Eftis

Eftis

Eftisverksamheten i Kaskö ordnas inom ramarna för lagen om skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet. Kaskö stads bildningsväsende ansvarar för koordineringen av verksamheten. Verksamheten ordnas varje dag efter skolan. Verksamheten är i första hand avsedd för elever i årskurserna 1-3.

Enligt den ändring av lagen om grundläggande utbildning som trädde i kraft 1.8.2004 beviljas kommunen statsunderstöd för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet. Även om verksamheten är lagstadgad ger den inte skoleleverna en subjektiv rätt till eftisplats. Verksamheten är frivillig för skoleleverna. Elever i årskurserna 3-6 som behöver eftermiddagsvård och som är i behov av särskilt stöd kan också delta i eftisverksamheten. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för handikappade skolelever underlyder dessutom specialomsorgslagen.

Ansökningsförfarande

Barnen väljs till eftermiddagsklubbarna för ett läsår i sänder. Ansökningar om plats till följande läsårs verksamhet görs under föregående vår. Blanketter delas ut vid skolinskrivningen och vid de olika eftisklubbarna. Dessutom kommer ansökningsblanketten att finnas på stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 15.4. Ansökningarna skickas till koordinatorn för stadens eftermiddagsverksamhet. De som har ansökt om en plats inom eftermiddagsverksamheten meddelas om beslutet i maj. Då barn antas till morgon- och eftermiddagsverksamheten tillämpas de urvalsprinciper om jämlikhet som staden har fastställt. Barnet antas alltid till verksamheten genom förvaltningsbeslut. Efter den egentliga ansökningstiden kan man höra sig för om lediga platser hos koordinatorn.

Val av deltagare

Barnen väljs till klubbarna på basis av ansökningar.

I maj kartläggs behovet av eftermiddagsverksamhet under följande läsår. Anmälningsblanketter delas ut åt blivande elever i årskurserna 1-3. Vid behov tas extra anmälningar emot under den första skolveckan.

Från och med månadsskiftet april-maj fås anmälningsblanketter från Bladhska gården, stadshuset, biblioteket, daghemmet, och då skolan börjar även från skolorna och eftis. Vårens anmälningsblankett skall returneras till Bladhska gården.

Uppsägning

Om barnet inte längre vill delta i eftermiddagsverksamheten skall föräldrarna/vårdnadshavaren skriftligt meddela om detta minst två (2) veckor på förhand.

Klubbavgifter, att förbinda sig till att delta i klubbens verksamhet samt uppsägning.

Om frånvaro på grund av sjukdom fortsätter hela månaden uppbärs ingen avgift. Om barnet av någon annan anledning än på grund av sjukdom är frånvarande hela kalendermånaden kan hälften av månadsavgiften uppbäras som avgift. Man skall meddela om frånvaron för att få sänkt avgift.