Val

I Finlands har vi följande allmänna riksomfattande val:


 • riksdagsval vart fjärde år,
 • kommunalval vart fjärde år,
 • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
 • Europa parlamentsval vart femte år.
 
Utöver valen kan man också ha på basen av allmän rösträtt
 • rådgivande statliga folkomröstningar och 
 • rådgivande kommunala folkomröstningar.​

 

val.fi sidan

 

EUROPAPARLAMENTSVALET 2024 I KASKÖ STAD

Valförrättningen
Sker i stadshuset söndagen 9.6.2024 kl. 9.00-20.00.
Kom ihåg att ta med id-kort.

Förhandsröstningen
sker i stadshuset i Kaskö 29.5.-4.6.2024 enligt följande:
        kl.
29.5.-31.5.2024    14.00-19.00
1.6.-2.6.2024        11.00-16.00
3.6.-4.6.2024        14.00-19.00

Hemmaröstning
Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast 28.5.2024 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 040 5577717. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.


Valreklam utomhus
Valaffischeringen utomhus vid presidentvalet 2024 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 22.5.2024.
På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.
Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus, placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna. 
Valannonsering är förbjuden i stadens övriga fastigheter. Om valaffischer eller därtill hörande konstruktioner utan tillstånd placerats på sådan plats kan tekniska avdelningen ålägga den som satt upp affischen att avlägsna den eller, om affischuppsättaren är okänd, själv avlägsna den. Beslutet gäller även broar, broräcken, hållplatser, trafikmärken och belysningsstolpar.


Kaskö 14.3.2024
CENTRALVALNÄMNDEN
Marie Grannas, sekreterare, tel. 040 5577717