Sjösättningsplatser

 

Hyresvillkor för vinterförvaringplatser för båt

Vinterförvaringstiden är årligen 1.10 – 31.5. Alla förvaringsplatser är utomhusplatser. Dessa avtalsvillkor efterföljs på alla båtförvaringsställen som ägs av Kaskö stad. 

1.    Priset för vinterförvaringsplats definieras enligt platsens storlek och enligt elanvändningsmöjlighet.
Elanvändning utan övervakning är förbjuden och elkablar utan övervakning avlägsnas. 

Elanslutningar som är avsedda till båtplatser eller dockplatser är avsedda för en tidvis användning av pump, batteriladdare, navigeringsapparatur, verktyg eller övervakningssystem. Uppvärmning av fartyg, eller bruks-, tvätt- eller badvatten är inte tillåtet ur hamnens elanslutning.

Fartygets tillfälliga anslutningseffekt i hamnens elanslutning kan vara max 500W.
Staden fakturerar fartygets ägare för elkonsumtion som strider mot prissättningen eller för el som inte ingår i prissättningen samt för användning av el under vinterperioden, enligt konsumtion, eller om konsumtionsuppgifter fattas, enligt specificerad konsumtionsuträkning.

2.    Hyresavtalet, som är uppgjort mellan parter, träder i kraft efter att hyrestagaren har betalt sin dockningsavgift i samband med reservation. Tekniska kontoret anser hyresavtalet uppsagt från hyrestagarens sida om hyrestagaren inte har förnyat sin plats enligt detta avtal fram till slutet av reservationstiden. 

3.    Hyrestagaren har förtur att hyra samma plats som varit hyrestagarens under tidigare säsong. Om hyrestagaren inte förnyar sin plats fram till slutet av reservationsperioden, anses ifrågavarande plats uppsagd från hyrestagarens sida. De platser som inte förnyats är lediga att hyras efter reservationsperioden.   
4.    Vinterförvaringsplatsen bör tömmas och städas fram till 1.6. av hyrestagaren. Båttrailers och -bockar bör avlägsnas eller flyttas till för dem avsedd plats på vinterförvaringsområdet. Det hör till skyldihgeterna för båtplatsens hyrestagare att hålla båtplatsen snygg. Varje hyrestagare bör självmant städa bort torravfall från sin båtplats och dess omgivning. Städtiden är fram till 31.5, om åtgärderna försummas har staden rätt att ordna städning på hyrestagarens bekostnad. 

5.    Båtens säsongsbetonade service och målning är tillåtna på vinterförvaringsområdet. Åtgärderna får inte åsamka olägenhet för övriga hyrestagare eller för omgivningen. Spillolja, mål eller övrigt problemavfall får inte hamna i marken eller vattnet. 

6.    På vinterförvarinsområdet bör allmän ordning uppföljas. Det är ovillkorligen förbjudet att lämna skräp, olja eller annat avfall på områden som inte är avsedda för dem. Skräp och spillolja bör endast placeras i behållare avsedda för dem. Till avfallspunkten får avfall föras från vinterförvaringsplatsen och båten eller från reparation för båt som förvaras på området. Problem och brister gällande skicket och ordningen av området, portar, lås, avfallshantering bör meddelas till tekniska kontoret.


7.    Tekniska kontoret kan låta båtar och övrigt lösöre flyttas som utan tillstånd eller mot anvisningar och regler placerats på stadens dockningsområde. Att föra en båt eller docka den vid stadens dockningsområde eller brygga utan att göra reservation tolkas som olovlig förtöjning vid hamn. Ägaren till en flyttad båt eller flyttat lösöre kan lösa in flyttad egendom mot transport- och förvaringskostnader. Flyttade båtar eller lösöre/egendom, vars ägare är okänd eller inte finnes ägare till, behandlas som övergiven egendom.

8.    Staden svarar inte för övervakning av båtar eller för skador som skett på vinterförvaringsområdet. Förvaring av båtar på vinterförvaringsstället sker på eget ansvar. Det hör till ägarens ansvar att se till sin båt och reda ut eventuella skador som båten på grund av storm eller annat väderfenomen orsakat på andra båtar och byggnationer på förvaringsområdet. Brister och skador på vinterförvaringsområdet bör omedelbart meddelas tekniska kontoret.
 
9.    
Båten bör avlägsnas från vinterförvaringsområdet fram till 31.5. Båttrailers, -underlag, -bockar och övriga tillhörigheter bör efter vinterförvaring föras för sommarsäsongen till en plats som påvisats av hamnkontoret. Alla byggnationer/tak bör nedmonteras inför sommarsäsongen. Dockningstillbehörens förvaringsperiod är 1.5 – 30.9. Ifall hyrestagaren inte fungerar enligt givna föreskrifter, sker flyttningsåtgärder å stadens vägnar och på hyrestagarens (av vinterförvaringsplats) bekostnad. 

10.    Den som ansöker om vinterplats bör ge sina gällande kontaktuppgifter och enskild information om sin båt eller trailer i samband med reservation. Att uppge falska eller felaktiga uppgifter gör att man förlorar sin plats. Hyrestagaren till en vinterförvaringsplats bör fästa tydliga och läsbara kontaktuppgifter på sin båt.

11.    Hyrestagaren har inte rätt att ens tillfälligt överlåta eller hyra ut sin vinterförvaringsplats till tredje person.


12.    Bygg av båtar eller annan apparatur på stadens vinterförvaringsområden är förbjudet utan särskilt tillstånd av hamnmyndigheten. Övernattning på båt på området är förbjudet. 

13.    På grund av eventuella reparationsarbeten bör båten och båtbockarna vara ca 50 cm smalare än den hyrda vinterförvaringsplatsen. 

14.    Tekniska kontoret har rätt att bestämma om flyttning av båtar på vinterförvaringplatser, om båtens storlek eller olämplighet för platsen eller annan tillräckligt betungande orsak ger upphov till. 

15.    Om hyrestagaren bryter mot eller försummar sina skyldigheter gällande här nämnda avtalsvillkor, och inte korrigerar sitt agerande inom utsatt tid, kan staden häva hyresavtalet. I dylikt fall återbetalas inte redan betalda vinterförvaringsavgifter.
16.    Stridigheter gällande hyrning och användning av vinterplats, som inte kan lösas genom förhandling, lämnas över till Österbottens tingsrätt för att lösas.

17.    Dessa villkor är i kraft tills vidare.

 

 

 

Kaskö stads säsongspriser för småbåtsbryggan, årligen 1.5 – 30.9

Kyrkohamnens träbrygga, gästbåtsbryggan samt Mariestrandsbryggan

 

Priserna för båtarnas bryggplatser ändras så att priset formas enligt båtplatsens bredd, inte längd, såsom det nämns i den nya anvisningen för vinterförvaring. Bryggarnas pontoner läggs årligen ned före den 1.5, men platserna är inte i bruk för det datumet. Om en båt hämtas till stället före det tillåtna datumet, tas en daglig hyra med 50 % höjning.

Pontonerna avlägsnas årligen fr. 1.10. Fram till detta datum (årligen 1.10) bör båtarna vara borttransporterade från bryggorna. Ifall det finns båtar förtöjda vid bryggan efter detta datum, kommer dessa båtar att avlägsnas å stadens vägnar och då faktureras ägaren för de kostnader som detta medför.

 

Priserna är följande, moms 24% ingår

Båtplatsens bredd               1,49 - 2,00 m                      200 €

                                            2,01 - 2,50 m                      250 €

                                            2,51 - 3,00 m                       300 €

                                            3,01 - 3,50 m                      350 €

                                            3,51 - 4,00 m                      400 €

                                            yli 4,00 m                           500 €                                     

 

 

 

Veneiden talvi- ja kesätelakointi Kirkkosataman alueella

Talvitelakointikausi on 1.10 - 30.5.

Huomioithan, että talvitelakointi on vuokraajan omalla vastuulla. Kaikki Kaskisten kaupungin tarjoamat telakointipaikat ovat ulkona eikä niissä ole erillistä vartiointia.

Telakointipaikka on siivottava veneilykauden alkuun mennessä talvitelakoijan trailereista, pukeista ja alustoista sekä muusta mahdollisesta tavarasta ja rakennelmista. Alueiden on oltava tyhjänä 30.5 mennessä telakointivälineistä ja muusta tavarasta.

Näin varaat talvisäilytyspaikan

  1. Ota yhteyttä teknisen toimen kansliaan nroon: 050-5780-922
    • Paikkojen hinnat ja kokoluokitukset ovat seuraavanlaiset: paikkoja on neljää pituutta: alle 5m, 5-10 m sekä 10-15 m, yli 15m:n hinta sovitaan erikseen. Varatulle paikkapituudelle tulee mahtua vene säilytysvarusteineen, pukkeineen, trailereineen ja pressuineen.
  2. Jos myöhemmin osoittautuu, ettei varattu paikka ole sopiva, voidaan tarpeen mukaan vaihtaa paikkaa ottamalla yhteyttä yllä olevaan numeroon.

Ohjeita talvisäilytyspaikan käyttäjälle

Veneen sijoittaminen

Varmistathan, että noudatat paikalla vallitsevaa käytäntöä. Venettä saa säilyttää satamissa ainoastaan merkityillä paikoilla. Säilytysalueille on sijoitettu suuntaa antava kartta veneiden sijoittelusta.

Sähköliitäntä

Säilytyspaikoille osoitettu sähköliitäntä? on tarkoitettu ajoittaiseen akkulaturin tai sähkötyökalun käyttöön veneen omistajan ollessa paikalla. Aluksen lämmittäminen, käyttö-, peseytymis- tai kylpyveden lämmittäminen ei ole talvisäilytys paikan tai sataman sähköliittymästä ole sallittu.

Jätehuolto

Talvisäilytysalueilla on noudatettava siisteyttä. Jätteet ja jätekemikaalit tulee sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin.

Talvisäilytyspaikan vuokraajan on tyhjennettävä ja siivottava paikkansa vuosittain 1.6. mennessä.

 

Båtarnas vinter- och sommardockning vid Kyrkostranden

Vinterdockningsperioden är 1.10 – 30.5.

Notera att vinterdockningen sker på hyrestagarens eget ansvar. Alla dockningsplatser som Kaskö stad erbjuder är utomhus och det finns ingen separat bevakning.

Dockningsstället bör städas innan båtsäsongens början från släpkärror, stödbockar och underlag och andra möjliga saker och byggnationer. Områdena bör vara tömda senast 30.5 från all dockningsapparatur och övrigt redskap.

Så reserverar du vinterförvaringsplats

  1. Ta kontakt med tekniska verkets kansli i numret: 050-5780-922
    • Platsernas priser och storleksklassificering är enligt följande – det finns fyra olika längder: under 5m, 5 - 10 m samt 10 - 15 m, priset för över 15m överenskommes skilt. Den reserverade platsen bör rymma båten med förvaringsredskap, stödbock, trailer/släpkärra och presenning
  2. Om det senare visar sig att den reserverade platsen inte är lämplig, kan platsen bytas enligt behov, ta då kontakt med numret ovan.


Anvisningar för användare av vinterförvaringsplats

Placering av båten

Vänligen följ de praktiska anvisningar som finns på plats. Båten kan förvaras i hamnen endast på de platser som är markerade för det. Det finns en riktgivande karta över förvaringsområdet över de platser där båtar kan placeras.

Elanslutning

Elanslutningen som finns på förvaringsplatserna är avsedda för tidvist bruk av batteriladdare eller elapparatur när båtägaren är på plats. Uppvärmning av båt, eller av bruks-, tvätt- eller badvatten är inte tillåten via elanslutning vid vinterförvaringsplatsen eller hamnen.

Avfallshantering

Renlighet bör följas på vinterförvaringsställena. Avfall och avfallskemikalier bör placeras endast i de förvaringsbehållare som är avsedda för dessa.

Hyrestagaren för en vinterförvaringsplats bör tömma och städa sin plats årligen fram till 1.6.

 

Båtarnas säsongsförvaring 1.10 – 31.5. OBS! Sommarförvaring för stödbockar/släpkärror/trailers överenskommes skilt.

   

0-5 m lång båt

200,00 € / säsong

inkl moms 24 %

5-10 m lång båt

300,00 € / säsong

inkl moms 24 %

10-15 m lång båt

400,00 € / säsong

inkl moms 24 %

Yli 15 m lång båt

enl erbjudan

inkl moms 24 %

Priserna innehåller endast förvaring, inte transport.

 

 

 

 

   
     
     
     
     

 

 

 

       År 2023 räknas det nya förvaringspriset först fr.o.m. 1.11.2023 p.g.a. ändringen .