyande/byggande av avloppssystem
 • Skyddstak eller andra lätta konstruktioner
 • Solpanelanläggning på markställning

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas. (se bilagor)

 • Äganderättsdokument
 • Huvudritningar

 

Rivningslov

Enligt 127 § i markanvändnings- och bygglagen krävs ett tillstånd för rivning av en byggnad om byggnaden ligger i ett detaljplaneområde.

Vid ansökan om rivningslov ska följande handlingar bifogas. (se bilagor)

 • Äganderättsdokument
 • Detaljplan
 • Tomtkarta eller situationsplan
 • Fotografi av byggnaden som rivs.
 • Redovisning av byggavfall

Utanför detaljplanerat område räcker rivningsanmälan vid rivning av en byggnad

Vid ansökan om rivningslov ska följande handlingar bifogas. (se bilagor)

 • Äganderättsdokument
 • Karta eller situationsplan
 • Fotografi av byggnaden som rivs.
 • Redovisning av byggavfall

Tillstånd för miljöåtgärder

På ett detaljplaneområde skall tillstånd sökas för miljöåtgärder för t.ex.

 • Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet
 •  Trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet.     

 

Följande dokument krävs för tillstånd för miljöåtgärder. (se bilagor)

 • Detaljplan
 • Karta
 • Situationsplan

 

Byggnadstillsynens övriga blanketter och granskningslistor

Andra formulär som ansvarig arbetsledare ska lämna in till byggnadsinspektören vid slutkontrollen.

Blankettmallar finns nedan:

Reparations- och energibidrag

Statligt bidrag kan beviljas för följande åtgärder:

 1. Reparation av åldringars och handikappades bostäder
 2. Understöd för granskning av byggnadens skick i fråga om fuktskadade byggnader som medför sanitära olägenheter
 3. Behovsprövade energiunderstöd för småhus
 4. Hiss- och hinderlöshetsunderstöd kan sökas kontinuerligt

 Ansökningsblanketter och direktiv på www.ara.fi/sv.

 

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader.

Statligt bidrag kan sökas för byte av uppvärmningssystem när man har oljeuppvärmning.

 Ansökningsblanketter och direktiv finns att tillgå på NTM-centralens hemsida

 

 

 

 

 

 

Ni kommer väl ihåg att man också behöver tillstånd för att sätta upp reklamskyltar, 
byggnadsinspektör Jari Ihainen
tel. 040-620 1510
e-post  jari.ihainen@kaskinen.fi