Val

I Finlands har vi följande allmänna riksomfattande val:


 • riksdagsval vart fjärde år,
 • kommunalval vart fjärde år,
 • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
 • Europa parlamentsval vart femte år.
 
Utöver valen kan man också ha på basen av allmän rösträtt
 • rådgivande statliga folkomröstningar och 
 • rådgivande kommunala folkomröstningar.​

 

val.fi sidan

 

KUNGÖRELSE

 

Vid kommunalvalet som förrättas i Kaskö stad  13.6.2021 skall väljas 17 ledamöter i stadsfullmäktige.

De för centralvalnämnden avsedda kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen skall inlämnas till centralvalnämndens sekreterare, address Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, senast tisdagen 9.3.2021 kl. 16.

 

KOMMUNALVALET 2021 I KASKÖ STAD

Kommunalvalet senareläggs till juni: ny valdag 13.6.2021

Enligt Justitieministeriets meddelande senareläggs kommunalvalet på grund av coronaläget, som snabbt förvärras. Den nya valdagen är söndagen den 13 juni 2021.

Förhandsröstningen i Finland pågår i två veckor 26.5-8.6.2021 (från onsdag till tisdag) och utomlands i fyra dagar 2-5.6.2021. Förhandsröstningen ombord på finska fartyg kan inledas redan onsdagen den 26 maj 2021.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som utses i valet inleds den 1 augusti 2021 och varar till utgången av maj 2025.

Senareläggningen av kommunalvalet kräver en lagändring. Regeringen lägger omgående fram en proposition om detta utifrån justitieministeriets beredning. Det är riksdagen som fattar beslut om att senarelägga kommunalvalet.

Senareläggningen görs så att kandidatlistorna och rösträttsregistret sammanställs på nytt enligt de tidsramar som fastställs i vallagen. Lagändringen hinner dock inte träda i kraft före tidsfristen för inlämnande av kandidatansökningar, och därför tar kommunerna emot kandidatansökningarna fram till den 9 mars i enlighet med sina tidigare kungörelser. Dessa kandidatansökningar och kandidaternas samtycke till att ställa upp som kandidat kommer att gälla även för den nya valdagen den 13 juni 2021. Kandidatuppställarna har möjlighet att komplettera sina ansökningar fram till tisdagen den 4 maj 2021.