Skatteprocenter

Kaskö stads skatteprocenter år 2023:

 

Inkomstskattesats 10,36%
 

Fastighetsskatteprocentsatser 2023:

  • Allmän fastighetsskatteprocentsats 1,60 % (1,60 % år 2022).
  • Skatteprocentsats för byggnad som används för stadigvarande boende 1,00 % (1,00 % år 2022).
  • Skatteprocentsats för byggnad som används för annat boende 2,00 % (2,00 % år 2022).
  • Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är 6,00 % (6,00 % år 2022).
  • Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund (enligt inkomstskattelagen 22 §) är om byggnaden är huvudsakligen i allmänt eller allmännyttigt bruk, 0,00 %. Skatteprocentsatsen för dess mark är 0,00 %. (0,00 % och 0,00 % år 2022).
  • Skatteprocentsatsen för byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk är 3,10 % (3,10 % år 2022).