Frånvaroblankett

Frånvaroblankett

Meddela alltid till skolan om ditt barn är sjukt. Vid behov ordnas stödundervisning efter sjukdomen.

Vi kan också bevilja rätt till frånvaro av andra skäl. Klassläraren beviljar ledighet för 1 - 3 dagar. Föreståndare beviljar längre ledighet. Blanketter fås från skolan. Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Observera att eleven skall inhämta det klassen lärt sig under frånvarotiden. Eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten. Eleven har inte rätt till stödundervisning på grund av ansökt frånvaro.


Här kan du ladda ner en frånvaroblankett: