Ändringssökande

Prövning får begäras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av kommunmedlem.    


Ändringssökande enligt kommunallagen

Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut av stadsstyrelsen, en nämnd och en myndighet begärs skriftligt hos det organ som har fattat beslutet. Omprövning av ett beslut av en underlydande myndighet begärs skriftligt hos den överordnade myndigheten.
Omprövning får begäras av part eller kommunmedlem.  

En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Kommunalbesvär

Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning samt i beslut som fattats av fullmäktige får sökas skriftligt hos förvaltningsdomstolen.     

Kommunalbesvär får anföras av den som ett beslut avser samt av kommunmedlem.

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning sänds till parten. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom har sänts och tre dagar efter att ett e-mejl därom sänts. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.       


Ändringssökande enligt speciallagar

Förvaltningsbesvär

De kommunala myndigheterna fattar många beslut med stöd av olika speciallagar bl.a. inom grundtryggheten, bildningsväsendet och tekniska väsendet. Eftersom kommunallagens bestämmelser om ändringssökande är subsidiära i förhållande till bestämmelserna i speciallagar och viker till exempel för bestämmelser i en speciallag, ska den som söker ändring utreda speciallagens bestämmelser gällande omprövning eller motsvarande förfarande, inklusive besvärsförbud.

Görs skriftligt och riktas till förvaltningsdomstolen, om inte annat stiftats om besvärsmyndighet i speciallagstiftningen.

Över ett beslut kan besvär anföras av en part.

Förvaltningsbesvär ska i regel anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.