Medborgarinstitutet

Rektorns spalt

Välkommen till medborgarinstitutet – kreativitet, hälsa och lärandets glädje

De finländska medborgarinstituten är inne i en intressant fas. Det nät av medborgarinstitut som byggdes upp under 1960- och 1970-talet befinner sig i ett brytningsskede, och det har uppstått och uppstår fortsättningsvis regionala institut. I Kaskö har vi dock ett eget litet, men aktivt, medborgarinstitut, som självfallet bedriver ett nära samarbete på det regionala, nationella och internationella planet.

Om medborgarinstitutens tjänster anlitas även i framtiden behålls och stärks deras ställning som lokala och unika kulturcentra.

Forskare har konstaterat att det blir allt viktigare att ta hand om balansen mellan kropp och själ som motvikt till dagens hetsiga livsrytm. Vid sidan av subjektiva värderingar finns det redan nu en ny möjlighet till samhälls- och socialt tänkande. Det fria bildningsarbetet ligger alltså i tiden!

Kulturen och konsten utgör en tydlig del av det kreativa välfärdssamhället och erbjuder en förnyande och utvecklande grund för innovationer. Kreativitet är också ett allmänt erkänt värde, samtidigt som dagens hektiska livsstil kan förhindra kreativa processer.

Medborgarinstitutens mångsidiga färdighets- och konstämnen, som fortsättningsvis är de vanligaste ämnesområdena i vårt utbud, ger näring åt kreativiteten. Man kan också uppleva lärandets glädje genom att delta i våra många språk-, motions- och datakurser. Kom med!

Välkommen till medborgarinstitutet!

Verksamhetsidé 

Kunskap, färdigheter, för livet

Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder utvecklingsmöjligheter genom inlärning. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande befrämjar andlig och materiell tillväxt. Medborgarinstitutets tjänster är kvalitativa, förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är en läroinrättning som är underställd bildningsnämnden.

Medborgarinstitutets verksamhet grundar sig på lagen

Grundlagen 2 kap. 16.2 §
Kulturella rättigheter:
”Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv”

Lagen om fritt bildningsarbete 1 kap. 1. §: 
”Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt befrämja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.”

Verksamhetsplatser

Kaskö skola (fd. högst.), Slussgatan 12
Skolans tekniska klass, Slussgatan 12
Bladhska gården, Hamngatan 1
Ungdomsgården, Alexandersgatan 26

Anmälan

Anmälningarna till höstens kurser inleds må 20.8.2018. På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Via telefon: 050-5765811, vardagar kl 12.30-15.00. Man kan även anmäla sig till läraren vid kursens första sammankomst, om det finns platser på kursen kvar. Exakta kursvisa anmälningstider finns på nätet www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Förfrågningar: kansliet, tel. 0505765811

Anmälningen kan annulleras före första kurstillfället via telefon till medborgarinstitutets kansli. För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst sju anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem.

Höst- och vårterminen

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet. Höstlovsvecka 42. (15.10.-19.10.2018) och sportlovsveckan 9. (25.2.-1.3.2019), samt helgdagar hålles ingen undervisning. Ändringar i medborgarinstitutets programblad och information gällande nya kurser annonseras i Staden informerar-bladet som finns på stadens hemsida.

Avgifter

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2018:

 • 1-5 undervisningstimmar 10€
 • 6-9 undervisningstimmar 17€
 • 10-15 undervisningstimmar 22€
 • 16-20 undervisningstimmar 27€
 • 21-26 undervisningstimmar 33€
 • 27-36 undervisningstimmar 40€
 • 37-45 undervisningstimmar 45€
 • 46-54 undervisningstimmar 50 €
 • 55-65 undervisningstimmar 55€

Individuell undervisning

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

 • 20min/elev/vecka 35€
 • 30 min/ elev/vecka 60€

Legato

Musikinstitutet Legato