Skatteprocenter

Kaskö stads skatteprocenter år 2020:

 

Inkomstskattesats 22 %
 

Fastighetsskatteprocentsatser:

-Allmän fastighetsskatteprocentsats 1,40 %

-Skatteprocentsats för byggnad som används för stadigvarande boende 0,90 %

-Skatteprocentsats för byggnad som används för annat boende 2,00 %

-Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är 6,00 %

-Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund (enligt inkomstskattelagen 22 §) är om byggnaden är huvudsakligen i allmänt eller allmännyttigt bruk, 0,00 %. Skatteprocentsatsen för dess mark är 0,00 %

-Skatteprocentsatsen för byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk är 3,10 %