• Kaskö, Kristinestad och Närpes samt Suupohjan 4 samkommuner Isojoki, Karijoki, Kauhajoki och Teuva har gått samman och ordnar för första gången med gemensamma krafter en rekryteringsmässa under arbetsnamnet ”Töitä tarjolla - Här finns jobben” för att råda bot på arbetskraftsbristen inom Sydösterb

 • Kaskö Turism r.f. och Kaskö stad inbjuder företagare att delta i Kaskös Må bra dag på Bladhska gården 17.2.2015 kl. 11-16.

 • Deltag i din hemkommuns attraktionsundersökning.

  Har din hemkommun någon dragningskraft? Eller är den enligt dess imago vital, säker eller helt egen?

 • Kaskös stadsstrategi har framställts under hösten 2018 i ledningsgruppen och stadsstyrelsen. För stadens invånare och företagare anordnar vi en egen eftermiddag måndag 28.1.2019 kl. 14 - 19 på Bladhska gården enligt Hop on - Hop off – principen, d.v.s. enligt den tid som passar dig bäst.

 • Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick.

 • En del av personalen är på semester under tiden 27.12.-31.12. Under den här tiden är stadshuset stängt, men ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemvård, 040 5042534.

 • Västkustens miljöenhet informerar om att de kokanvisningar som getts i Teuva inte berör Kaskö eller delar av Närpes.

 • Bildningsavdelningen förbereder idrottshallens grundrenoverings- och förnyelseprojekt. Vi vill höra stadsbornas tankar om idrottshallen. Hur skulle du utveckla idrottshallen? Hur kunde idrottshallen bättre betjäna dig som motionär?

 • Medborgarinstitutets vårtermin börjar måndag 7.1.2019. Om du anmält dig på hösten till en kurs som pågår hela läsåret, så gäller din anmälan också för vårterminen. Du behöver således inte anmäla dig på nytt om du vill fortsätta på kursen.

 • Den är färdig - Kaskö App.

  Lada ner Kaskö app via AppStore eller GooglePlay store.

  Kom till stadhuset idag 30.11.2018 kl 18:30 - 20:00, om du vill få hjälp med att lada ner Kaskö appen.

 • Hälsovårdscentralen i Kaskö är stängd under tiden 3.12.2018 - 1.1.2019. Detta betyder att hälsovårdscentralens verksamhet kommer att vara begränsad under nämnda tid. 

 • 14.01.2019 13:00 till 28.02.2019 16:00

  I Vuokkos Galleri utställning i januari- februari keramikartesan Raija Tikkanens produktion, bl.a. nya ”Doris” kvinnor, också tavlor, smycken och kort. Öppet enligt överenskommelse 041 4416274.

 • 10.02.2019 14:00 till 17:00
  FRK Kaskö avdelning anordnar ett vändagsevenemang för seniorer med musik och kaffe på Svenska Gården. Välkommen!
 • 17.02.2019 11:00 till 16:00

  Må bra dag på Bladhska gården. Bordsavgift 10 euro. Tilläggsinfo Johanna Peltoniemi, tel. 050 400 0867. Anmälningar Marie Grannas, tel. 06 2207711.

 • 25.05.2019 09:00 till 26.05.2019 16:00

  Marknadsplatser tel. 0503865222.

 • 29.06.2019 09:00 till 30.06.2019 16:00
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi linkin.
 • Kaskisten vierasvenesatama Kaskisten kaupunki hakee vierasvenesatamaan vuokraajaa tarjousten perusteella. Kaupunki antaa vierasvenesataman vuokralle pääosin nykyisessä kunnossa. Vierasvenesataman kuukausivuokra on 100 euroa. Vuokraa maksetaan kesä-elokuulta (3 kk). Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokuluista (mm. vesi/jätevesi, jätehuolto, energia, sähkö) sekä normaalista käytöstä johtuvista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Vuokralainen vastaa myös tilojen lisäkalustamisesta sekä oman toimintansa vaatimista kone-, laite- ym. investoinneista ja niihin liittyvistä korjauksista ja huolloista sekä alueen kunnossapidosta, ympäristön siisteydestä. Vuokralainen vastaa myös toimintaan liittyvistä vakuutuksista, viranomaisluvista ja tarkistuksista. Tarjouksen tekijän voi tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilönä toimivat hallintojohtaja Margit Kaseva, 040 8617251 ja tekninen johtaja Jarmo Latikka. Vuokrasopimuksen pituudesta sovitaan erikseen. Uuden toimijan on aloitettava viimeistään 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Aukioloajat min. kesäkuu-elokuu. Vuokralainen ei voi siirtää vuokrasopimuksen vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle. Vierasvenesatamaa tulee käyttää ensisijaisesti vierasvenesatamatoimintaan. Irtisanomisaika on molempien osapuolten osalta kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä koskien seuraavaa vuotta. Vuokrasopimus tehdään osapuolten välillä ennen toiminnan alkamista. Kaupunki voi välittömästi irtisanoa sopimuksen mikäli sovittuja aukioloaikoja ei noudateta tai vierasvenesataman hoitoa laiminlyödään. Sesongin päättyessä vuokralainen sitoutuu antamaan kaupungille tilaston vierasvenesatamassa yöpyneiden veneilijöiden määrästä. Tarjoukset pyydetään jättämään 28.2.2019 klo 15 mennessä osoitteella Kaskisten kaupunki, Raati-huoneenkatu 34, 64260 Kaskinen merkillä Vierasvenesatama. Kaskisten kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
 • Kaskö gästhamn Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick. Gästhamnens månadshyra är 100 euro. Hyran betalas för juni-augusti (3 månader). Hyresgästen svarar för gästhamnens driftskostnader (bl.a. vatten/avloppsvatten, avfallshantering, energi, el) samt reparations- och underhållsarbeten betingade av normalt bruk. Hyresgästen svarar också för extra inredning av utrymmen samt för maskin-, anläggnings- o.a. investeringar som verksamheten kräver samt för till dem anslutna reparationer och service samt för underhåll av området och för omgivningens snygghet. Hyresgästen svarar också för försäkringar, myndighetstillstånd och -inspektioner i anslutning till verksamheten. Anbudsgivaren kan bekanta sig med objektet före inlämnande av anbud. Som kontaktpersoner fungerar förvaltningsdirektör Margit Kaseva, 040 8617251 och tekniska direktören Jarmo Latikka. Om hyresavtalets längd överenskoms skilt. Den nya aktören ska börja senast 1.5.2019 eller enligt avtal. Öppethållningstider minst juni-augusti. Hyresgästen kan inte överföra hyresavtalets hyresrätt till tredje part. Gästhamnen ska användas i första hand för gästhamnsverksamhet. Ömsesidig uppsägningstid för båda parter är senast vid utgången av oktober månad innevarande år och gäller följande år. Hyresavtalet mellan parterna uppgörs före inledning av verksamheten. Staden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om överenskomna öppethållningstider inte följs eller om skötseln av gästhamnen försummas. När säsongen är slut förbinder sig hyresgästen att ge staden statistik som förts över antalet båtgäster som övernattat i gästhamnen. Anbud ska inlämnas senast 28.2.2019 kl. 15 under adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, märke Gästhamnen. Kaskö stad förbehåller sig rätt att godkänna eller avslå anbuden.
 • Kaskö stad söker en kanslist Kaskö stadsstyrelse lediganslår att sökas en deltidsbefattning (50 %) som kanslist. Befattningen besätts snarast möjligt för viss tid t.o.m. 31.12.2019. Till kanslistens uppgifter hör bl.a. medborgarinstitutets kanslistuppgifter, finsk- och svenskspråkig kommunikation samt övriga dagliga uppgifter inom bildningsavdelningen. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper i IT och god förmåga att använda båda inhemska språken. Kanslistbefattningen är en del av stadens kanslistpool och vid behov fungerar kanslisten som vikarie för övriga kanslister. Lön för uppgiften utgår enligt AKTA, 01TOI060, prövotid 6 mån. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tilläggsinformation ger bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla 040-5042535 (vardagar, på tjänstetid) eller sirkka.suurla@kaskinen.fi och förvaltningsdirektör Margit Kaseva 040-8617251. Vi ber om ansökningar senast 31.1.2019 kl. 15 via Kuntarekry.
 • Kaskisten kaupunki hakee kanslistia Kaskisten kaupunginhallitus julistaa haettavaksi osa-aikaisen kanslistin (50 %) toimen, joka täytetään mahdollisimman pian määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. Kanslistin tehtäviin kuuluu mm. kansalaisopiston kanslistin tehtävät, suomen- ja ruotsinkielinen viestintä, koulutusten ja tapahtumien markkinointi, sekä muut sivistysosaston päivittäiset tehtävät. Hakijalta edellytetään hyvää tietoteknistä osaamista ja molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Kanslistin toimi on osa kaupungin kanslistipoolia ja kanslisti toimii tarvittaessa muiden kanslistien sijaisena. Tehtävän palkkaus KVTES:in mukaisesti, 01TOI060, koeaika 6 kk. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen toimeen astumista. Lisätietoja tehtävänkuvasta antaa sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla 040-5042535 (arkisin, virka-aikaan) tai sirkka.suurla@kaskinen.fi ja hallintojohtaja Margit Kaseva 040-8617251. Hakemukset pyydetään toimittamaan 31.1.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.
 • Lasten ja nuorten maksuton tennisvuoro Urheiluhallilla tiistaisin klo 16-17 alkaen tiistaina 29.1.2019. Urheiluhallilla on vapaavuoro omatoimiseen lasten ja nuorten tennisharjoitteluun. Vapaavuoron tarkoitus on edesauttaa perheiden liikkumista, ja tavoitteena on, että vanhemmat/huoltajat tulevat pelaamaan yhdessä lasten kanssa, ja lajin harjoittelu tapahtuu oman huoltajan ohjauksessa. Vuorolla ei ole omaa ohjaajaa. Alle 10-vuotiaat ainoastaan omien huoltajien seurassa. Tenniksen alkeet hallitsevat 10-18 -vuotiaat voivat käydä omatoimisesti pelaamassa ilman täysi-ikäisen huoltajan valvontaa. Vapaavuoron valvojana toimii EVS vapaaehtoinen Natascha Resch, ja häneltä on saatavilla tennismailoja ja -palloja lainaan.
 • Barn och ungdomarnas avgiftsfri tennistur tisdagar kl. 16-17, börjar tisdag 29.1.2019. Idrottshallen finns tur för tennisträning på egen hand för barn och ungdomar. Turen finns för att hjälpa familjens gemensamma motion, måetl är att träningen ska vara förälders föräldrands/ målsmans ledning. Under 10 åringar endast med egen förälder/målsman. De 10-18 åringar som redan behärskar lite tennis kan spela utan förälder eller målsman. Som övervakare fungerar EVS-frivillig Natascha Resch, från henne kan man låna tennisraketar och bollar.
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad lisäsi 3 uutta kuvaa.
  Kaskinen Kaskö App tapahtumakalenterin koulutuksessa huippumäärä osallistujia! Mahtavaa! Kiitos kouluttaja Kimmo SIUKOLA ! Nyt viimeistään kannattaa ladata App omaan puhelimeen ja seurata tapahtumakalenteria. På Kaskö App evenemangskalenderskolningen var det rekordmånga deltagare! Jättebra! Nu lönar det sig att ladda ner Appen i din egen telefon och följa evenemangskalendern.
 • Yrittäjät, Hyvän olon Sunnuntai 17.2.2019 Bladhin talolla. Företagare, Må bra Söndag 17.2.2019 på Bladhska Gården. Varaa oma näyttelytilasi - boka ert utställningsbord i Bladhska gården: info@kaskinen.fi ja 06 2207711
 • Lounaslistat luettavissa- Du kan läsa lunchlistan här: https://visitkaskinen.fi/fi/lunch
 • Uusimmassa Suomen Kuvalehden MATKA-liitteessä artikkeli mm. Kaskisista http://epaper.fi/read/4851/n7Eyh0Za
 • Nyt kaikki tapahtumajärjestäjät mukaan Kaskinen - Kaskö App - tapahtumakalenterin käyttökoulutukseen. Kom med till Kaskinen - Kaskö App evengmangskalenderns skolning i hur man anväder kalendern. Ilmoittaudu mukaan - anmäl dig med!

Aktuella sidor

22.11.2018

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

29.11.2018

Tekniska centralen

Må - Fre kl 09.00-15.00
Lunchpaus kl 11.30-12.15

Dejour

Stadens hamn- och fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering
Tel. 0400-868788