Lärare inom småbarnspedagogik

Bildningsnämnden i Kaskö lediganslår befattningen som lärare inom småbarnspedagogik i Daghemmet Ankaret i Kaskö. Befattningen besätts enligt överenskommelse med tillsvidareanställning. Till befattningen väljes i första hand en person med behörighet som förskollärare varmed behörighetskraven fastställs enligt 540/2018 26§ samt därtill enligt 986/1998 7§.

Även ansökanden utan förskollärarbehörighet beaktas. Därmed fastställs behörighetskraven enligt lagen om småbarnspedagogikens (540/2018) 6.kapitel. Därutöver fylls behörighetskraven även för ansökanden som hör till personal med övergångsbestämmelse inom lagen om småbarnspedagogik 75§. Befattningens lön samt övriga villkor enligt UKTA (45000044). Besättandet av befattningen har en prövotid på sex månader.

Den som väljs till befattningen bör före emottagandet av befattningen förevisa enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504 / 2002) och enligt brottsregisterlagen (770 / 1993) 6 § 2. moment ett utdrag ur brottsregistret, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Eftersom befattningen är i Daghemmet Ankaret, bör den som väljs till befattningen ha följande språkkunskaper: finska eller svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper, tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.