Val

I Finlands har vi följande allmänna riksomfattande val:


 • riksdagsval vart fjärde år,
 • kommunalval vart fjärde år,
 • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
 • Europa parlamentsval vart femte år.
 
Utöver valen kan man också ha på basen av allmän rösträtt
 • rådgivande statliga folkomröstningar och 
 • rådgivande kommunala folkomröstningar.​

 

val.fi sidan

 

Valdagen den 13 juni 2021 

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig karantän, rösta enligt anvisningarna på röstningsstället.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kontakta de kommunala valmyndigheterna och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus. Kom inte in i vallokalen.

En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället utan tillstånd av en smittskyddsläkare

 

KUNGÖRELSE 9.4.2021 

Vid kommunalvalet som förrättas i Kaskö stad 13.6.2021 skall väljas 17 ledamöter i stadsfullmäktige.

Kandidatansökningarna för kommunalvalet skall lämnas in till centralvalnämnden senast tisdagen 4.5. före kl. 16. De kandidatansökningar som lämnats in enligt den gamla tidtabellen (tidsfrist 9.3) gäller fortfarande som sådana, men valombuden kan om de så önskar ändra dem före den 4.5. kl. 16. Kandidatansökningarna skall inlämnas till centralvalnämndens sekreterare, address Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

 

KOMMUNALVALET 2021 I KASKÖ STAD

Lagen om senareläggning av kommunalvalet 2021 (256/2021) trädde i kraft 29.3.2021.

Valförrättningen
Sker i stadshuset söndagen 13.6.2021 kl. 9.00-20.00
Kom ihåg att ta med id-kort.

Förhandsröstningen
sker i stadshuset i Kaskö 26.5.-8.6.2021 enligt följande:
        Kl.:
on 26.5.-fre 28.5.2021    14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00
lö 29.5.-sö 30.5.2021    11.00-16.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 11.00-12.00 
må 31.5.-fre 4.6.2021    14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00
lö 5.6.-sö 6.6.2021    11.00-16.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 11.00-12.00
må 7.6.-ti 8.6.2021    14.00-19.00, för riskgrupper rekommenderas kl. 14.00-16.00

Hemmaröstning
Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast  1.6.2021 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 06-2207711. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Säkerhetsarrangemang: På rösningsställen och vid hemmaröstning ser man till att säkerhetsarrangemangen sköts, använder mask, ser till handhygien och säkerhetsavstånd. 

Enligt Justitieministeriets direktiv bör man också se till att de som är i karantän eller är isolerade har möjlighet att rösta.

Personer som är i karantän eller isolering på ordination av en smittskyddsläkare får inte komma in på ett röstningsställe. Om en sådan person vill rösta på valdagen, ska hen ringa antingen valnämnden eller centralvalnämnden för att valnämnden ska kunna ordna röstningen ute på gårdsplanen vid röstningsstället.

Personer som är i karantän eller isolering på ordination av en smittskyddsläkare får rösta
vid hemmaröstning, om röstningen kan genomföras på ett sätt som tillgodoser
hälsosäkerheten, till exempel på gården utanför väljarens hem. En person som är i
karantän eller isolering får rösta ute på gården om hen utan kontakt med andra personer
kan komma ut på gården och tillbaka in (håller ett avstånd på minst 2 meter till andra
personer utomhus och inte vistas inomhus samtidigt med andra personer), om hen inte
har några synliga symtom och om hen skyddar sig på tillbörligt sätt med en mask. 


Valreklam utomhus
Valaffischeringen utomhus vid kommunalvalet 2021 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 19.5.2021.
På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.
Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus, placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna. 
Valannonsering är förbjuden i stadens övriga fastigheter. Om valaffischer eller därtill hörande konstruktioner utan tillstånd placerats på sådan plats kan tekniska avdelningen ålägga den som satt upp affischen att avlägsna den eller, om affischuppsättaren är okänd, själv avlägsna den. Beslutet gäller även broar, broräcken, hållplatser, trafikmärken och belysningsstolpar.


Kaskö 28.4.2021
CENTRALVALNÄMNDEN
Margit Kaseva, sekreterare, tel. 040-8617251